Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Geremia

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 12 12,1δίκαιος εἶ κύριε ὅτι ἀπολογήσομαι πρὸς σέ πλὴν κρίματα λαλήσω πρὸς σέ τί ὅτι ὁδὸς ἀσεβῶν εὐοδοῦται εὐθήνησαν πάντες οἱ ἀθετοῦντες ἀθετήματα
Interconfessionale GerSignore, tu sei giusto,
eppure io voglio lamentarmi con te;
voglio discutere con te
a proposito della giustizia.
Perché ai malvagi va tutto bene?
Perché quelli che compiono il male
vivono tranquilli?
Rimandi
12,1 Geremia si lamenta con il Signore Ger 11,18+. — tu sei giusto Sal 119,137; Lam 1,18. — Perché… Ab 1,13+. — la riuscita dei cattivi Sal 73,3-12; Gb 12,6.
AT greco 12,2ἐφύτευσας αὐτοὺς καὶ ἐρριζώθησαν ἐτεκνοποίησαν καὶ ἐποίησαν καρπόν ἐγγὺς εἶ σὺ τοῦ στόματος αὐτῶν καὶ πόρρω ἀπὸ τῶν νεφρῶν αὐτῶν
Interconfessionale GerTu li pianti, e quelli mettono radici,
crescono e producono frutti.
Tu sei sempre sulla loro bocca,
ma il loro cuore è lontano da te.
Rimandi
12,2 sei sulla loro bocca ma il loro cuore è lontano Ger 9,7; Sal 62,5; Mc 7,6.
AT greco 12,3καὶ σύ κύριε γινώσκεις με δεδοκίμακας τὴν καρδίαν μου ἐναντίον σου ἅγνισον αὐτοὺς εἰς ἡμέραν σφαγῆς αὐτῶν
Interconfessionale GerEppure tu, Signore, mi conosci bene,
mi hai messo alla prova
e sai che sto dalla tua parte.
Metti da parte i malvagi
come pecore destinate al macello,
tienili pronti per il giorno del massacro.
Rimandi
12,3 tu mi conosci Ger 11,20; Sal 139,1+. — preghiera a Dio perché faccia vendetta Ger 10,25.
AT greco 12,4ἕως πότε πενθήσει ἡ γῆ καὶ πᾶς ὁ χόρτος τοῦ ἀγροῦ ξηρανθήσεται ἀπὸ κακίας τῶν κατοικούντων ἐν αὐτῇ ἠφανίσθησαν κτήνη καὶ πετεινά ὅτι εἶπαν οὐκ ὄψεται ὁ θεὸς ὁδοὺς ἡμῶν
Interconfessionale GerFino a quando la nostra terra deve soffrire per la siccità
e tutta l’erba dei campi
sarà arsa dal sole?
Anche gli animali e gli uccelli muoiono
per la malvagità dei suoi abitanti.
Essi dicono:
«Dio non vede la nostra fine».
Rimandi
12,4 la terra soffre Ger 23,10; Os 4,3; Gl 1,10; cfr. Ger 14,2. — tutta la fauna sterminata Ger 4,25+. — per la malvagità… Ger 5,25; 6,19.
Note al Testo
12,4 soffrire: altri: essere in lutto.
AT greco 12,5σοῦ οἱ πόδες τρέχουσιν καὶ ἐκλύουσίν σε πῶς παρασκευάσῃ ἐφ’ ἵπποις καὶ ἐν γῇ εἰρήνης σὺ πέποιθας πῶς ποιήσεις ἐν φρυάγματι τοῦ Ιορδάνου
Interconfessionale Ger12,5Il Signore mi rispose:
«Geremia, tu ti stanchi
a correre quando gareggi con gli uomini;
come puoi pensare di farcela con i cavalli?
Se non riesci a rimanere in piedi
in un terreno pianeggiante,
come ti reggerai in piedi sulle rive ripide del Giordano?
AT greco 12,6ὅτι καὶ οἱ ἀδελφοί σου καὶ ὁ οἶκος τοῦ πατρός σου καὶ οὗτοι ἠθέτησάν σε καὶ αὐτοὶ ἐβόησαν ἐκ τῶν ὀπίσω σου ἐπισυνήχθησαν μὴ πιστεύσῃς ἐν αὐτοῖς ὅτι λαλήσουσιν πρὸς σὲ καλά
Interconfessionale GerPerfino i tuoi fratelli,
i membri della tua famiglia,
ti hanno tradito,
si sono messi insieme per perseguitarti.
Non fidarti di loro
anche se ti dicono parole amiche».
Rimandi
12,6 Non fidarti di loro Ger 9,3+.
AT greco 12,7ἐγκαταλέλοιπα τὸν οἶκόν μου ἀφῆκα τὴν κληρονομίαν μου ἔδωκα τὴν ἠγαπημένην ψυχήν μου εἰς χεῖρας ἐχθρῶν αὐτῆς
Interconfessionale GerIl Signore dice:
«Ho abbandonato la mia casa,
ho ripudiato la nazione che mi ero scelto;
ho consegnato nelle mani dei suoi nemici
il popolo che amo.
Rimandi
12,7 Il Signore ha abbandonato la sua casa Os 8,1. — la nazione che si era scelta Ger 10,16+.
AT greco 12,8ἐγενήθη ἡ κληρονομία μου ἐμοὶ ὡς λέων ἐν δρυμῷ ἔδωκεν ἐπ’ ἐμὲ τὴν φωνὴν αὐτῆς διὰ τοῦτο ἐμίσησα αὐτήν
Interconfessionale Ger12,8Il popolo che mi ero scelto
si è ribellato contro di me;
ha ruggito come un leone nella foresta
e così io non lo amo più.
AT greco 12,9μὴ σπήλαιον ὑαίνης ἡ κληρονομία μου ἐμοὶ ἢ σπήλαιον κύκλῳ αὐτῆς βαδίσατε συναγάγετε πάντα τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ καὶ ἐλθέτωσαν τοῦ φαγεῖν αὐτήν
Interconfessionale GerOra il popolo che mi ero scelto
è diventato una preda bella e desiderata:
da ogni parte gli uccelli rapaci
si precipitano su di lui.
Venite, animali selvatici,
venite anche voi a divorare la preda.
Rimandi
12,9 preda per gli uccelli rapaci e animali selvatici Ger 7,33; Is 56,9; cfr. Ger 16,4; 19,7.
AT greco 12,10ποιμένες πολλοὶ διέφθειραν τὸν ἀμπελῶνά μου ἐμόλυναν τὴν μερίδα μου ἔδωκαν μερίδα ἐπιθυμητήν μου εἰς ἔρημον ἄβατον
Interconfessionale GerMolti pastori stranieri
hanno distrutto la mia vigna
hanno calpestato i miei campi,
hanno trasformato la mia terra prediletta
in un deserto desolato.
Rimandi
12,10 Molti stranieri hanno distrutto Ger 6,3; Sal 80,14. — la mia vigna Is 5,1+.
Note al Testo
12,10 vigna: vedi nota a 5,10.
AT greco 12,11ἐτέθη εἰς ἀφανισμὸν ἀπωλείας δι’ ἐμὲ ἀφανισμῷ ἠφανίσθη πᾶσα ἡ γῆ ὅτι οὐκ ἔστιν ἀνὴρ τιθέμενος ἐν καρδίᾳ
Interconfessionale GerSotto i miei occhi l’hanno ridotta
in una condizione pietosa.
Tutto è distrutto,
è diventato un deserto
e nessuno se ne prende cura.
Rimandi
12,11 nessuno se ne prende cura Is 42,25; 57,1.
AT greco 12,12ἐπὶ πᾶσαν διεκβολὴν ἐν τῇ ἐρήμῳ ἦλθον ταλαιπωροῦντες ὅτι μάχαιρα τοῦ κυρίου καταφάγεται ἀπ’ ἄκρου τῆς γῆς ἕως ἄκρου τῆς γῆς οὐκ ἔστιν εἰρήνη πάσῃ σαρκί
Interconfessionale Ger12,12Da tutti i luoghi desolati del deserto
spuntano predoni per saccheggiare:
sono come una spada nelle mie mani.
Essi distruggono ogni cosa
da un capo all’altro del territorio.
Non c’è scampo per nessuno.
AT greco 12,13σπείρατε πυροὺς καὶ ἀκάνθας θερίσατε οἱ κλῆροι αὐτῶν οὐκ ὠφελήσουσιν αὐτούς αἰσχύνθητε ἀπὸ καυχήσεως ὑμῶν ἀπὸ ὀνειδισμοῦ ἔναντι κυρίου
Interconfessionale GerIl mio popolo ha seminato frumento
e ha raccolto spine;
ha lavorato duramente
senza poi ricavare nulla;
gli sono mancati i raccolti
perché io ero adirato con lui».
Rimandi
12,13 seminare una cosa, raccoglierne un’altra Os 8,7. — il Signore adirato Ger 4,8+.
AT greco 12,14ὅτι τάδε λέγει κύριος περὶ πάντων τῶν γειτόνων τῶν πονηρῶν τῶν ἁπτομένων τῆς κληρονομίας μου ἧς ἐμέρισα τῷ λαῷ μου Ισραηλ ἰδοὺ ἐγὼ ἀποσπῶ αὐτοὺς ἀπὸ τῆς γῆς αὐτῶν καὶ τὸν Ιουδαν ἐκβαλῶ ἐκ μέσου αὐτῶν
Interconfessionale GerCosì dice il signore: «Ho un messaggio per tutti i popoli malvagi vicini d’Israele. Essi hanno messo le mani sulla terra che avevo dato al mio popolo. Io li sradicherò dalla loro terra e libererò la gente di Giuda dalle loro mani.
Rimandi
12,14 il castigo dei popoli malvagi vicini Ger 10,25. — li sradicherò Ger 1,10+.
AT greco 12,15καὶ ἔσται μετὰ τὸ ἐκβαλεῖν με αὐτοὺς ἐπιστρέψω καὶ ἐλεήσω αὐτοὺς καὶ κατοικιῶ αὐτοὺς ἕκαστον εἰς τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ καὶ ἕκαστον εἰς τὴν γῆν αὐτοῦ
Interconfessionale GerMa poi avrò compassione di quei popoli: farò tornare ogni nazione alla sua terra e al suo paese di origine.
Rimandi
12,15 prospettiva di restaurazione perle nazioni Ger 3,17; 16,19-21; 23,23; 46,26; 48,47; 49,6.39; cfr. 1 Re 8,41; Is 19,19-25; Am 9,7; cfr. Ger 29,14. — farò tornare ogni nazione Ez 29,14.
AT greco 12,16καὶ ἔσται ἐὰν μαθόντες μάθωσιν τὴν ὁδὸν τοῦ λαοῦ μου τοῦ ὀμνύειν τῷ ὀνόματί μου ζῇ κύριος καθὼς ἐδίδαξαν τὸν λαόν μου ὀμνύειν τῇ Βααλ καὶ οἰκοδομηθήσονται ἐν μέσῳ τοῦ λαοῦ μου
Interconfessionale GerHanno insegnato a Israele a giurare per Baal. Ma se impareranno a comportarsi davvero secondo le leggi del mio popolo e a dire nei loro giuramenti: “Come è vero che il Signore vive…” potranno far parte del mio popolo e avere prosperità.
Rimandi
12,16 giurare: “Come è vero che il Signore vive”… Ger 4,2+.
AT greco 12,17ἐὰν δὲ μὴ ἐπιστρέψωσιν καὶ ἐξαρῶ τὸ ἔθνος ἐκεῖνο ἐξάρσει καὶ ἀπωλείᾳ
Interconfessionale Ger12,17Ma se qualche nazione non ubbidirà, la sradicherò definitivamente e la distruggerò». Così dice il Signore.