Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
BibbiaEDU-logo

Giuditta

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 9 9,1Ιουδιθ δὲ ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον καὶ ἐπέθετο σποδὸν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτῆς καὶ ἐγύμνωσεν ὃν ἐνεδεδύκει σάκκον καὶ ἦν ἄρτι προσφερόμενον ἐν Ιερουσαλημ εἰς τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ τὸ θυμίαμα τῆς ἑσπέρας ἐκείνης καὶ ἐβόησεν φωνῇ μεγάλῃ Ιουδιθ πρὸς κύριον καὶ εἶπεν
Interconfessionale GdtGiuditta si gettò con la faccia a terra, si cosparse il capo di polvere e mise in mostra il vestito di panno ruvido. Proprio in quell’ora nel tempio di Gerusalemme, come ogni sera, veniva offerto l’incenso. Giuditta invocò ad alta voce l’aiuto del Signore e fece questa preghiera:
Rimandi
9,1 ogni sera veniva offerto l’incenso Es 30,8.
AT greco 9,2κύριε ὁ θεὸς τοῦ πατρός μου Συμεων ᾧ ἔδωκας ἐν χειρὶ ῥομφαίαν εἰς ἐκδίκησιν ἀλλογενῶν οἳ ἔλυσαν μήτραν παρθένου εἰς μίασμα καὶ ἐγύμνωσαν μηρὸν εἰς αἰσχύνην καὶ ἐβεβήλωσαν μήτραν εἰς ὄνειδος εἶπας γάρ οὐχ οὕτως ἔσται καὶ ἐποίησαν
Interconfessionale Gdt«Signore, Dio di Simeone, il capostipite della mia tribù! Tu consegnasti a Simeone una spada e così egli compì la vendetta contro alcuni stranieri. Essi, spinti da desiderio impuro, avevano slacciato la cintura di una ragazza ancora vergine; senza ritegno le avevano denudato il seno e l’avevano posseduta e disonorata. Tu, Signore, hai comandato: “Questo non si faccia!” ma essi lo fecero.
Note al Testo
9,2 I vv. 2-4 richiamano la storia di Dina, figlia di Giacobbe, e il massacro degli abitanti della città di Sichem compiuto da Simeone e Levi (vedi Genesi 34).
AT greco 9,3ἀνθ’ ὧν ἔδωκας ἄρχοντας αὐτῶν εἰς φόνον καὶ τὴν στρωμνὴν αὐτῶν ἣ ᾐδέσατο τὴν ἀπάτην αὐτῶν ἀπατηθεῖσαν εἰς αἷμα καὶ ἐπάταξας δούλους ἐπὶ δυνάσταις καὶ δυνάστας ἐπὶ θρόνους αὐτῶν
Interconfessionale GdtProprio per questo motivo tu facesti morire i loro capi. Essi furono uccisi a tradimento e il letto, che avevano usato per sedurre, fu bagnato con il loro sangue. Tu colpisti a morte gli schiavi al fianco dei potenti e i sovrani sui loro troni.
Rimandi
9,3 gli schiavi e i potenti Is 24,2; Sap 18,11. — sui loro troni Es 12,29.
AT greco 9,4καὶ ἔδωκας γυναῖκας αὐτῶν εἰς προνομὴν καὶ θυγατέρας αὐτῶν εἰς αἰχμαλωσίαν καὶ πάντα τὰ σκῦλα αὐτῶν εἰς διαίρεσιν υἱῶν ἠγαπημένων ὑπὸ σοῦ οἳ καὶ ἐζήλωσαν τὸν ζῆλόν σου καὶ ἐβδελύξαντο μίασμα αἵματος αὐτῶν καὶ ἐπεκαλέσαντό σε εἰς βοηθόν ὁ θεὸς ὁ θεὸς ὁ ἐμός καὶ εἰσάκουσον ἐμοῦ τῆς χήρας
Interconfessionale GdtPer tua volontà, Signore, le loro mogli furono prese come bottino di guerra e le loro figlie fatte prigioniere. Gli Israeliti, che hai scelto come tuo popolo, poterono dividersi le loro ricchezze. Essi furono pieni di zelo per la tua legge, provarono orrore per il delitto commesso contro l’onore della loro famiglia e invocarono il tuo aiuto.
«O Dio, tu sei il mio Dio! Ascolta la preghiera che ti fa una vedova!
Rimandi
9,4 scelto come tuo popolo Ger 31,20. — vedova 8,2-4.
AT greco 9,5σὺ γὰρ ἐποίησας τὰ πρότερα ἐκείνων καὶ ἐκεῖνα καὶ τὰ μετέπειτα καὶ τὰ νῦν καὶ τὰ ἐπερχόμενα διενοήθης καὶ ἐγενήθησαν ἃ ἐνενοήθης
Interconfessionale GdtTutto quel che accadde allora, come quel che era accaduto prima e accadde in seguito, fosti tu a compierlo. Gli avvenimenti in corso e quelli futuri rientrano nei tuoi piani e allora avvenne quel che avevi progettato.
Rimandi
9,5 Tutto quello che accadde fosti tu a compierlo Is 42,9; 44,7; 46,10; 48,3; Sal 33,11.
AT greco 9,6καὶ παρέστησαν ἃ ἐβουλεύσω καὶ εἶπαν ἰδοὺ πάρεσμεν πᾶσαι γὰρ αἱ ὁδοί σου ἕτοιμοι καὶ ἡ κρίσις σου ἐν προγνώσει
Interconfessionale Gdt9,6Infatti le cose che tu hai stabilito vengono e ti dicono: “Ecco, siamo qui”. Tutte le tue scelte sono preparate in anticipo e tu decidi sempre con preveggenza.
AT greco 9,7ἰδοὺ γὰρ Ἀσσύριοι ἐπληθύνθησαν ἐν δυνάμει αὐτῶν ὑψώθησαν ἐφ’ ἵππῳ καὶ ἀναβάτῃ ἐγαυρίασαν ἐν βραχίονι πεζῶν ἤλπισαν ἐν ἀσπίδι καὶ ἐν γαίσῳ καὶ τόξῳ καὶ σφενδόνῃ καὶ οὐκ ἔγνωσαν ὅτι σὺ εἶ κύριος συντρίβων πολέμους
Interconfessionale GdtTu vedi, Signore, che gli Assiri sono venuti con tutte le loro truppe. Sono fieri dei loro cavalli, orgogliosi dei loro cavalieri; si vantano della forza dei loro fanti e si sentono sicuri delle loro armi: scudi, lance, archi e fionde. Non sanno che tu sei il Signore che distruggi le armi e gli eserciti.
Rimandi
9,7 sicuri delle loro armi 1 Sam 17,45; 2 Re 19,23-24; Sal 20,8; 2 Mac 8,18. — distruggi le armi e gli eserciti Sal 46,10; 76,4.
AT greco 9,8κύριος ὄνομά σοι σὺ ῥάξον αὐτῶν τὴν ἰσχὺν ἐν δυνάμει σου καὶ κάταξον τὸ κράτος αὐτῶν ἐν τῷ θυμῷ σου ἐβουλεύσαντο γὰρ βεβηλῶσαι τὰ ἅγιά σου μιᾶναι τὸ σκήνωμα τῆς καταπαύσεως τοῦ ὀνόματος τῆς δόξης σου καταβαλεῖν σιδήρῳ κέρας θυσιαστηρίου σου
Interconfessionale GdtIl tuo nome è Signore! Spezza il loro vigore con la tua potenza, distruggi la loro forza con la tua ira! Gli Assiri vogliono profanare il tuo tempio, intendono dissacrare la casa dove c’è la tua presenza gloriosa, e con il ferro sono decisi a demolire il tuo altare.
Rimandi
9,8 Il tuo nome è Signore Es 15,3. — profanare il tuo tempio Sal 74,3-7; 79,1; 1 Mac 7,35; 2 Mac 14,33.
AT greco 9,9βλέψον εἰς ὑπερηφανίαν αὐτῶν ἀπόστειλον τὴν ὀργήν σου εἰς κεφαλὰς αὐτῶν δὸς ἐν χειρί μου τῆς χήρας ὃ διενοήθην κράτος
Interconfessionale GdtGuarda la loro superbia! Volgi contro di loro il tuo sdegno. Io sono una vedova, ma da’ alle mie braccia la forza di portare a compimento il piano che ho in mente.
Rimandi
9,9 Guarda la loro superbia! Is 10,12; 37,29.
AT greco 9,10πάταξον δοῦλον ἐκ χειλέων ἀπάτης μου ἐπ’ ἄρχοντι καὶ ἄρχοντα ἐπὶ θεράποντι αὐτοῦ θραῦσον αὐτῶν τὸ ἀνάστεμα ἐν χειρὶ θηλείας
Interconfessionale GdtServiti delle parole ingannatrici che dirò per uccidere lo schiavo e il padrone, il signore e il suo servitore. Fa’ che una donna abbatta la loro superbia.
Rimandi
9,10 Fa’ che una donna abbatta 13,15; 14,18; 16,5; Gdc 4,9.17-22; 9,53-54.
AT greco 9,11οὐ γὰρ ἐν πλήθει τὸ κράτος σου οὐδὲ ἡ δυναστεία σου ἐν ἰσχύουσιν ἀλλὰ ταπεινῶν εἶ θεός ἐλαττόνων εἶ βοηθός ἀντιλήμπτωρ ἀσθενούντων ἀπεγνωσμένων σκεπαστής ἀπηλπισμένων σωτήρ
Interconfessionale GdtLa tua forza non consiste nel numero e la tua potenza non dipende dalla grandezza di un esercito. Tu sei il Dio dei poveri! Aiuti gli oppressi, sostieni i deboli, salvi chi è senza speranza!
Rimandi
9,11 non consiste nel numero 1 Sam 14,6; 1 Mac 3,18-19. — sostieni i deboli Is 25,4.
AT greco 9,12ναὶ ναὶ ὁ θεὸς τοῦ πατρός μου καὶ θεὸς κληρονομίας Ισραηλ δέσποτα τῶν οὐρανῶν καὶ τῆς γῆς κτίστα τῶν ὑδάτων βασιλεῦ πάσης κτίσεώς σου σὺ εἰσάκουσον τῆς δεήσεώς μου
Interconfessionale GdtSì, tu sei il Dio di mio padre, il Dio della terra d’Israele, il Signore del cielo e della terra; sei tu che hai creato i mari e sei il re di tutto l’universo! Ascolta la mia preghiera.
Rimandi
9,12 Signore del cielo e della terra Sal 103,19; Ne 9,6.
AT greco 9,13καὶ δὸς λόγον μου καὶ ἀπάτην εἰς τραῦμα καὶ μώλωπα αὐτῶν οἳ κατὰ τῆς διαθήκης σου καὶ οἴκου ἡγιασμένου σου καὶ κορυφῆς Σιων καὶ οἴκου κατασχέσεως υἱῶν σου ἐβουλεύσαντο σκληρά
Interconfessionale GdtFa’ che le mie parole ingannatrici feriscano e uccidano gli Assiri, perché hanno fatto piani crudeli contro la tua alleanza e il tuo santo tempio, contro il monte Sion e la terra che hai dato al tuo popolo.
Rimandi
9,13 parole ingannatrici 11,5-19. — contro la tua alleanza Dn 11,28.
AT greco 9,14καὶ ποίησον ἐπὶ παντὸς ἔθνους σου καὶ πάσης φυλῆς ἐπίγνωσιν τοῦ εἰδῆσαι ὅτι σὺ εἶ ὁ θεὸς θεὸς πάσης δυνάμεως καὶ κράτους καὶ οὐκ ἔστιν ἄλλος ὑπερασπίζων τοῦ γένους Ισραηλ εἰ μὴ σύ
Interconfessionale GdtFa’ che il tuo popolo e ogni sua tribù riconosca che tu sei Dio, il Dio grande e onnipotente, e che soltanto tu proteggi come uno scudo il popolo d’Israele!».
Rimandi
9,14 Fa’ che il tuo popolo riconosca che tu sei Dio 1 Re 18,37; 2 Re 19,19; Suppl.Dn 3,45; 1 Mac 4,11.