Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Giobbe

AT greco Torna al libro

Interconfessionale Vai al libro

AT greco 7 7,1 πότερον οὐχὶ πειρατήριόν ἐστιν ὁ βίος ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ὥσπερ μισθίου αὐθημερινοῦ ἡ ζωὴ αὐτοῦ
Interconfessionale Meglio un buon nome che un buon profumo. Meglio il giorno della morte che il giorno della nascita.
7,1 il buon nome Prv 22,1; Sir 41,12.
AT greco 7,2 ἢ ὥσπερ θεράπων δεδοικὼς τὸν κύριον αὐτοῦ καὶ τετευχὼς σκιᾶς ἢ ὥσπερ μισθωτὸς ἀναμένων τὸν μισθὸν αὐτοῦ
Interconfessionale 7,2 Meglio visitare una casa in lutto che una casa in festa. Davanti a un morto ognuno ricorda la fine, quella che tocca a tutti.
AT greco 7,3 οὕτως κἀγὼ ὑπέμεινα μῆνας κενούς νύκτες δὲ ὀδυνῶν δεδομέναι μοί εἰσιν
Interconfessionale Insegna più la sofferenza che l’allegria, perché vedere un volto triste fa riflettere.
7,3 vedere un volto triste fa riflettere: altri: davanti a un volto triste il cuore si fa migliore.
AT greco 7,4 ἐὰν κοιμηθῶ λέγω πότε ἡμέρα ὡς δ’ ἂν ἀναστῶ πάλιν πότε ἑσπέρα πλήρης δὲ γίνομαι ὀδυνῶν ἀπὸ ἑσπέρας ἕως πρωί
Interconfessionale Gli stolti pensano solo a divertirsi, gli uomini saggi pensano spesso alla morte.
7,4 gioia e pensiero della morte cfr. Sal 126,5; Lc 6,25.
AT greco 7,5 φύρεται δέ μου τὸ σῶμα ἐν σαπρίᾳ σκωλήκων τήκω δὲ βώλακας γῆς ἀπὸ ἰχῶρος ξύων
Interconfessionale 7,5 Meglio i rimproveri di un sapiente che ascoltare le lodi cantate da uno stolto.
AT greco 7,6 ὁ δὲ βίος μού ἐστιν ἐλαφρότερος λαλιᾶς ἀπόλωλεν δὲ ἐν κενῇ ἐλπίδι
Interconfessionale 7,6 L’allegria dello stolto è come lo scoppiettare della legna nel fuoco sotto la pentola. Tutto questo è inutile.
AT greco 7,7 μνήσθητι οὖν ὅτι πνεῦμά μου ἡ ζωὴ καὶ οὐκέτι ἐπανελεύσεται ὁ ὀφθαλμός μου ἰδεῖν ἀγαθόν
Interconfessionale Per un imbroglio, un sapiente può perdere la testa; per un regalo, lasciarsi corrompere.
7,7 un imbroglio: altri: un’oppressione.
AT greco 7,8 οὐ περιβλέψεταί με ὀφθαλμὸς ὁρῶντός με οἱ ὀφθαλμοί σου ἐν ἐμοί καὶ οὐκέτι εἰμὶ
Interconfessionale 7,8 La fine di una cosa vale più del suo inizio. La pazienza più della superbia.
AT greco 7,9 ὥσπερ νέφος ἀποκαθαρθὲν ἀπ’ οὐρανοῦ ἐὰν γὰρ ἄνθρωπος καταβῇ εἰς ᾅδην οὐκέτι μὴ ἀναβῇ
Interconfessionale Controlla i tuoi scatti d’ira: è da stolti lasciarsi dominare dalla rabbia.
7,9 controllare gli scatti d’ira Gc 1,19-20.
AT greco 7,10 οὐδ’ οὐ μὴ ἐπιστρέψῃ ἔτι εἰς τὸν ἴδιον οἶκον οὐδὲ μὴ ἐπιγνῷ αὐτὸν ἔτι ὁ τόπος αὐτοῦ
Interconfessionale 7,10 Non chiederti perché i tempi antichi erano migliori di quelli di oggi: non è una domanda intelligente!
AT greco 7,11 ἀτὰρ οὖν οὐδὲ ἐγὼ φείσομαι τῷ στόματί μου λαλήσω ἐν ἀνάγκῃ ὤν ἀνοίξω πικρίαν ψυχῆς μου συνεχόμενος
Interconfessionale Nella vita, l’ideale sarebbe di avere insieme saggezza e ricchezza.
7,11 valore della saggezza Prv 8,11+.
AT greco 7,12 πότερον θάλασσά εἰμι ἢ δράκων ὅτι κατέταξας ἐπ’ ἐμὲ φυλακήν
Interconfessionale 7,12 Saggezza e ricchezza proteggono come l’ombra. Ma la sapienza vale di più perché insegna a vivere.
AT greco 7,13 εἶπα ὅτι παρακαλέσει με ἡ κλίνη μου ἀνοίσω δὲ πρὸς ἐμαυτὸν ἰδίᾳ λόγον τῇ κοίτῃ μου
Interconfessionale Osserva tutto quel che Dio ha fatto. Chi potrebbe raddrizzare quello che Egli ha fatto curvo?
7,13 l’opera di Dio Qo 3,11+.
AT greco 7,14 ἐκφοβεῖς με ἐνυπνίοις καὶ ἐν ὁράμασίν με καταπλήσσεις
Interconfessionale Quando le cose vanno bene, sta’ allegro; se qualche cosa ti va male, rifletti. Ricorda che tutto viene da Dio; di fatto non possiamo sapere quale sarà il nostro futuro.
7,14 quando le cose vanno bene e quando vanno male Gb 2,10. 7,14 di fatto: altri: affinché.
AT greco 7,15 ἀπαλλάξεις ἀπὸ πνεύματός μου τὴν ψυχήν μου ἀπὸ δὲ θανάτου τὰ ὀστᾶ μου
Interconfessionale Durante la mia vita fuggevole ho potuto vedere di tutto: i buoni che sono andati in rovina, nonostante la loro bontà, i cattivi che sono vissuti a lungo, nonostante la loro cattiveria.
7,15 buoni e cattivi Qo 8,14; 9,2; cfr. 3,17; 8,12-13.
AT greco 7,16 οὐ γὰρ εἰς τὸν αἰῶνα ζήσομαι ἵνα μακροθυμήσω ἀπόστα ἀπ’ ἐμοῦ κενὸς γάρ μου ὁ βίος
Interconfessionale 7,16 Non pretendere di essere troppo buono e troppo sapiente: faresti del male a te stesso.
AT greco 7,17 τί γάρ ἐστιν ἄνθρωπος ὅτι ἐμεγάλυνας αὐτὸν ἢ ὅτι προσέχεις τὸν νοῦν εἰς αὐτὸν
Interconfessionale 7,17 E non pensare di essere il più cattivo e stolto di tutti: moriresti prima della tua ora.
AT greco 7,18 ἢ ἐπισκοπὴν αὐτοῦ ποιήσῃ ἕως τὸ πρωὶ καὶ εἰς ἀνάπαυσιν αὐτὸν κρινεῖς
Interconfessionale Devi evitare questi due estremi. Chi ha fiducia in Dio riesce bene in tutto.
7,18 Devi evitare questi due estremi: altri: È bene che tu prenda una cosa senza lasciare l’altra. Questa seconda traduzione intende l’affermazione come una massima generale, non collegata strettamente con quanto precede.
AT greco 7,19 ἕως τίνος οὐκ ἐᾷς με οὐδὲ προΐῃ με ἕως ἂν καταπίω τὸν πτύελόν μου ἐν ὀδύνῃ
Interconfessionale L’uomo sapiente è più forte di una città che ha dieci torri.
7,19 dieci torri: il testo ebraico ha: dieci uomini potenti (o dieci tiranni); il senso è: una città forte; l’idea di saldezza, stabilità e fortezza, che l’ebraico esprime con potenti, risalta meglio in italiano con l’immagine delle torri.
AT greco 7,20 εἰ ἐγὼ ἥμαρτον τί δύναμαί σοι πρᾶξαι ὁ ἐπιστάμενος τὸν νοῦν τῶν ἀνθρώπων διὰ τί ἔθου με κατεντευκτήν σου εἰμὶ δὲ ἐπὶ σοὶ φορτίον
Interconfessionale In questo mondo, nessuno è così buono da comportarsi sempre bene e non sbagliare mai.
7,20 nessuno è buono Sal 143,2; Gb 4,17; Prv 20,9; Sir 8,5; Rm 3,20; 1Gv 1,8.
AT greco 7,21 καὶ διὰ τί οὐκ ἐποιήσω τῆς ἀνομίας μου λήθην καὶ καθαρισμὸν τῆς ἁμαρτίας μου νυνὶ δὲ εἰς γῆν ἀπελεύσομαι ὀρθρίζων δὲ οὐκέτι εἰμί
Interconfessionale 7,21 Non dare ascolto a tutte le chiacchiere che si fanno; non far caso se il tuo servo parla male di te.