Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Esodo

AT greco Torna al libro

Interconfessionale Vai al libro

AT greco 23 23,1 οὐ παραδέξῃ ἀκοὴν ματαίαν οὐ συγκαταθήσῃ μετὰ τοῦ ἀδίκου γενέσθαι μάρτυς ἄδικος
Interconfessionale «Non spargere notizie senza fondamento e non favorire il colpevole testimoniando per l’ingiustizia.
23,1–3.6 giudicare con giustizia 20,16+; Dt 1,16-17; 16,18-20.
AT greco 23,2 οὐκ ἔσῃ μετὰ πλειόνων ἐπὶ κακίᾳ οὐ προστεθήσῃ μετὰ πλήθους ἐκκλῖναι μετὰ πλειόνων ὥστε ἐκκλῖναι κρίσιν
Interconfessionale 23,2 Non stare dalla parte della maggioranza quando questa agisce male. Quando sei testimone in un processo, non testimoniare sotto l’influsso della maggioranza, se essa cerca di falsare la giustizia.
AT greco 23,3 καὶ πένητα οὐκ ἐλεήσεις ἐν κρίσει
Interconfessionale 23,3 Non devi neppure favorire il debole nel suo processo.
AT greco 23,4 ἐὰν δὲ συναντήσῃς τῷ βοὶ τοῦ ἐχθροῦ σου ἢ τῷ ὑποζυγίῳ αὐτοῦ πλανωμένοις ἀποστρέψας ἀποδώσεις αὐτῷ
Interconfessionale 23,4 «Se il bue o l’asino del tuo nemico si sono persi e tu li trovi, devi riportarglieli.
AT greco 23,5 ἐὰν δὲ ἴδῃς τὸ ὑποζύγιον τοῦ ἐχθροῦ σου πεπτωκὸς ὑπὸ τὸν γόμον αὐτοῦ οὐ παρελεύσῃ αὐτό ἀλλὰ συνεγερεῖς αὐτὸ μετ’ αὐτοῦ
Interconfessionale Se vedi l’asino del tuo nemico cadere sotto il carico, non devi abbandonare il tuo nemico, ma aiutarlo a tirar su la bestia.
23,5 tirar su la bestia: frase per noi oscura nel testo ebraico; la traduzione è fondata sul contesto e sulle antiche traduzioni (vedi Deuteronomio 22,1-4).
AT greco 23,6 οὐ διαστρέψεις κρίμα πένητος ἐν κρίσει αὐτοῦ
Interconfessionale 23,6 «Non negare giustizia al povero coinvolto in un processo, quando è innocente.
AT greco 23,7 ἀπὸ παντὸς ῥήματος ἀδίκου ἀποστήσῃ ἀθῷον καὶ δίκαιον οὐκ ἀποκτενεῖς καὶ οὐ δικαιώσεις τὸν ἀσεβῆ ἕνεκεν δώρων
Interconfessionale 23,7 «Sta’ lontano dalla falsità. Non far morire l’innocente e il giusto, perché io non assolvo chi si rende colpevole di questo.
AT greco 23,8 καὶ δῶρα οὐ λήμψῃ τὰ γὰρ δῶρα ἐκτυφλοῖ ὀφθαλμοὺς βλεπόντων καὶ λυμαίνεται ῥήματα δίκαια
Interconfessionale «Non accettare doni, perché il dono rende cieco anche chi vede, e corrompe le decisioni dei giusti.
23,8 corrompe le decisioni dei giusti: altra traduzione possibile: compromette la causa degli innocenti (vedi Deuteronomio 27,25; 1 Samuele 8,3; Isaia 5,23).
AT greco 23,9 καὶ προσήλυτον οὐ θλίψετε ὑμεῖς γὰρ οἴδατε τὴν ψυχὴν τοῦ προσηλύτου αὐτοὶ γὰρ προσήλυτοι ἦτε ἐν γῇ Αἰγύπτῳ
Interconfessionale «Non opprimere lo straniero: anche voi sapete cosa prova un forestiero, perché siete stati stranieri in Egitto».
23,9 rispetto per lo straniero 22,20+.
AT greco 23,10 ἓξ ἔτη σπερεῖς τὴν γῆν σου καὶ συνάξεις τὰ γενήματα αὐτῆς
Interconfessionale «Per sei anni coltiverai la tua terra e ne raccoglierai i prodotti,
23,10–11 anno sabbatico Lv 25,1+.
AT greco 23,11 τῷ δὲ ἑβδόμῳ ἄφεσιν ποιήσεις καὶ ἀνήσεις αὐτήν καὶ ἔδονται οἱ πτωχοὶ τοῦ ἔθνους σου τὰ δὲ ὑπολειπόμενα ἔδεται τὰ ἄγρια θηρία οὕτως ποιήσεις τὸν ἀμπελῶνά σου καὶ τὸν ἐλαιῶνά σου
Interconfessionale 23,11 ma nel settimo anno non la lavorerai e la lascerai incolta. Quello che vi crescerà, lo mangeranno i poveri del tuo popolo e quello che rimarrà sarà divorato dalle bestie selvatiche. Devi fare lo stesso per la tua vigna e per il tuo uliveto.
AT greco 23,12 ἓξ ἡμέρας ποιήσεις τὰ ἔργα σου τῇ δὲ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ ἀνάπαυσις ἵνα ἀναπαύσηται ὁ βοῦς σου καὶ τὸ ὑποζύγιόν σου καὶ ἵνα ἀναψύξῃ ὁ υἱὸς τῆς παιδίσκης σου καὶ ὁ προσήλυτος
Interconfessionale «Lavora sei giorni e il settimo riposati; così possono riposare anche il tuo bue e il tuo asino e possono riprendere le forze i figli della tua schiava e lo straniero.
23,12 settimo giorno 20,8+.
AT greco 23,13 πάντα ὅσα εἴρηκα πρὸς ὑμᾶς φυλάξασθε καὶ ὄνομα θεῶν ἑτέρων οὐκ ἀναμνησθήσεσθε οὐδὲ μὴ ἀκουσθῇ ἐκ τοῦ στόματος ὑμῶν
Interconfessionale «Osservate quel che vi ho detto! Non pregate gli altri dèi; anzi non pronunziate neppure il loro nome!».
23,13 non altri dèi Gs 23,7.
AT greco 23,14 τρεῖς καιροὺς τοῦ ἐνιαυτοῦ ἑορτάσατέ μοι
Interconfessionale «Tre volte all’anno celebrerai una festa in mio onore.
23,14 Per le tre grandi feste ebraiche vedi Calendario.
AT greco 23,15 τὴν ἑορτὴν τῶν ἀζύμων φυλάξασθε ποιεῖν ἑπτὰ ἡμέρας ἔδεσθε ἄζυμα καθάπερ ἐνετειλάμην σοι κατὰ τὸν καιρὸν τοῦ μηνὸς τῶν νέων ἐν γὰρ αὐτῷ ἐξῆλθες ἐξ Αἰγύπτου οὐκ ὀφθήσῃ ἐνώπιόν μου κενός
Interconfessionale «Osserva la festa dei Pani non lievitati: nella ricorrenza del mese di Abìb, il mese in cui sei uscito dall’Egitto, devi mangiare per sette giorni pane non lievitato, come io ti ho comandato. «Nessuno osi presentarsi al mio santuario a mani vuote.
23,15 festa dei Pani non lievitati 12,15+. — uscita dall’Egitto 12,2; 13,4.
AT greco 23,16 καὶ ἑορτὴν θερισμοῦ πρωτογενημάτων ποιήσεις τῶν ἔργων σου ὧν ἐὰν σπείρῃς ἐν τῷ ἀγρῷ σου καὶ ἑορτὴν συντελείας ἐπ’ ἐξόδου τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐν τῇ συναγωγῇ τῶν ἔργων σου τῶν ἐκ τοῦ ἀγροῦ σου
Interconfessionale Osserva la festa della Mietitura, quando inizi a raccogliere quello che hai seminato nel tuo campo. «Osserva la festa del Raccolto, al termine dell’anno quando raccoglierai il frutto dei tuoi lavori nei campi.
23,16 festa della Mietitura (o della Pentecoste o delle Settimane) 34,22; Lv 23,15-21; Nm 28,26; Dt 16,9-11; Tb 2,1; 2Mac 12,32; At 2,1. — festa del Raccolto (o delle Tende) Es 34,22; Lv 23,34-43; Nm 29,12-38; Dt 16,13-15; Gv 7,37. 23,16 lavori nei campi: si intendono la raccolta dell’uva e delle olive.
AT greco 23,17 τρεῖς καιροὺς τοῦ ἐνιαυτοῦ ὀφθήσεται πᾶν ἀρσενικόν σου ἐνώπιον κυρίου τοῦ θεοῦ σου
Interconfessionale «In queste tre feste annuali tutti i maschi si presenteranno a me, il Signore vostro Dio.
23,17 tre volte all’anno 23,14; 34,23; Dt 16,16.
AT greco 23,18 ὅταν γὰρ ἐκβάλω ἔθνη ἀπὸ προσώπου σου καὶ ἐμπλατύνω τὰ ὅριά σου οὐ θύσεις ἐπὶ ζύμῃ αἷμα θυσιάσματός μου οὐδὲ μὴ κοιμηθῇ στέαρ τῆς ἑορτῆς μου ἕως πρωί
Interconfessionale «Il sangue dei sacrifici non puoi offrirlo insieme a pane lievitato, e il grasso degli animali che uccidi per la mia festa non potrai conservarlo fino al mattino seguente.
23,18 sacrifici cruenti 34,25. 23,18 fino al mattino seguente: il grasso dei sacrifici doveva essere bruciato subito (vedi 12,10).
AT greco 23,19 τὰς ἀπαρχὰς τῶν πρωτογενημάτων τῆς γῆς σου εἰσοίσεις εἰς τὸν οἶκον κυρίου τοῦ θεοῦ σου οὐχ ἑψήσεις ἄρνα ἐν γάλακτι μητρὸς αὐτοῦ
Interconfessionale «Offri nel tempio del Signore, tuo Dio, il meglio dei tuoi raccolti. «Non cuocere il capretto nel latte di sua madre».
23,19 offerta delle primizie 34,26; Dt 26,1-11. — il capretto Es 34,26; Dt 14,21. 23,19 nel latte di sua madre: si trattava di un rito pagano praticato dalle religioni cananee.
AT greco 23,20 καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου ἵνα φυλάξῃ σε ἐν τῇ ὁδῷ ὅπως εἰσαγάγῃ σε εἰς τὴν γῆν ἣν ἡτοίμασά σοι
Interconfessionale «Ecco io mando un angelo davanti a te per proteggerti durante il cammino e per condurti nel luogo che ho preparato.
23,20 un angelo davanti a te 33,2; Gn 24,7; Nm 20,16; Ml 3,1; Tb 5.
AT greco 23,21 πρόσεχε σεαυτῷ καὶ εἰσάκουε αὐτοῦ καὶ μὴ ἀπείθει αὐτῷ οὐ γὰρ μὴ ὑποστείληταί σε τὸ γὰρ ὄνομά μού ἐστιν ἐπ’ αὐτῷ
Interconfessionale 23,21 Devi rispettarlo e ubbidirgli. Non ribellarti a lui: egli agisce in mio nome e non perdonerebbe la tua disubbidienza.
AT greco 23,22 ἐὰν ἀκοῇ ἀκούσητε τῆς ἐμῆς φωνῆς καὶ ποιήσῃς πάντα ὅσα ἂν ἐντείλωμαί σοι καὶ φυλάξητε τὴν διαθήκην μου ἔσεσθέ μοι λαὸς περιούσιος ἀπὸ πάντων τῶν ἐθνῶν ἐμὴ γάρ ἐστιν πᾶσα ἡ γῆ ὑμεῖς δὲ ἔσεσθέ μοι βασίλειον ἱεράτευμα καὶ ἔθνος ἅγιον ταῦτα τὰ ῥήματα ἐρεῖς τοῖς υἱοῖς Ισραηλ ἐὰν ἀκοῇ ἀκούσητε τῆς φωνῆς μου καὶ ποιήσῃς πάντα ὅσα ἂν εἴπω σοι ἐχθρεύσω τοῖς ἐχθροῖς σου καὶ ἀντικείσομαι τοῖς ἀντικειμένοις σοι
Interconfessionale 23,22 Ma se tu gli ubbidisci e fai quello che ti comando, io sarò nemico dei tuoi nemici e avversario dei tuoi avversari.
AT greco 23,23 πορεύσεται γὰρ ὁ ἄγγελός μου ἡγούμενός σου καὶ εἰσάξει σε πρὸς τὸν Αμορραῖον καὶ Χετταῖον καὶ Φερεζαῖον καὶ Χαναναῖον καὶ Γεργεσαῖον καὶ Ευαῖον καὶ Ιεβουσαῖον καὶ ἐκτρίψω αὐτούς
Interconfessionale 23,23 «Il mio angelo camminerà davanti a te e ti condurrà nel territorio degli Amorrei, degli Ittiti, dei Perizziti, dei Cananei, degli Evei e dei Gebusei. Io li distruggerò;
AT greco 23,24 οὐ προσκυνήσεις τοῖς θεοῖς αὐτῶν οὐδὲ μὴ λατρεύσῃς αὐτοῖς οὐ ποιήσεις κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν ἀλλὰ καθαιρέσει καθελεῖς καὶ συντρίβων συντρίψεις τὰς στήλας αὐτῶν
Interconfessionale tu non inginocchiarti davanti ai loro dèi e non adorarli. Non compirai i loro riti, anzi dovrai distruggere e spezzare le loro stele sacre.
23,24 non inginocchiarti 20,5. — distruggere e spezzare 34,13; Nm 33,52; Dt 7,5; 1Re 15,12-13; 2Re 23. 23,24 le loro stele sacre: la stele era una pietra innalzata per indicare la presenza di una divinità.
AT greco 23,25 καὶ λατρεύσεις κυρίῳ τῷ θεῷ σου καὶ εὐλογήσω τὸν ἄρτον σου καὶ τὸν οἶνόν σου καὶ τὸ ὕδωρ σου καὶ ἀποστρέψω μαλακίαν ἀφ’ ὑμῶν
Interconfessionale 23,25 «Se voi adorerete solo me, il Signore vostro Dio, io benedirò il vostro pane e la vostra acqua e terrò lontano da voi le malattie;
AT greco 23,26 οὐκ ἔσται ἄγονος οὐδὲ στεῖρα ἐπὶ τῆς γῆς σου τὸν ἀριθμὸν τῶν ἡμερῶν σου ἀναπληρώσω
Interconfessionale 23,26 nella vostra terra non vi sarà neppure una donna che abortisca o che sia sterile. Io vi concederò una vita molto lunga.
AT greco 23,27 καὶ τὸν φόβον ἀποστελῶ ἡγούμενόν σου καὶ ἐκστήσω πάντα τὰ ἔθνη εἰς οὓς σὺ εἰσπορεύῃ εἰς αὐτούς καὶ δώσω πάντας τοὺς ὑπεναντίους σου φυγάδας
Interconfessionale 23,27 «Terrorizzerò chi ti incontrerà e metterò in fuga ogni popolo in mezzo al quale entrerai; ti farò vedere la schiena dei tuoi nemici che scappano.
AT greco 23,28 καὶ ἀποστελῶ τὰς σφηκίας προτέρας σου καὶ ἐκβαλεῖ τοὺς Αμορραίους καὶ τοὺς Ευαίους καὶ τοὺς Χαναναίους καὶ τοὺς Χετταίους ἀπὸ σοῦ
Interconfessionale Manderò i calabroni davanti a te. Essi scacceranno lontano da te gli Evei, i Cananei e gli Ittiti.
23,28 I calabroni sono una specie di vespe. Si può anche tradurre con panico, scoraggiamento (vedi Deuteronomio 7,20; Giosuè 24,12).
AT greco 23,29 οὐκ ἐκβαλῶ αὐτοὺς ἐν ἐνιαυτῷ ἑνί ἵνα μὴ γένηται ἡ γῆ ἔρημος καὶ πολλὰ γένηται ἐπὶ σὲ τὰ θηρία τῆς γῆς
Interconfessionale 23,29 «Ma non li manderò via in un solo anno, altrimenti la regione resterebbe deserta, e le bestie selvatiche si moltiplicherebbero a tuo danno.
AT greco 23,30 κατὰ μικρὸν μικρὸν ἐκβαλῶ αὐτοὺς ἀπὸ σοῦ ἕως ἂν αὐξηθῇς καὶ κληρονομήσῃς τὴν γῆν
Interconfessionale 23,30 Li scaccerò a poco a poco, finché sarai così numeroso da occupare l’intera regione.
AT greco 23,31 καὶ θήσω τὰ ὅριά σου ἀπὸ τῆς ἐρυθρᾶς θαλάσσης ἕως τῆς θαλάσσης τῆς Φυλιστιιμ καὶ ἀπὸ τῆς ἐρήμου ἕως τοῦ μεγάλου ποταμοῦ Εὐφράτου καὶ παραδώσω εἰς τὰς χεῖρας ὑμῶν τοὺς ἐγκαθημένους ἐν τῇ γῇ καὶ ἐκβαλῶ αὐτοὺς ἀπὸ σοῦ
Interconfessionale «Farò in modo che i tuoi confini si estendano dal Mar Rosso fino al Mar Mediterraneo, e dal deserto del Sinai fino al fiume Eufrate. «Infatti darò in tuo potere gli abitanti della regione e tu li potrai cacciare.
23,31 Infatti… cacciare: altra traduzione possibile: Quando ti avrò dato in potere gli abitanti e li avrai cacciati via,…
AT greco 23,32 οὐ συγκαταθήσῃ αὐτοῖς καὶ τοῖς θεοῖς αὐτῶν διαθήκην
Interconfessionale 23,32 Non dovrai fare alleanza con loro e con i loro dèi.
AT greco 23,33 καὶ οὐκ ἐγκαθήσονται ἐν τῇ γῇ σου ἵνα μὴ ἁμαρτεῖν σε ποιήσωσιν πρός με ἐὰν γὰρ δουλεύσῃς τοῖς θεοῖς αὐτῶν οὗτοι ἔσονταί σοι πρόσκομμα
Interconfessionale Essi non dovranno più abitare nella tua terra, altrimenti ti farebbero peccare contro di me. Ma sappi: se tu adorerai i loro dèi, cadrai in una trappola mortale».
23,33 una trappola 34,12; Dt 7,16; Gs 23,13; Sal 106,36.