Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Giobbe

AT greco Torna al libro

Interconfessionale Vai al libro

AT greco 5 5,1 ἐπικάλεσαι δέ εἴ τίς σοι ὑπακούσεται ἢ εἴ τινα ἀγγέλων ἁγίων ὄψῃ
Interconfessionale Quando preghi, pensa bene a quello che dici e non parlare a vanvera. Ricordati che Dio è in cielo e tu sulla terra! Perciò devi pesare le tue parole.
5,1 Dio è in cielo Dt 4,39; Gs 2,11; Gb 22,12. — pesare le parole Sir 7,14; Mt 6,7; cfr. Qo 6,11; Prv 13,3.
AT greco 5,2 καὶ γὰρ ἄφρονα ἀναιρεῖ ὀργή πεπλανημένον δὲ θανατοῖ ζῆλος
Interconfessionale 5,2 Se sei troppo preoccupato, più facilmente farai brutti sogni. Se parli troppo, più facilmente dirai sciocchezze.
AT greco 5,3 ἐγὼ δὲ ἑώρακα ἄφρονας ῥίζαν βάλλοντας ἀλλ’ εὐθέως ἐβρώθη αὐτῶν ἡ δίαιτα
Interconfessionale Se hai fatto una promessa a Dio, fa’ di tutto per mantenerla. Guai a chi è negligente! Fa’ quello che hai promesso.
5,3 promessa… mantenerla Nm 30,2-17+.
AT greco 5,4 πόρρω γένοιντο οἱ υἱοὶ αὐτῶν ἀπὸ σωτηρίας κολαβρισθείησαν δὲ ἐπὶ θύραις ἡσσόνων καὶ οὐκ ἔσται ὁ ἐξαιρούμενος
Interconfessionale 5,4 È meglio non fare promesse, piuttosto che promettere e non mantenere.
AT greco 5,5 ἃ γὰρ ἐκεῖνοι συνήγαγον δίκαιοι ἔδονται αὐτοὶ δὲ ἐκ κακῶν οὐκ ἐξαίρετοι ἔσονται ἐκσιφωνισθείη αὐτῶν ἡ ἰσχύς
Interconfessionale 5,5 Non permettere alla tua lingua che ti faccia peccare, e poi scusarti dicendo all’inviato di Dio: «Non l’ho fatto apposta!». Attirerai su di te la collera di Dio, e il giusto castigo per le tue azioni.
AT greco 5,6 οὐ γὰρ μὴ ἐξέλθῃ ἐκ τῆς γῆς κόπος οὐδὲ ἐξ ὀρέων ἀναβλαστήσει πόνος
Interconfessionale Quante illusioni, quante opere inutili, quante parole! Ma tu rispetta sinceramente il Signore.
5,6 Quante illusioni Sir 34,1-7. — rispettare il signore Prv 8,13+. 5,6 Il senso del testo ebraico del v. 6 è per noi poco chiaro; la traduzione è probabile.
AT greco 5,7 ἀλλὰ ἄνθρωπος γεννᾶται κόπῳ νεοσσοὶ δὲ γυπὸς τὰ ὑψηλὰ πέτονται
Interconfessionale Non meravigliarti se vedi che il governo opprime i poveri, non rispetta i loro diritti, commette ingiustizie. Perché ogni funzionario è protetto da chi sta più in alto e tutti sono protetti da un’autorità superiore.
5,7 non rispetta i diritti Qo 3,16; 4,1; Gb 9,24.
AT greco 5,8 οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ ἐγὼ δεηθήσομαι κυρίου κύριον δὲ τὸν πάντων δεσπότην ἐπικαλέσομαι
Interconfessionale Tutti traggono beneficio dalla terra, anche il re dipende dai campi.
5,8 Il senso del testo ebraico è per noi poco chiaro. Altra traduzione possibile: Sarebbe preferibile per la nazione avere un re che favorisca il lavoro dei campi.
AT greco 5,9 τὸν ποιοῦντα μεγάλα καὶ ἀνεξιχνίαστα ἔνδοξά τε καὶ ἐξαίσια ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός
Interconfessionale Chi ama il denaro non sarà mai soddisfatto. Chi desidera la ricchezza non avrà mai tutto quello che vuole. Anche questo io non lo capisco.
5,9–10 Chi ama il denaro… Qo 6,2; Sir 14,3.
AT greco 5,10 τὸν διδόντα ὑετὸν ἐπὶ τὴν γῆν ἀποστέλλοντα ὕδωρ ἐπὶ τὴν ὑπ’ οὐρανόν
Interconfessionale 5,10 Più uno aumenta le ricchezze e più crescono gli scrocconi. L’unica soddisfazione che gli resta è di guardare i suoi soldi.
AT greco 5,11 τὸν ποιοῦντα ταπεινοὺς εἰς ὕψος καὶ ἀπολωλότας ἐξεγείροντα
Interconfessionale 5,11 Poco o molto che mangi, chi lavora dorme tranquillo. Il ricco è così sazio che non riesce neppure a dormire.
AT greco 5,12 διαλλάσσοντα βουλὰς πανούργων καὶ οὐ μὴ ποιήσουσιν αἱ χεῖρες αὐτῶν ἀληθές
AT greco 5,13 ὁ καταλαμβάνων σοφοὺς ἐν τῇ φρονήσει βουλὴν δὲ πολυπλόκων ἐξέστησεν
AT greco 5,14 ἡμέρας συναντήσεται αὐτοῖς σκότος τὸ δὲ μεσημβρινὸν ψηλαφήσαισαν ἴσα νυκτί
Interconfessionale Nudo uscì dal seno di sua madre, e senza niente se ne andrà da questo mondo. Nonostante tutti i suoi sforzi, non porterà niente con sé.
5,14 senza niente se ne andrà da questo mondo Gb 1,21+.
AT greco 5,15 ἀπόλοιντο δὲ ἐν πολέμῳ ἀδύνατος δὲ ἐξέλθοι ἐκ χειρὸς δυνάστου
Interconfessionale 5,15 Anche questa è una triste faccenda: l’uomo se ne va così com’è venuto! Ma allora, perché lavorare tanto per niente?
AT greco 5,16 εἴη δὲ ἀδυνάτῳ ἐλπίς ἀδίκου δὲ στόμα ἐμφραχθείη
Interconfessionale 5,16 Viviamo tutta la vita come se fossimo al buio, tra mille fastidi, malanni e arrabbiature.
AT greco 5,17 μακάριος δὲ ἄνθρωπος ὃν ἤλεγξεν ὁ κύριος νουθέτημα δὲ παντοκράτορος μὴ ἀπαναίνου
Interconfessionale Secondo me, questa è la cosa migliore: mangiare e bere e godersi i frutti del proprio duro lavoro. Questo è il destino dell’uomo durante la breve vita che Dio gli concede.
5,17–19 godersi la vita Qo 2,24+.
AT greco 5,18 αὐτὸς γὰρ ἀλγεῖν ποιεῖ καὶ πάλιν ἀποκαθίστησιν ἔπαισεν καὶ αἱ χεῖρες αὐτοῦ ἰάσαντο
Interconfessionale 5,18 Dio permette a un uomo di possedere grandi ricchezze e di usarle, di prendersi la sua parte e di godere il frutto del suo lavoro: tutto questo è un dono di Dio.
AT greco 5,19 ἑξάκις ἐξ ἀναγκῶν σε ἐξελεῖται ἐν δὲ τῷ ἑβδόμῳ οὐ μὴ ἅψηταί σου κακόν
Interconfessionale Perché non pensi troppo che la vita è breve Dio gli fa provare queste soddisfazioni.
5,19 che la vita è breve: altri: ai giorni della sua vita.
AT greco 5,20 ἐν λιμῷ ῥύσεταί σε ἐκ θανάτου ἐν πολέμῳ δὲ ἐκ χειρὸς σιδήρου λύσει σε
AT greco 5,21 ἀπὸ μάστιγος γλώσσης σε κρύψει καὶ οὐ μὴ φοβηθῇς ἀπὸ κακῶν ἐρχομένων
AT greco 5,22 ἀδίκων καὶ ἀνόμων καταγελάσῃ ἀπὸ δὲ θηρίων ἀγρίων οὐ μὴ φοβηθῇς
AT greco 5,23 θῆρες γὰρ ἄγριοι εἰρηνεύσουσίν σοι
AT greco 5,24 εἶτα γνώσῃ ὅτι εἰρηνεύσει σου ὁ οἶκος ἡ δὲ δίαιτα τῆς σκηνῆς σου οὐ μὴ ἁμάρτῃ
AT greco 5,25 γνώσῃ δὲ ὅτι πολὺ τὸ σπέρμα σου τὰ δὲ τέκνα σου ἔσται ὥσπερ τὸ παμβότανον τοῦ ἀγροῦ
AT greco 5,26 ἐλεύσῃ δὲ ἐν τάφῳ ὥσπερ σῖτος ὥριμος κατὰ καιρὸν θεριζόμενος ἢ ὥσπερ θιμωνιὰ ἅλωνος καθ’ ὥραν συγκομισθεῖσα
AT greco 5,27 ἰδοὺ ταῦτα οὕτως ἐξιχνιάσαμεν ταῦτά ἐστιν ἃ ἀκηκόαμεν σὺ δὲ γνῶθι σεαυτῷ εἴ τι ἔπραξας