Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
BibbiaEDU-logo

Amos

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 2 2,1τάδε λέγει κύριος ἐπὶ ταῖς τρισὶν ἀσεβείαις Μωαβ καὶ ἐπὶ ταῖς τέσσαρσιν οὐκ ἀποστραφήσομαι αὐτόν ἀνθ’ ὧν κατέκαυσαν τὰ ὀστᾶ βασιλέως τῆς Ιδουμαίας εἰς κονίαν
Interconfessionale AmIl Signore dice: «La gente di Moab ha commesso una colpa dopo l’altra; certamente io la punirò. Ha bruciato le ossa del re di Edom per farne calce.
Rimandi
2,1 contro i Moabiti Is 15-16; Ger 48; Ez 25,8-11; Sof 2,8-11.
Note al Testo
2,1 Moab: piccolo regno a est del Mar Morto.
AT greco 2,2καὶ ἐξαποστελῶ πῦρ ἐπὶ Μωαβ καὶ καταφάγεται θεμέλια τῶν πόλεων αὐτῆς καὶ ἀποθανεῖται ἐν ἀδυναμίᾳ Μωαβ μετὰ κραυγῆς καὶ μετὰ φωνῆς σάλπιγγος
Interconfessionale AmPer questo, manderò il fuoco contro la regione di Moab ed esso brucerà anche le fortezze della città di Keriòt. Il popolo di Moab morirà nel tumulto della battaglia, mentre i soldati grideranno e le trombe suoneranno.
Note al Testo
2,2 Keriòt: una delle sue principali città.
AT greco 2,3καὶ ἐξολεθρεύσω κριτὴν ἐξ αὐτῆς καὶ πάντας τοὺς ἄρχοντας αὐτῆς ἀποκτενῶ μετ’ αὐτοῦ λέγει κύριος
Interconfessionale Am2,3Ucciderò il governatore di Moab e con lui farò morire tutti i capi del paese», dice il Signore.
AT greco 2,4τάδε λέγει κύριος ἐπὶ ταῖς τρισὶν ἀσεβείαις υἱῶν Ιουδα καὶ ἐπὶ ταῖς τέσσαρσιν οὐκ ἀποστραφήσομαι αὐτόν ἕνεκα τοῦ ἀπώσασθαι αὐτοὺς τὸν νόμον κυρίου καὶ τὰ προστάγματα αὐτοῦ οὐκ ἐφυλάξαντο καὶ ἐπλάνησεν αὐτοὺς τὰ μάταια αὐτῶν ἃ ἐποίησαν οἷς ἐξηκολούθησαν οἱ πατέρες αὐτῶν ὀπίσω αὐτῶν
Interconfessionale AmIl Signore dice: «La gente di Giuda ha commesso una colpa dopo l’altra; certamente io la punirò. Ha calpestato i miei insegnamenti e non ha rispettato i miei ordini. È stata sviata dagli stessi dèi che i suoi antenati avevano servito.
Rimandi
2,4 l’insegnamento del Signore rifiutato Lv 26,14-16; Is 5,24; Ger 7,28; Os 8,14. — dèi menzogneri Is 44,9-20; Ger 10,1-5; Sal 115,4-8.
Note al Testo
2,4 Giuda: qui indica il regno del sud che ha come capitale Gerusalemme.
AT greco 2,5καὶ ἐξαποστελῶ πῦρ ἐπὶ Ιουδαν καὶ καταφάγεται θεμέλια Ιερουσαλημ
Interconfessionale Am2,5Per questo, manderò il fuoco alla terra di Giuda ed esso brucerà i palazzi di Gerusalemme».
AT greco 2,6τάδε λέγει κύριος ἐπὶ ταῖς τρισὶν ἀσεβείαις Ισραηλ καὶ ἐπὶ ταῖς τέσσαρσιν οὐκ ἀποστραφήσομαι αὐτόν ἀνθ’ ὧν ἀπέδοντο ἀργυρίου δίκαιον καὶ πένητα ἕνεκεν ὑποδημάτων
Interconfessionale AmIl Signore dice: «Gli abitanti d’Israele hanno commesso una colpa dopo l’altra; certamente io li punirò. Hanno venduto come schiavi uomini onesti, solo perché non potevano pagare i loro debiti, hanno venduto poveri per un paio di sandali.
Rimandi
2,6 giustizia corrotta Am 5,7.12; Is 1,23; Ger 22,3; Mic 3,9.11. — per un paio di sandali Am 8,6.
AT greco 2,7τὰ πατοῦντα ἐπὶ τὸν χοῦν τῆς γῆς καὶ ἐκονδύλιζον εἰς κεφαλὰς πτωχῶν καὶ ὁδὸν ταπεινῶν ἐξέκλιναν καὶ υἱὸς καὶ πατὴρ αὐτοῦ εἰσεπορεύοντο πρὸς τὴν αὐτὴν παιδίσκην ὅπως βεβηλώσωσιν τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ αὐτῶν
Interconfessionale AmCostringono il povero a strisciare nella polvere e rendono la vita difficile al debole. Padri e figli vanno con la stessa donna, e così profanano il mio santo nome.
Rimandi
2,7 profanazione del nome di Dio Ez 36,20-21.
Note al Testo
2,7 difficile: impedendo l’accesso alle vie legali? — Padri e figli… donna: altra traduzione possibile: Giovani e vecchi vanno dalla stessa schiava.
AT greco 2,8καὶ τὰ ἱμάτια αὐτῶν δεσμεύοντες σχοινίοις παραπετάσματα ἐποίουν ἐχόμενα τοῦ θυσιαστηρίου καὶ οἶνον ἐκ συκοφαντιῶν ἔπινον ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ θεοῦ αὐτῶν
Interconfessionale AmDavanti agli altari osano sdraiarsi sulle vesti avute in pegno dal povero. Nel mio tempio bevono il vino confiscato.
Rimandi
2,8 vesti prese in pegno Es 22,25-26.
AT greco 2,9ἐγὼ δὲ ἐξῆρα τὸν Αμορραῖον ἐκ προσώπου αὐτῶν οὗ ἦν καθὼς ὕψος κέδρου τὸ ὕψος αὐτοῦ καὶ ἰσχυρὸς ἦν ὡς δρῦς καὶ ἐξῆρα τὸν καρπὸν αὐτοῦ ἐπάνωθεν καὶ τὰς ῥίζας αὐτοῦ ὑποκάτωθεν
Interconfessionale Am«Eppure, popolo mio, per la tua salvezza io ho distrutto gli Amorrei, uomini alti come cedri e forti come querce. Ho distrutto i loro frutti in alto e le loro radici in basso.
Rimandi
2,9 Dio all’avanguardia d’Israele Dt 7,1; Gs 3,6; 2 Sam 5,24.
AT greco 2,10καὶ ἐγὼ ἀνήγαγον ὑμᾶς ἐκ γῆς Αἰγύπτου καὶ περιήγαγον ὑμᾶς ἐν τῇ ἐρήμῳ τεσσαράκοντα ἔτη τοῦ κατακληρονομῆσαι τὴν γῆν τῶν Αμορραίων
Interconfessionale AmProprio io ti ho fatto uscire dall’Egitto, ti ho guidato nel deserto per quarant’anni perché prendessi possesso del territorio degli Amorrei.
Rimandi
2,10 uscire dall’Egitto Es 20,2; Gs 24,2-13; Am 3,1; 9,7.
AT greco 2,11καὶ ἔλαβον ἐκ τῶν υἱῶν ὑμῶν εἰς προφήτας καὶ ἐκ τῶν νεανίσκων ὑμῶν εἰς ἁγιασμόν μὴ οὐκ ἔστιν ταῦτα υἱοὶ Ισραηλ λέγει κύριος
Interconfessionale AmHo costituito alcuni dei tuoi figli come profeti, alcuni dei tuoi giovani come nazirei. Non è forse così, popolo d’Israele? Parola del Signore.
Rimandi
2,11 Dio suscita dei profeti Dt 18,18-19.
Note al Testo
2,11 nazirei: Israeliti che mostravano la loro devozione a Dio facendo voto di non bere vino o birra, di non tagliarsi i capelli, di non toccare cadaveri (vedi Numeri 6,1-8).
AT greco 2,12καὶ ἐποτίζετε τοὺς ἡγιασμένους οἶνον καὶ τοῖς προφήταις ἐνετέλλεσθε λέγοντες οὐ μὴ προφητεύσητε
Interconfessionale AmMa voi avete fatto bere il vino ai nazirei e avete ordinato ai profeti di non annunziare il mio messaggio.
Rimandi
2,12 ordine ai profeti di non parlare Am 7,12.16; Is 30,10; Ger 11,21; Mic 3,6; cfr. At 4,17-18; 5,28.40.
AT greco 2,13διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ κυλίω ὑποκάτω ὑμῶν ὃν τρόπον κυλίεται ἡ ἅμαξα ἡ γέμουσα καλάμης
Interconfessionale AmE ora farò cedere il terreno sotto di voi come fa un carro carico di grano.
Note al Testo
2,13 farò cedere: altra traduzione possibile: farò tremare. Si allude al terremoto?
AT greco 2,14καὶ ἀπολεῖται φυγὴ ἐκ δρομέως καὶ ὁ κραταιὸς οὐ μὴ κρατήσῃ τῆς ἰσχύος αὐτοῦ καὶ ὁ μαχητὴς οὐ μὴ σώσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ
Interconfessionale Am2,14Neppure i più agili sfuggiranno, i forti perderanno la loro forza, i coraggiosi non si salveranno.
AT greco 2,15καὶ ὁ τοξότης οὐ μὴ ὑποστῇ καὶ ὁ ὀξὺς τοῖς ποσὶν αὐτοῦ οὐ μὴ διασωθῇ οὐδὲ ὁ ἱππεὺς οὐ μὴ σώσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ
Interconfessionale AmGli arcieri non resisteranno e non si salverà né chi corre con piede leggero né chi fugge a cavallo.
Rimandi
2,15 nessuna possibilità di fuga Am 5,19; 9,1.
AT greco 2,16καὶ εὑρήσει τὴν καρδίαν αὐτοῦ ἐν δυναστείαις ὁ γυμνὸς διώξεται ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ λέγει κύριος
Interconfessionale AmQuel giorno, perfino il più valoroso getterà le sue armi per poter fuggire. Parola del Signore».