Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Geremia

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 10 10,1ἀκούσατε τὸν λόγον κυρίου ὃν ἐλάλησεν ἐφ’ ὑμᾶς οἶκος Ισραηλ
Interconfessionale Ger10,1Ascoltate il messaggio del Signore, popolo d’Israele.
AT greco 10,2τάδε λέγει κύριος κατὰ τὰς ὁδοὺς τῶν ἐθνῶν μὴ μανθάνετε καὶ ἀπὸ τῶν σημείων τοῦ οὐρανοῦ μὴ φοβεῖσθε ὅτι φοβοῦνται αὐτὰ τοῖς προσώποις αὐτῶν
Interconfessionale GerEgli dice:
«Non imitate il modo di vivere
delle altre nazioni:
esse sono atterrite
da fenomeni insoliti
che accadono in cielo,
ma voi non dovete averne paura.
Rimandi
10,2 Non imitate Rm 12,2.
AT greco 10,3ὅτι τὰ νόμιμα τῶν ἐθνῶν μάταια ξύλον ἐστὶν ἐκ τοῦ δρυμοῦ ἐκκεκομμένον ἔργον τέκτονος καὶ χώνευμα
Interconfessionale GerLe norme degli altri popoli
non valgono niente.
Essi tagliano un pezzo di legno nel bosco,
l’intagliatore lo lavora con lo scalpello;
Rimandi
10,3 fabbricazione di idoli Is 40,19+.
AT greco 10,4ἀργυρίῳ καὶ χρυσίῳ κεκαλλωπισμένα ἐστίν ἐν σφύραις καὶ ἥλοις ἐστερέωσαν αὐτά καὶ οὐ κινηθήσονται
Interconfessionale Ger10,4poi lo ricoprono d’oro e d’argento,
lo fissano con chiodi a colpi di martello
perché non cada.
AT greco 10,5αἰρόμενα ἀρθήσονται ὅτι οὐκ ἐπιβήσονται μὴ φοβηθῆτε αὐτά ὅτι οὐ μὴ κακοποιήσωσιν καὶ ἀγαθὸν οὐκ ἔστιν ἐν αὐτοῖς
Interconfessionale GerQuesti idoli sono come spaventapasseri
in un campo di cetrioli:
non possono parlare.
Devono essere trasportati
perché non possono camminare.
Non abbiate paura: non fanno alcun male,
ma non possono nemmeno fare alcun bene».

Rimandi
10,5 come spaventapasseri Lett.Ger 69. — idoli muti Sal 115,4-7. — inutili Ab 2,18.
AT greco 10,6
Interconfessionale GerNessuno è come te, Signore!
Tu sei grande,
grande e potente è il tuo nome!
Rimandi
10,6 Nessuno è come te Ger 49,19; Is 40,18+; Sal 86,8-10; cfr. Rm 16,27.
AT greco 10,7
Interconfessionale GerChi non ti renderà onore, re delle nazioni?
Tu solo lo meriti.
Non c’è nessuno come te in tutti i regni,
tra tutti i saggi delle nazioni.
Rimandi
10,7 rendere onore al Signore Ger 5,22; Ap 15,4; cfr. Sal 15,4+.
AT greco 10,8
Interconfessionale GerTutti sono stupidi e sciocchi:
vanno a lezione dagli idoli di legno!
Rimandi
10,8 idolatria che abbrutisce Zc 10,2; Sap 14,22-31. — assurdità (idoli di legno) Ger 8,19; 10,15; 14,22; 16,19; 51,18; Dt 32,21; 1 Re 16,13.26; Gio 2,9; Sal 31,7; At 14,15; cfr. Ger 2,5.
AT greco 10,9ἀργύριον τορευτόν ἐστιν οὐ πορεύσονται ἀργύριον προσβλητὸν ἀπὸ Θαρσις ἥξει χρυσίον Μωφαζ καὶ χεὶρ χρυσοχόων ἔργα τεχνιτῶν πάντα ὑάκινθον καὶ πορφύραν ἐνδύσουσιν αὐτά
Interconfessionale GerLi fanno ricoprire dagli orefici
con lamine d’argento importato da Tarsis
e con oro fatto venire da Ufaz.
Li fanno rivestire da abili artisti
con stoffe costose rosse e viola.
Note al Testo
10,9 Tarsis: vedi Isaia 23,6; Salmo 72,10. — Ufaz: località sconosciuta.
AT greco 10,10
Interconfessionale GerMa tu, Signore, sei il vero Dio,
sei tu il Dio vivente,
tu sei re per sempre.
Quando sei sdegnato, la terra trema,
le nazioni non resistono al tuo furore.

Rimandi
10,10 Dio vivente Dt 5,26+. — re per sempre Mic 4,7; Sal 93,1+. — quando sei sdegnato Na 1,6. — la terra trema Sal 18,8+.
AT greco 10,11οὕτως ἐρεῖτε αὐτοῖς θεοί οἳ τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν οὐκ ἐποίησαν ἀπολέσθωσαν ἀπὸ τῆς γῆς καὶ ὑποκάτωθεν τοῦ οὐρανοῦ τούτου
Interconfessionale GerVoi direte alle nazioni: «Gli dèi non hanno fatto il cielo e la terra. Perciò dovranno scomparire dalla faccia della terra, da ogni regione che è sotto il cielo».
Rimandi
10,11 i falsi dèi dovranno scomparire Na 1,14.
Note al Testo
10,11 Questo versetto è scritto in aramaico, lingua di uso internazionale a quell’epoca.
AT greco 10,12κύριος ὁ ποιήσας τὴν γῆν ἐν τῇ ἰσχύι αὐτοῦ ὁ ἀνορθώσας τὴν οἰκουμένην ἐν τῇ σοφίᾳ αὐτοῦ καὶ τῇ φρονήσει αὐτοῦ ἐξέτεινεν τὸν οὐρανὸν
Interconfessionale GerIl Signore potente ha formato la terra,
con la sua sapienza ha creato il mondo,
ha disteso il cielo con la sua intelligenza.
Rimandi
10,12 il Signore ha formato la terra… Ger 51,15-19; Is 44,24+. — con la sua sapienza Sal 104,24+.
AT greco 10,13καὶ πλῆθος ὕδατος ἐν οὐρανῷ καὶ ἀνήγαγεν νεφέλας ἐξ ἐσχάτου τῆς γῆς ἀστραπὰς εἰς ὑετὸν ἐποίησεν καὶ ἐξήγαγεν φῶς ἐκ θησαυρῶν αὐτοῦ
Interconfessionale Ger10,13Al suo comando
c’è un frastuono di acque nel cielo.
Egli fa salire le nuvole
dall’estremità della terra,
scatena temporali con lampi e pioggia
e sprigiona il vento impetuoso.
AT greco 10,14ἐμωράνθη πᾶς ἄνθρωπος ἀπὸ γνώσεως κατῃσχύνθη πᾶς χρυσοχόος ἐπὶ τοῖς γλυπτοῖς αὐτοῦ ὅτι ψευδῆ ἐχώνευσαν οὐκ ἔστιν πνεῦμα ἐν αὐτοῖς
Interconfessionale Ger10,14Allora tutti gli uomini
restano stupiti, non capiscono.
Quelli che fabbricano idoli
provano grande vergogna
perché le loro statue
risultano false, prive di vita.
AT greco 10,15μάταιά ἐστιν ἔργα ἐμπεπαιγμένα ἐν καιρῷ ἐπισκοπῆς αὐτῶν ἀπολοῦνται
Interconfessionale GerSono oggetti vani,
degni solo di disprezzo.
Il Signore li farà sparire,
quando se li troverà davanti.
Rimandi
10,15 quando se li troverà davanti Ger 8,12+.
AT greco 10,16οὐκ ἔστιν τοιαύτη μερὶς τῷ Ιακωβ ὅτι ὁ πλάσας τὰ πάντα αὐτὸς κληρονομία αὐτοῦ κύριος ὄνομα αὐτῷ
Interconfessionale GerIl Dio di Giacobbe non è come quelli!
Egli ha fatto ogni cosa,
e ha scelto Israele come suo popolo.
Il suo nome è: il Signore dell’universo.
Rimandi
10,16 non è come quelli… Ger 51,19. — Israele come suo popolo Dt 4,20; cfr. Ger 12,7. — è il suo nome Ger 46,18+; Es 15,3; Am 4,13.
AT greco 10,17συνήγαγεν ἔξωθεν τὴν ὑπόστασίν σου κατοικοῦσα ἐν ἐκλεκτοῖς
Interconfessionale GerAbitanti di Gerusalemme, siete in stato d’assedio! Raccogliete tutte le vostre cose.
Rimandi
10,17 Raccogliete le vostre cose Ger 46,19; Ez 12,3.
AT greco 10,18ὅτι τάδε λέγει κύριος ἰδοὺ ἐγὼ σκελίζω τοὺς κατοικοῦντας τὴν γῆν ταύτην ἐν θλίψει ὅπως εὑρεθῇ ἡ πληγή σου
Interconfessionale GerCosì ha detto il Signore: «Questa volta scaccerò via tutti gli abitanti di questa terra. Non ci sarà scampo per nessuno».

Note al Testo
10,18 non ci sarà scampo per nessuno: altri: li ridurrò alle strette, perché non mi sfuggano.
AT greco 10,19οὐαὶ ἐπὶ συντρίμματί σου ἀλγηρὰ ἡ πληγή σου κἀγὼ εἶπα ὄντως τοῦτο τὸ τραῦμά μου καὶ κατέλαβέν με
Interconfessionale GerAllora il popolo grida:
«Siamo colpiti a morte,
la nostra ferita non può guarire!
Noi invece pensavamo
che fosse cosa da poco,
un dolore sopportabile!
Rimandi
10,19 colpiti a morte Ger 4,6+. — ferita insanabile Ger 14,19; 15,18; 30,12.15; 46,11; 51,9; Mic 1,9.
AT greco 10,20ἡ σκηνή μου ἐταλαιπώρησεν ὤλετο καὶ πᾶσαι αἱ δέρρεις μου διεσπάσθησαν οἱ υἱοί μου καὶ τὰ πρόβατά μου οὔκ εἰσιν οὐκ ἔστιν ἔτι τόπος τῆς σκηνῆς μου τόπος τῶν δέρρεών μου
Interconfessionale Ger10,20Le nostre tende sono sfasciate,
le loro corde sono rotte.
I nostri figli sono andati lontano:
non c’è più nessuno
che pianti i paletti della tenda
e rialzi i teloni.
AT greco 10,21ὅτι οἱ ποιμένες ἠφρονεύσαντο καὶ τὸν κύριον οὐκ ἐξεζήτησαν διὰ τοῦτο οὐκ ἐνόησεν πᾶσα ἡ νομὴ καὶ διεσκορπίσθησαν
Interconfessionale GerI nostri pastori hanno perso la testa,
non cercano più il Signore come loro guida.
Per questo hanno sbagliato tutto
e hanno portato il popolo alla rovina».

Rimandi
10,21 pastori Ger 2,8; 23,1-4; 25,34. — hanno perso la testa Ger 5,5. — e hanno sbagliato tutto cfr. Ger 3,15. — il popolo alla rovina Ger 23,1; 50,6; Is 53,6+.
AT greco 10,22φωνὴ ἀκοῆς ἰδοὺ ἔρχεται καὶ σεισμὸς μέγας ἐκ γῆς βορρᾶ τοῦ τάξαι τὰς πόλεις Ιουδα εἰς ἀφανισμὸν καὶ κοίτην στρουθῶν
Interconfessionale GerAttenzione! Sono giunte notizie!
Dal nord giunge un frastuono:
le città di Giuda saranno ridotte
a un deserto abitato solo da sciacalli.
Rimandi
10,22 Dal nord Ger 1,14+.
AT greco 10,23οἶδα κύριε ὅτι οὐχὶ τοῦ ἀνθρώπου ἡ ὁδὸς αὐτοῦ οὐδὲ ἀνὴρ πορεύσεται καὶ κατορθώσει πορείαν αὐτοῦ
Interconfessionale GerSignore, ho capito!
Nessuno sa scegliere la giusta via,
nessuno sa decidere bene per la propria vita.
Rimandi
10,23 nessuno sa decidere bene per la propria vita Sal 31,16; Prv 16,1.9; 20,24; Dn 5,23; Sap 7,16.
AT greco 10,24παίδευσον ἡμᾶς κύριε πλὴν ἐν κρίσει καὶ μὴ ἐν θυμῷ ἵνα μὴ ὀλίγους ἡμᾶς ποιήσῃς
Interconfessionale GerCorreggimi, Signore,
ma non essere troppo duro con me.
Non trattarmi con ira:
per me sarebbe la fine!
AT greco 10,25ἔκχεον τὸν θυμόν σου ἐπὶ ἔθνη τὰ μὴ εἰδότα σε καὶ ἐπὶ γενεὰς αἳ τὸ ὄνομά σου οὐκ ἐπεκαλέσαντο ὅτι κατέφαγον τὸν Ιακωβ καὶ ἐξανήλωσαν αὐτὸν καὶ τὴν νομὴν αὐτοῦ ἠρήμωσαν
Interconfessionale GerRivolgi la tua collera contro queste nazioni.
Esse non ti riconoscono come Dio e non ti invocano.
Hanno distrutto completamente il tuo popolo
e hanno devastato il tuo territorio.
Rimandi
10,25 la tua collera contro queste nazioni Ger 12,14; Sal 79,6-7; Ez 25; Gl 4,2; Na 1,2; Sir 36,1-12. — hanno distrutto… Ger 8,16; 30,16; Sal 14,4.