Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Deuteronomio

AT greco Torna al libro

Interconfessionale Vai al libro

AT greco 11 11,1 καὶ ἀγαπήσεις κύριον τὸν θεόν σου καὶ φυλάξῃ τὰ φυλάγματα αὐτοῦ καὶ τὰ δικαιώματα αὐτοῦ καὶ τὰς κρίσεις αὐτοῦ πάσας τὰς ἡμέρας
Interconfessionale «Amate il Signore, vostro Dio, e osservate sempre le sue prescrizioni: le sue leggi, le sue norme e i suoi ordini.
11,1 amare Dio 5,10+.
AT greco 11,2 καὶ γνώσεσθε σήμερον ὅτι οὐχὶ τὰ παιδία ὑμῶν ὅσοι οὐκ οἴδασιν οὐδὲ εἴδοσαν τὴν παιδείαν κυρίου τοῦ θεοῦ σου καὶ τὰ μεγαλεῖα αὐτοῦ καὶ τὴν χεῖρα τὴν κραταιὰν καὶ τὸν βραχίονα τὸν ὑψηλὸν
Interconfessionale Voi dovete riconoscere oggi quel che il Signore, vostro Dio, vi ha insegnato, e che i vostri figli non hanno conosciuto né visto: la sua grandezza e la sua potenza straordinaria.
11,2 la grandezza e la potenza straordinaria 4,34+.
AT greco 11,3 καὶ τὰ σημεῖα αὐτοῦ καὶ τὰ τέρατα αὐτοῦ ὅσα ἐποίησεν ἐν μέσῳ Αἰγύπτου Φαραω βασιλεῖ Αἰγύπτου καὶ πάσῃ τῇ γῇ αὐτοῦ
Interconfessionale Voi avete visto i miracoli con cui il Signore ha castigato il faraone, re dell’Egitto, e il suo paese;
11,3 interventi di Dio in Egitto Es 7-12.
AT greco 11,4 καὶ ὅσα ἐποίησεν τὴν δύναμιν τῶν Αἰγυπτίων τὰ ἅρματα αὐτῶν καὶ τὴν ἵππον αὐτῶν ὡς ἐπέκλυσεν τὸ ὕδωρ τῆς θαλάσσης τῆς ἐρυθρᾶς ἐπὶ προσώπου αὐτῶν καταδιωκόντων αὐτῶν ἐκ τῶν ὀπίσω ὑμῶν καὶ ἀπώλεσεν αὐτοὺς κύριος ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας
Interconfessionale come ha trattato l’esercito egiziano, i suoi cavalieri e i suoi carri: essi vi inseguivano, ma il Signore li ha travolti con le acque del Mar Rosso e li ha distrutti per sempre.
11,4 l’armata egiziana travolta dalle acque Es 14,23-30; 15; Sal 106,11. 11,4 Mar Rosso: vedi Esodo 13,18 e nota.
AT greco 11,5 καὶ ὅσα ἐποίησεν ὑμῖν ἐν τῇ ἐρήμῳ ἕως ἤλθετε εἰς τὸν τόπον τοῦτον
Interconfessionale 11,5 Avete visto come il Signore si è preso cura di voi nel deserto e vi ha condotti fin qui.
AT greco 11,6 καὶ ὅσα ἐποίησεν τῷ Δαθαν καὶ Αβιρων υἱοῖς Ελιαβ υἱοῦ Ρουβην οὓς ἀνοίξασα ἡ γῆ τὸ στόμα αὐτῆς κατέπιεν αὐτοὺς καὶ τοὺς οἴκους αὐτῶν καὶ τὰς σκηνὰς αὐτῶν καὶ πᾶσαν αὐτῶν τὴν ὑπόστασιν τὴν μετ’ αὐτῶν ἐν μέσῳ παντὸς Ισραηλ
Interconfessionale Avete visto anche quel che ha fatto a Datan e ad Abiràm, figli di Eliàb, della tribù di Ruben: come la terra si è spalancata e ha inghiottito loro, le loro famiglie, le loro tende e tutti gli altri Israeliti che si erano ribellati insieme a loro.
11,6 Datan e Abiràm Nm 16. 11,6 tutti gli altri Israeliti che si erano ribellati insieme a loro: altri: quanto a loro apparteneva, in mezzo a tutto Israele.
AT greco 11,7 ὅτι οἱ ὀφθαλμοὶ ὑμῶν ἑώρακαν πάντα τὰ ἔργα κυρίου τὰ μεγάλα ὅσα ἐποίησεν ὑμῖν σήμερον
Interconfessionale Con i vostri stessi occhi avete visto tutte queste imprese che il Signore ha compiuto».
11,7 avete visto 29,3; cfr. 11,2.
AT greco 11,8 καὶ φυλάξεσθε πάσας τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ ὅσας ἐγὼ ἐντέλλομαί σοι σήμερον ἵνα ζῆτε καὶ πολυπλασιασθῆτε καὶ εἰσελθόντες κληρονομήσητε τὴν γῆν εἰς ἣν ὑμεῖς διαβαίνετε τὸν Ιορδάνην ἐκεῖ κληρονομῆσαι αὐτήν
Interconfessionale «Osservate perciò tutti gli ordini che oggi vi comunico: solo così sarete forti e potrete impadronirvi del paese che ora state per conquistare.
11,8 gli ordini che oggi vi comunico 4,2+; 5,31+. — impadronirsi del paese, 1,21+.
AT greco 11,9 ἵνα μακροημερεύσητε ἐπὶ τῆς γῆς ἧς ὤμοσεν κύριος τοῖς πατράσιν ὑμῶν δοῦναι αὐτοῖς καὶ τῷ σπέρματι αὐτῶν μετ’ αὐτούς γῆν ῥέουσαν γάλα καὶ μέλι
Interconfessionale Vivrete a lungo nella terra che il Signore ha promesso di dare ai vostri padri e ai loro discendenti: terra dove scorre latte e miele.
11,9 la terra promessa 1,8+. — Vivrete a lungo 4,26+. 11,9 latte e miele: vedi nota a 6,3.
AT greco 11,10 ἔστιν γὰρ ἡ γῆ εἰς ἣν εἰσπορεύῃ ἐκεῖ κληρονομῆσαι αὐτήν οὐχ ὥσπερ ἡ γῆ Αἰγύπτου ἐστίν ὅθεν ἐκπεπόρευσθε ἐκεῖθεν ὅταν σπείρωσιν τὸν σπόρον καὶ ποτίζωσιν τοῖς ποσὶν ὡσεὶ κῆπον λαχανείας
Interconfessionale 11,10 In questa terra che state per possedere, non sarà come nell’Egitto, da dove siete usciti: là, quando seminavate i campi, dovevate irrigarli con fatica, come si fa per un orto;
AT greco 11,11 ἡ δὲ γῆ εἰς ἣν εἰσπορεύῃ ἐκεῖ κληρονομῆσαι αὐτήν γῆ ὀρεινὴ καὶ πεδινή ἐκ τοῦ ὑετοῦ τοῦ οὐρανοῦ πίεται ὕδωρ
Interconfessionale ma nella terra in cui andate ci sono monti e valli, e il suolo è irrigato dalla pioggia.
11,11 suolo irrigato 8,7.
AT greco 11,12 γῆ ἣν κύριος ὁ θεός σου ἐπισκοπεῖται αὐτήν διὰ παντὸς οἱ ὀφθαλμοὶ κυρίου τοῦ θεοῦ σου ἐπ’ αὐτῆς ἀπ’ ἀρχῆς τοῦ ἐνιαυτοῦ καὶ ἕως συντελείας τοῦ ἐνιαυτοῦ
Interconfessionale 11,12 Il Signore, vostro Dio, si prende cura di questa terra e la rende sempre rigogliosa dall’inizio alla fine dell’anno.
AT greco 11,13 ἐὰν δὲ ἀκοῇ εἰσακούσητε πάσας τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ ὅσας ἐγὼ ἐντέλλομαί σοι σήμερον ἀγαπᾶν κύριον τὸν θεόν σου καὶ λατρεύειν αὐτῷ ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου
Interconfessionale Se ubbidirete veramente agli ordini che oggi vi comunico, se amerete il Signore, vostro Dio, e lo servirete con tutto il cuore e con tutta l’anima,
11,13 gli ordini che oggi vi comunico 4,2+. — amare Dio 5,10+. — con tutto il cuore 4,29+.
AT greco 11,14 καὶ δώσει τὸν ὑετὸν τῇ γῇ σου καθ’ ὥραν πρόιμον καὶ ὄψιμον καὶ εἰσοίσεις τὸν σῖτόν σου καὶ τὸν οἶνόν σου καὶ τὸ ἔλαιόν σου
Interconfessionale egli farà scendere la pioggia sui vostri campi nella stagione giusta, in autunno e in primavera, e voi ne ricaverete frumento, vino e olio.
11,14 Dio padrone della pioggia 28,12; 1Re 18,1.45; Ez 34,26-27; Gl 2,23; Am 4,7.
AT greco 11,15 καὶ δώσει χορτάσματα ἐν τοῖς ἀγροῖς σου τοῖς κτήνεσίν σου καὶ φαγὼν καὶ ἐμπλησθεὶς
Interconfessionale Il Signore farà crescere nei pascoli l’erba per il vostro bestiame. Avrete sempre da mangiare e da saziarvi!
11,15 mangiare a sazietà 6,11+.
AT greco 11,16 πρόσεχε σεαυτῷ μὴ πλατυνθῇ ἡ καρδία σου καὶ παραβῆτε καὶ λατρεύσητε θεοῖς ἑτέροις καὶ προσκυνήσητε αὐτοῖς
Interconfessionale «State attenti e non lasciatevi ingannare: non allontanatevi dal Signore, non servite dèi stranieri e non adorateli.
11,16 dei stranieri 6,14+.
AT greco 11,17 καὶ θυμωθεὶς ὀργῇ κύριος ἐφ’ ὑμῖν καὶ συσχῇ τὸν οὐρανόν καὶ οὐκ ἔσται ὑετός καὶ ἡ γῆ οὐ δώσει τὸν καρπὸν αὐτῆς καὶ ἀπολεῖσθε ἐν τάχει ἀπὸ τῆς γῆς τῆς ἀγαθῆς ἧς ἔδωκεν ὁ κύριος ὑμῖν
Interconfessionale Altrimenti, il Signore andrà in collera contro di voi: chiuderà il cielo e non vi sarà più pioggia. Allora la terra non darà più raccolti, e voi scomparirete presto dalla terra fertile che il Signore sta per assegnarvi».
11,17 terra sterile Lv 26,20. — terra fertile Dt 1,25+.
AT greco 11,18 καὶ ἐμβαλεῖτε τὰ ῥήματα ταῦτα εἰς τὴν καρδίαν ὑμῶν καὶ εἰς τὴν ψυχὴν ὑμῶν καὶ ἀφάψετε αὐτὰ εἰς σημεῖον ἐπὶ τῆς χειρὸς ὑμῶν καὶ ἔσται ἀσάλευτον πρὸ ὀφθαλμῶν ὑμῶν
Interconfessionale «Imprimetevi dunque nel cuore e nell’anima questi miei insegnamenti: li legherete come un segno sulla vostra mano e li porterete come un pendaglio davanti ai vostri occhi.
11,18 segno… pendaglio: vedi Esodo 13,9 e nota.
AT greco 11,19 καὶ διδάξετε αὐτὰ τὰ τέκνα ὑμῶν λαλεῖν αὐτὰ καθημένους ἐν οἴκῳ καὶ πορευομένους ἐν ὁδῷ καὶ κοιταζομένους καὶ διανισταμένους
Interconfessionale Li insegnerete ai vostri figli, dicendoli quando sarete in casa vostra, quando camminerete per la strada, quando vi coricherete e quando vi alzerete.
11,19 insegnamenti da tramandare Es 10,2+.
AT greco 11,20 καὶ γράψετε αὐτὰ ἐπὶ τὰς φλιὰς τῶν οἰκιῶν ὑμῶν καὶ τῶν πυλῶν ὑμῶν
Interconfessionale Li scriverete sugli stipiti della vostra casa e all’ingresso delle città.
11,20 gli stipiti 6,9.
AT greco 11,21 ἵνα πολυημερεύσητε καὶ αἱ ἡμέραι τῶν υἱῶν ὑμῶν ἐπὶ τῆς γῆς ἧς ὤμοσεν κύριος τοῖς πατράσιν ὑμῶν δοῦναι αὐτοῖς καθὼς αἱ ἡμέραι τοῦ οὐρανοῦ ἐπὶ τῆς γῆς
Interconfessionale Così voi e i vostri discendenti rimarrete nella terra che il Signore ha promesso di dare ai vostri padri; ci rimarrete sempre, finché il cielo resterà sopra la terra.
11,21 la terra promessa 1,35+. — lunga permanenza 4,26+.
AT greco 11,22 καὶ ἔσται ἐὰν ἀκοῇ ἀκούσητε πάσας τὰς ἐντολὰς ταύτας ὅσας ἐγὼ ἐντέλλομαί σοι σήμερον ποιεῖν ἀγαπᾶν κύριον τὸν θεὸν ἡμῶν καὶ πορεύεσθαι ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ καὶ προσκολλᾶσθαι αὐτῷ
Interconfessionale Osservate fedelmente tutti questi ordini che vi comunico: metteteli in pratica, amate il Signore, vostro Dio, comportatevi secondo la sua volontà e rimanetegli fedeli.
11,22 osservare e mettere in pratica 5,1+. — gli ordini che vi comunico 4,2+; 5,31+. — rimanere fedeli a Dio 10,20+.
AT greco 11,23 καὶ ἐκβαλεῖ κύριος πάντα τὰ ἔθνη ταῦτα ἀπὸ προσώπου ὑμῶν καὶ κληρονομήσετε ἔθνη μεγάλα καὶ ἰσχυρότερα μᾶλλον ἢ ὑμεῖς
Interconfessionale Allora il Signore caccerà via popoli più grandi e potenti di voi, e vi impadronirete della loro terra.
11,23 cacciare via i popoli 4,38+.
AT greco 11,24 πάντα τὸν τόπον οὗ ἐὰν πατήσῃ τὸ ἴχνος τοῦ ποδὸς ὑμῶν ὑμῖν ἔσται ἀπὸ τῆς ἐρήμου καὶ Ἀντιλιβάνου καὶ ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ τοῦ μεγάλου ποταμοῦ Εὐφράτου καὶ ἕως τῆς θαλάσσης τῆς ἐπὶ δυσμῶν ἔσται τὰ ὅριά σου
Interconfessionale Possederete ogni luogo su cui metterete piede, e i vostri confini andranno dal deserto del sud fino al monte Libano, dal fiume Eufrate fino al Mar Mediterraneo.
11,24 ogni luogo su cui metterete piede Gs 1,3-5.
AT greco 11,25 οὐκ ἀντιστήσεται οὐδεὶς κατὰ πρόσωπον ὑμῶν τὸν τρόμον ὑμῶν καὶ τὸν φόβον ὑμῶν ἐπιθήσει κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς ἐφ’ ἧς ἐὰν ἐπιβῆτε ἐπ’ αὐτῆς ὃν τρόπον ἐλάλησεν κύριος πρὸς ὑμᾶς
Interconfessionale Nessuno potrà resistervi: come vi ha promesso, il Signore, vostro Dio, diffonderà paura e terrore di fronte a voi su tutta la terra che calpesterete.
11,25 paura e terrore 2,25.
AT greco 11,26 ἰδοὺ ἐγὼ δίδωμι ἐνώπιον ὑμῶν σήμερον εὐλογίαν καὶ κατάραν
Interconfessionale Vedete, io vi pongo oggi davanti alla scelta, tra una benedizione e una maledizione.
11,26 benedizione e maledizione 27-28; 30,15-20.
AT greco 11,27 τὴν εὐλογίαν ἐὰν ἀκούσητε τὰς ἐντολὰς κυρίου τοῦ θεοῦ ὑμῶν ἃς ἐγὼ ἐντέλλομαι ὑμῖν σήμερον
Interconfessionale Avrete la benedizione, se ubbidirete agli ordini del Signore, vostro Dio, che oggi vi comunico;
11,27 gli ordini che oggi vi comunico 4,2+.
AT greco 11,28 καὶ τὰς κατάρας ἐὰν μὴ ἀκούσητε τὰς ἐντολὰς κυρίου τοῦ θεοῦ ὑμῶν ὅσας ἐγὼ ἐντέλλομαι ὑμῖν σήμερον καὶ πλανηθῆτε ἀπὸ τῆς ὁδοῦ ἧς ἐνετειλάμην ὑμῖν πορευθέντες λατρεύειν θεοῖς ἑτέροις οὓς οὐκ οἴδατε
Interconfessionale vi colpirà la maledizione, se non ubbidirete agli ordini del Signore, vostro Dio, se vi allontanerete dalla strada che oggi vi indico, e seguirete divinità straniere, che non avete conosciuto.
11,28 divinità straniere 6,14+.
AT greco 11,29 καὶ ἔσται ὅταν εἰσαγάγῃ σε κύριος ὁ θεός σου εἰς τὴν γῆν εἰς ἣν διαβαίνεις ἐκεῖ κληρονομῆσαι αὐτήν καὶ δώσεις τὴν εὐλογίαν ἐπ’ ὄρος Γαριζιν καὶ τὴν κατάραν ἐπ’ ὄρος Γαιβαλ
Interconfessionale Quando il Signore, vostro Dio, vi avrà introdotto nella terra che state per conquistare, pronunzierete la benedizione sul monte Garizìm e la maledizione sul monte Ebal.
11,29 conquistare la terra che il Signore dà 1,21+. — sul monte Ebal e sul monte Garizìm 27,11-13. 11,29 Garizìm, Ebal: questi due monti, uno a nord e l’altro a sud, dominavano la città di Sichem; anticamente c’era forse un santuario israelita sul monte Ebal (vedi 27,4 e Giosuè 8,30).
AT greco 11,30 οὐκ ἰδοὺ ταῦτα πέραν τοῦ Ιορδάνου ὀπίσω ὁδὸν δυσμῶν ἡλίου ἐν γῇ Χανααν τὸ κατοικοῦν ἐπὶ δυσμῶν ἐχόμενον τοῦ Γολγολ πλησίον τῆς δρυὸς τῆς ὑψηλῆς
Interconfessionale Questi due monti si trovano a ovest del Giordano, oltre la strada che va a occidente, nella regione dei Cananei che abitano l’Araba, davanti a Gàlgala, vicino alle Querce di More.
11,30 Alcuni particolari di queste indicazioni topografiche non sono chiari. Il punto di vista orientativo è naturalmente quello della Transgiordania, dove si trova Mosè che sta parlando.
AT greco 11,31 ὑμεῖς γὰρ διαβαίνετε τὸν Ιορδάνην εἰσελθόντες κληρονομῆσαι τὴν γῆν ἣν κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν δίδωσιν ὑμῖν ἐν κλήρῳ πάσας τὰς ἡμέρας καὶ κληρονομήσετε αὐτὴν καὶ κατοικήσετε ἐν αὐτῇ
Interconfessionale 11,31 Voi infatti tra poco passerete il Giordano per andare a conquistare la terra che il Signore, vostro Dio, vi dà. Questo paese diventerà vostra proprietà, e vi abiterete.
AT greco 11,32 καὶ φυλάξεσθε τοῦ ποιεῖν πάντα τὰ προστάγματα αὐτοῦ καὶ τὰς κρίσεις ταύτας ὅσας ἐγὼ δίδωμι ἐνώπιον ὑμῶν σήμερον
Interconfessionale Abbiate cura di mettere in pratica tutte le leggi e le norme che oggi vi presento».
11,32 abbiate cura di mettere in pratica 5,1+.