Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Esodo

AT greco Torna al libro

Interconfessionale Vai al libro

AT greco 1 1,1 ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν Ισραηλ τῶν εἰσπεπορευμένων εἰς Αἴγυπτον ἅμα Ιακωβ τῷ πατρὶ αὐτῶν ἕκαστος πανοικίᾳ αὐτῶν εἰσήλθοσαν
Interconfessionale Questi sono i nomi degli Israeliti che scesero in Egitto con il loro padre Giacobbe e con le loro famiglie:
1,1 i nomi: l’elenco si limita agli antenati delle dodici tribù e al loro padre Giacobbe. Per gli altri nomi vedi Genesi 46,8-27.
AT greco 1,2 Ρουβην Συμεων Λευι Ιουδας
Interconfessionale 1,2 Ruben, Simeone, Levi, Giuda,
AT greco 1,3 Ισσαχαρ Ζαβουλων καὶ Βενιαμιν
Interconfessionale 1,3 Ìssacar, Zàbulon, Beniamino,
AT greco 1,4 Δαν καὶ Νεφθαλι Γαδ καὶ Ασηρ
Interconfessionale 1,4 Dan, Nèftali, Gad e Aser.
AT greco 1,5 Ιωσηφ δὲ ἦν ἐν Αἰγύπτῳ ἦσαν δὲ πᾶσαι ψυχαὶ ἐξ Ιακωβ πέντε καὶ ἑβδομήκοντα
Interconfessionale Giuseppe si trovava già in Egitto. Tutti insieme i discendenti di Giacobbe erano settanta persone.
1,5 settanta: l’antica versione greca seguita da Atti, 7,14, ha settantacinque. Caso identico in Genesi 46,27 (vedi nota).
AT greco 1,6 ἐτελεύτησεν δὲ Ιωσηφ καὶ πάντες οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ καὶ πᾶσα ἡ γενεὰ ἐκείνη
Interconfessionale Con il passare del tempo morirono Giuseppe, i suoi fratelli e quella generazione.
1,6 Giuseppe: della sua morte si parla in Genesi 50,26; qui si ricorda la morte di quelli che scesero da Canaan in Egitto (vedi pure Atti 7,15).
AT greco 1,7 οἱ δὲ υἱοὶ Ισραηλ ηὐξήθησαν καὶ ἐπληθύνθησαν καὶ χυδαῖοι ἐγένοντο καὶ κατίσχυον σφόδρα σφόδρα ἐπλήθυνεν δὲ ἡ γῆ αὐτούς
Interconfessionale Gli Israeliti però ebbero molti figli e diventarono così numerosi e forti che riempirono tutto il territorio.
1,7 ebbero molti figli Dt 26,5; Sal 105,24; Gdt 5,10; At 7,17; 13,17. 1,7 riempirono tutto il territorio: come in Genesi 47,27 (vedi nota) si constata che si sta compiendo la promessa di una numerosa discendenza fatta da Dio ad Abramo (vedi Genesi 12,2; 13,16; 15,5; 17,5-6), a Isacco (vedi Genesi 26,4.24) e a Giacobbe (vedi Genesi 28,14; 35,11).
AT greco 1,8 ἀνέστη δὲ βασιλεὺς ἕτερος ἐπ’ Αἴγυπτον ὃς οὐκ ᾔδει τὸν Ιωσηφ
Interconfessionale Un nuovo re, che non sapeva nulla di Giuseppe, salì al potere nell’Egitto.
1,8 Un nuovo re Sal 105,25; Gdc 5,11; At 7,18-19.
AT greco 1,9 εἶπεν δὲ τῷ ἔθνει αὐτοῦ ἰδοὺ τὸ γένος τῶν υἱῶν Ισραηλ μέγα πλῆθος καὶ ἰσχύει ὑπὲρ ἡμᾶς
Interconfessionale 1,9 Egli disse al suo popolo: «Il popolo degli Israeliti è ormai diventato più forte e numeroso di noi!
AT greco 1,10 δεῦτε οὖν κατασοφισώμεθα αὐτούς μήποτε πληθυνθῇ καί ἡνίκα ἂν συμβῇ ἡμῖν πόλεμος προστεθήσονται καὶ οὗτοι πρὸς τοὺς ὑπεναντίους καὶ ἐκπολεμήσαντες ἡμᾶς ἐξελεύσονται ἐκ τῆς γῆς
Interconfessionale 1,10 È ora di prendere provvedimenti contro di loro perché non aumentino ancora di più. Altrimenti, in caso di guerra, si uniranno ai nostri nemici per combatterci e abbandoneranno l’Egitto».
AT greco 1,11 καὶ ἐπέστησεν αὐτοῖς ἐπιστάτας τῶν ἔργων ἵνα κακώσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ἔργοις καὶ ᾠκοδόμησαν πόλεις ὀχυρὰς τῷ Φαραω τήν τε Πιθωμ καὶ Ραμεσση καὶ Ων ἥ ἐστιν Ἡλίου πόλις
Interconfessionale Allora gli Egiziani imposero agli Israeliti alcuni capi perché li opprimessero con lavori forzati. Così costruirono per il faraone le città di Pitom e Ramses per i rifornimenti militari.
1,11 Ramses Gn 47,11. 1,11 Pitom e Ramses: città probabilmente situate nella parte orientale del delta del Nilo.
AT greco 1,12 καθότι δὲ αὐτοὺς ἐταπείνουν τοσούτῳ πλείους ἐγίνοντο καὶ ἴσχυον σφόδρα σφόδρα καὶ ἐβδελύσσοντο οἱ Αἰγύπτιοι ἀπὸ τῶν υἱῶν Ισραηλ
Interconfessionale 1,12 Ma più gli Israeliti erano oppressi, più si moltiplicavano e cresceva il loro numero, tanto che gli Egiziani avevano paura di loro.
AT greco 1,13 καὶ κατεδυνάστευον οἱ Αἰγύπτιοι τοὺς υἱοὺς Ισραηλ βίᾳ
Interconfessionale 1,13 Allora li trattarono con estrema durezza, come schiavi.
AT greco 1,14 καὶ κατωδύνων αὐτῶν τὴν ζωὴν ἐν τοῖς ἔργοις τοῖς σκληροῖς τῷ πηλῷ καὶ τῇ πλινθείᾳ καὶ πᾶσι τοῖς ἔργοις τοῖς ἐν τοῖς πεδίοις κατὰ πάντα τὰ ἔργα ὧν κατεδουλοῦντο αὐτοὺς μετὰ βίας
Interconfessionale Resero la loro vita impossibile con lavori insopportabili. Dovevano fabbricare mattoni d’argilla e occuparsi di tutto il lavoro nei campi. Insomma, li trattarono in modo disumano!
1,14 lavori insopportabili Dt 26,6.
AT greco 1,15 καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς τῶν Αἰγυπτίων ταῖς μαίαις τῶν Εβραίων τῇ μιᾷ αὐτῶν ᾗ ὄνομα Σεπφωρα καὶ τὸ ὄνομα τῆς δευτέρας Φουα
Interconfessionale 1,15 Gli Israeliti avevano due levatrici: Sifra e Pua. Il re dell’Egitto comandò loro:
AT greco 1,16 καὶ εἶπεν ὅταν μαιοῦσθε τὰς Εβραίας καὶ ὦσιν πρὸς τῷ τίκτειν ἐὰν μὲν ἄρσεν ᾖ ἀποκτείνατε αὐτό ἐὰν δὲ θῆλυ περιποιεῖσθε αὐτό
Interconfessionale «Quando assistete nel parto le donne ebree, fate attenzione al sesso del bambino: se è un maschio, dovete farlo morire; se invece è una femmina, lasciatela vivere».
1,16 sesso del bambino: parola per noi oscura in ebraico. Potrebbe anche significare «le due sponde (del sedile che serviva per il parto)». L’antica traduzione greca ha: Quando assistete le donne ebree e sono sul punto di partorire, se c’è un figlio maschio…
AT greco 1,17 ἐφοβήθησαν δὲ αἱ μαῖαι τὸν θεὸν καὶ οὐκ ἐποίησαν καθότι συνέταξεν αὐταῖς ὁ βασιλεὺς Αἰγύπτου καὶ ἐζωογόνουν τὰ ἄρσενα
Interconfessionale 1,17 Le levatrici però preferirono ubbidire a Dio: non eseguirono il comando del re e lasciarono in vita i bambini.
AT greco 1,18 ἐκάλεσεν δὲ ὁ βασιλεὺς Αἰγύπτου τὰς μαίας καὶ εἶπεν αὐταῖς τί ὅτι ἐποιήσατε τὸ πρᾶγμα τοῦτο καὶ ἐζωογονεῖτε τὰ ἄρσενα
Interconfessionale 1,18 Il re chiamò le levatrici e disse loro: — Perché avete agito così e avete lasciato vivere anche i maschi?
AT greco 1,19 εἶπαν δὲ αἱ μαῖαι τῷ Φαραω οὐχ ὡς γυναῖκες Αἰγύπτου αἱ Εβραῖαι τίκτουσιν γὰρ πρὶν ἢ εἰσελθεῖν πρὸς αὐτὰς τὰς μαίας καὶ ἔτικτον
Interconfessionale 1,19 Le levatrici risposero: — Le donne ebree non sono come le egiziane: sono più robuste e, quando arriva la levatrice, hanno già partorito.
AT greco 1,20 εὖ δὲ ἐποίει ὁ θεὸς ταῖς μαίαις καὶ ἐπλήθυνεν ὁ λαὸς καὶ ἴσχυεν σφόδρα
Interconfessionale 1,20 Dio favorì l’opera delle levatrici e il popolo israelita crebbe e diventò sempre più numeroso.
AT greco 1,21 ἐπειδὴ ἐφοβοῦντο αἱ μαῖαι τὸν θεόν ἐποίησαν ἑαυταῖς οἰκίας
Interconfessionale 1,21 Dal momento che esse gli avevano ubbidito, Dio concesse loro di avere una propria famiglia.
AT greco 1,22 συνέταξεν δὲ Φαραω παντὶ τῷ λαῷ αὐτοῦ λέγων πᾶν ἄρσεν ὃ ἐὰν τεχθῇ τοῖς Εβραίοις εἰς τὸν ποταμὸν ῥίψατε καὶ πᾶν θῆλυ ζωογονεῖτε αὐτό
Interconfessionale Allora il faraone comandò a tutto il suo popolo: «Gettate nel Nilo tutti i maschi degli Ebrei, lasciate vivere soltanto le femmine».
1,22 tutti i neonati maschi At 7,19.