Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Deuteronomio

AT greco Torna al libro

Interconfessionale Vai al libro

AT greco 19 19,1 ἐὰν δὲ ἀφανίσῃ κύριος ὁ θεός σου τὰ ἔθνη ἃ ὁ θεός σου δίδωσίν σοι τὴν γῆν αὐτῶν καὶ κατακληρονομήσητε αὐτοὺς καὶ κατοικήσητε ἐν ταῖς πόλεσιν αὐτῶν καὶ ἐν τοῖς οἴκοις αὐτῶν
Interconfessionale «Il Signore, vostro Dio, distruggerà i popoli dei quali sta per darvi la terra. Li sconfiggerete e ne occuperete le città e le case.
19,1 Il Signore distruggerà i popoli 12,29.
AT greco 19,2 τρεῖς πόλεις διαστελεῖς σεαυτῷ ἐν μέσῳ τῆς γῆς σου ἧς κύριος ὁ θεός σου δίδωσίν σοι
Interconfessionale 19,2 Allora, in quella terra che il Signore, vostro Dio, vi fa possedere, sceglierete tre città.
AT greco 19,3 στόχασαί σοι τὴν ὁδὸν καὶ τριμεριεῖς τὰ ὅρια τῆς γῆς σου ἣν καταμερίζει σοι κύριος ὁ θεός σου καὶ ἔσται καταφυγὴ ἐκεῖ παντὶ φονευτῇ
Interconfessionale Dividerete in tre parti il territorio che il Signore, vostro Dio, vi dà in possesso e costruirete strade verso quelle città, perché ogni omicida possa trovarvi rifugio.
19,3 luogo di rifugio 4,42+.
AT greco 19,4 τοῦτο δὲ ἔσται τὸ πρόσταγμα τοῦ φονευτοῦ ὃς ἂν φύγῃ ἐκεῖ καὶ ζήσεται ὃς ἂν πατάξῃ τὸν πλησίον αὐτοῦ ἀκουσίως καὶ οὗτος οὐ μισῶν αὐτὸν πρὸ τῆς ἐχθὲς καὶ πρὸ τῆς τρίτης
Interconfessionale Solo chi avrà ucciso il suo prossimo involontariamente senza mai averlo odiato potrà rifugiarsi là e aver salva la vita.
19,4 omicidio involontario Nm 35,15+.
AT greco 19,5 καὶ ὃς ἂν εἰσέλθῃ μετὰ τοῦ πλησίον εἰς τὸν δρυμὸν συναγαγεῖν ξύλα καὶ ἐκκρουσθῇ ἡ χεὶρ αὐτοῦ τῇ ἀξίνῃ κόπτοντος τὸ ξύλον καὶ ἐκπεσὸν τὸ σιδήριον ἀπὸ τοῦ ξύλου τύχῃ τοῦ πλησίον καὶ ἀποθάνῃ οὗτος καταφεύξεται εἰς μίαν τῶν πόλεων τούτων καὶ ζήσεται
Interconfessionale 19,5 È il caso, per esempio, di uno che va al bosco con un compagno a tagliare la legna, e, mentre la mano abbassa la scure per tagliare l’albero, il ferro gli sfugge dal manico, colpisce il compagno, e questi muore. Chi ha causato l’incidente si rifugerà in una di quelle città e avrà salva la vita.
AT greco 19,6 ἵνα μὴ διώξας ὁ ἀγχιστεύων τοῦ αἵματος ὀπίσω τοῦ φονεύσαντος ὅτι παρατεθέρμανται τῇ καρδίᾳ καὶ καταλάβῃ αὐτόν ἐὰν μακροτέρα ᾖ ἡ ὁδός καὶ πατάξῃ αὐτοῦ τὴν ψυχήν καὶ ἀποθάνῃ καὶ τούτῳ οὐκ ἔστιν κρίσις θανάτου ὅτι οὐ μισῶν ἦν αὐτὸν πρὸ τῆς ἐχθὲς καὶ πρὸ τῆς τρίτης
Interconfessionale Si dovrà evitare che l’uomo responsabile di vendicare la vittima, sconvolto dall’ira, insegua l’omicida, lo raggiunga e lo metta a morte. Questo può accadere se il cammino verso quella città è troppo lungo. Chi ha ucciso, non deve essere messo a morte, perché non aveva mai odiato la vittima.
19,6 l’uomo responsabile di vendicare la vittima: vedi Numeri 35,12 e nota, e 35,19-27.
AT greco 19,7 διὰ τοῦτο ἐγώ σοι ἐντέλλομαι τὸ ῥῆμα τοῦτο λέγων τρεῖς πόλεις διαστελεῖς σεαυτῷ
Interconfessionale 19,7 Per questo motivo vi ordino di scegliere tre città.
AT greco 19,8 ἐὰν δὲ ἐμπλατύνῃ κύριος ὁ θεός σου τὰ ὅριά σου ὃν τρόπον ὤμοσεν τοῖς πατράσιν σου καὶ δῷ σοι κύριος πᾶσαν τὴν γῆν ἣν εἶπεν δοῦναι τοῖς πατράσιν σου
AT greco 19,9 ἐὰν ἀκούσῃς ποιεῖν πάσας τὰς ἐντολὰς ταύτας ἃς ἐγὼ ἐντέλλομαί σοι σήμερον ἀγαπᾶν κύριον τὸν θεόν σου πορεύεσθαι ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ πάσας τὰς ἡμέρας καὶ προσθήσεις σεαυτῷ ἔτι τρεῖς πόλεις πρὸς τὰς τρεῖς ταύτας
AT greco 19,10 καὶ οὐκ ἐκχυθήσεται αἷμα ἀναίτιον ἐν τῇ γῇ σου ᾗ κύριος ὁ θεός σου δίδωσίν σοι ἐν κλήρῳ καὶ οὐκ ἔσται ἐν σοὶ αἵματι ἔνοχος
Interconfessionale Così, nella terra che il Signore, vostro Dio, sta per darvi in proprietà, non sarà versato il sangue di un innocente, e voi non ne sarete colpevoli.
19,10 la terra che Dio vi dà 3,20+.
AT greco 19,11 ἐὰν δὲ γένηται ἄνθρωπος μισῶν τὸν πλησίον καὶ ἐνεδρεύσῃ αὐτὸν καὶ ἐπαναστῇ ἐπ’ αὐτὸν καὶ πατάξῃ αὐτοῦ ψυχήν καὶ ἀπεθάνῃ καὶ φύγῃ εἰς μίαν τῶν πόλεων τούτων
Interconfessionale 19,11 Ma se uno odia il suo compagno, gli tende un agguato, lo assale, lo colpisce a morte e poi si rifugia in una di quelle città,
AT greco 19,12 καὶ ἀποστελοῦσιν ἡ γερουσία τῆς πόλεως αὐτοῦ καὶ λήμψονται αὐτὸν ἐκεῖθεν καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν εἰς χεῖρας τῷ ἀγχιστεύοντι τοῦ αἵματος καὶ ἀποθανεῖται
Interconfessionale 19,12 gli anziani della sua città lo manderanno a prendere e lo consegneranno a chi deve vendicare la vittima, perché lo uccida.
AT greco 19,13 οὐ φείσεται ὁ ὀφθαλμός σου ἐπ’ αὐτῷ καὶ καθαριεῖς τὸ αἷμα τὸ ἀναίτιον ἐξ Ισραηλ καὶ εὖ σοι ἔσται
Interconfessionale Non abbiate compassione di lui: estirpate da Israele l’assassino di un innocente e così sarete felici».
19,13 estirpare da Israele 16,3+. — non aver compassione 13,9+. — sarete felici 4,40+.
AT greco 19,14 οὐ μετακινήσεις ὅρια τοῦ πλησίον σου ἃ ἔστησαν οἱ πατέρες σου ἐν τῇ κληρονομίᾳ σου ᾗ κατεκληρονομήθης ἐν τῇ γῇ ᾗ κύριος ὁ θεός σου δίδωσίν σοι ἐν κλήρῳ
Interconfessionale «Nei campi che riceverete nella terra che il Signore, vostro Dio, sta per darvi in possesso, i primi arrivati metteranno dei confini. Non sposterete mai i segni di proprietà, a danno dei vostri vicini».
19,14 confini nel territorio 27,17.
AT greco 19,15 οὐκ ἐμμενεῖ μάρτυς εἷς μαρτυρῆσαι κατὰ ἀνθρώπου κατὰ πᾶσαν ἀδικίαν καὶ κατὰ πᾶν ἁμάρτημα καὶ κατὰ πᾶσαν ἁμαρτίαν ἣν ἂν ἁμάρτῃ ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων καὶ ἐπὶ στόματος τριῶν μαρτύρων σταθήσεται πᾶν ῥῆμα
Interconfessionale «La testimonianza di una sola persona non basta per far condannare chi ha commesso un delitto, un crimine o una qualsiasi colpa. L’accusa dovrà essere provata da due o tre testimoni.
19,15 più testimoni 17,6; Mt 18,16+; Eb 10,28.
AT greco 19,16 ἐὰν δὲ καταστῇ μάρτυς ἄδικος κατὰ ἀνθρώπου καταλέγων αὐτοῦ ἀσέβειαν
Interconfessionale Se un testimone falso accusa qualcuno di un delitto,
19,16 falso testimone Es 20,16; Lv 19,12+. 19,16 delitto: altri: ribellione.
AT greco 19,17 καὶ στήσονται οἱ δύο ἄνθρωποι οἷς ἐστιν αὐτοῖς ἡ ἀντιλογία ἔναντι κυρίου καὶ ἔναντι τῶν ἱερέων καὶ ἔναντι τῶν κριτῶν οἳ ἐὰν ὦσιν ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις
Interconfessionale 19,17 i due contendenti si presenteranno al santuario del Signore. Esporranno il caso ai sacerdoti e ai giudici in carica a quel tempo.
AT greco 19,18 καὶ ἐξετάσωσιν οἱ κριταὶ ἀκριβῶς καὶ ἰδοὺ μάρτυς ἄδικος ἐμαρτύρησεν ἄδικα ἀντέστη κατὰ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ
Interconfessionale 19,18 I giudici faranno un’indagine accurata e, se il testimone è falso e ha mosso una falsa accusa contro un suo connazionale,
AT greco 19,19 καὶ ποιήσετε αὐτῷ ὃν τρόπον ἐπονηρεύσατο ποιῆσαι κατὰ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ καὶ ἐξαρεῖς τὸν πονηρὸν ἐξ ὑμῶν αὐτῶν
Interconfessionale 19,19 applicherete a lui la pena che voleva far infliggere all’altro. In tal modo estirperete il male che è in mezzo a voi!
AT greco 19,20 καὶ οἱ ἐπίλοιποι ἀκούσαντες φοβηθήσονται καὶ οὐ προσθήσουσιν ἔτι ποιῆσαι κατὰ τὸ ῥῆμα τὸ πονηρὸν τοῦτο ἐν ὑμῖν
Interconfessionale 19,20 Gli altri lo verranno a sapere e ne avranno paura, così non sarà commessa in mezzo a voi una tale azione malvagia.
AT greco 19,21 οὐ φείσεται ὁ ὀφθαλμός σου ἐπ’ αὐτῷ ψυχὴν ἀντὶ ψυχῆς ὀφθαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλμοῦ ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος χεῖρα ἀντὶ χειρός πόδα ἀντὶ ποδός
Interconfessionale Non abbiate compassione: si deve risarcire vita per vita, occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede».
19,21 vita per vita (legge del taglione) Lv 24,19+. 19,21 vita per vita…: vedi Esodo 21,23-24 e nota; Levitico 24,19-20; Matteo 5,38.