Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

4 Maccabei

AT greco Torna al libro

Interconfessionale Vai al libro

AT greco 2 2,1 καὶ τί θαυμαστόν εἰ αἱ τῆς ψυχῆς ἐπιθυμίαι πρὸς τὴν τοῦ κάλλους μετουσίαν ἀκυροῦνται
Interconfessionale 2,1 Ed ora, ecco un avvertimento per i sacerdoti.
AT greco 2,2 ταύτῃ γοῦν ὁ σώφρων Ιωσηφ ἐπαινεῖται ὅτι διανοίᾳ περιεκράτησεν τῆς ἡδυπαθείας
Interconfessionale Il Signore dell’universo dice: «Se voi non mi ascoltate e se non vi preoccupate di onorarmi come mi è dovuto, io vi colpirò con una maledizione. Cambierò in maledizione la benedizione che vi ho promesso. Sì, lo farò perché voi non prendete niente a cuore.
AT greco 2,3 νέος γὰρ ὢν καὶ ἀκμάζων πρὸς συνουσιασμὸν ἠκύρωσε τῷ λογισμῷ τὸν τῶν παθῶν οἶστρον
Interconfessionale Ecco, io sono pronto a lanciare minacce contro i vostri discendenti. Quanto a voi getterò sterco sulle vostre facce, lo sterco degli animali sacrificati nelle vostre feste. Vi si porterà via con esso.
2,3 io sono pronto… discendenti: altri: io spezzerò il vostro braccio. — vi si porterà via con esso: cioè il letame e tutte quelle parti dell’animale che non servono per il sacrificio debbono essere portate fuori dal luogo santo (vedi Esodo 29,14; Levitico 4,11-12; 8,17; 16,27).
AT greco 2,4 καὶ οὐ μόνον δὲ τὴν τῆς ἡδυπαθείας οἰστρηλασίαν ὁ λογισμὸς ἐπικρατεῖν φαίνεται ἀλλὰ καὶ πάσης ἐπιθυμίας
Interconfessionale Così saprete che io, il Signore dell’universo, vi mando questo ammonimento, perché sia conservata l’alleanza fatta con i discendenti di Levi.
2,4 la tribù di Levi ha l’esclusività del sacerdozio Nm 25,10-13; Dt 18,1-8; 33,8-11; Ger 33,20-22; Ne 13,29; Sir 45,23-26. 2,4 L’alleanza… discendenti di Levi non è ricordata esplicitamente altrove, ma risulta dal fatto che essi avevano l’esclusività del ministero sacerdotale come sacerdoti o come loro aiutanti.
AT greco 2,5 λέγει γοῦν ὁ νόμος οὐκ ἐπιθυμήσεις τὴν γυναῖκα τοῦ πλησίον σου οὐδὲ ὅσα τῷ πλησίον σού ἐστιν
Interconfessionale 2,5 Con quest’alleanza avevo promesso loro vita e prosperità, e gliele ho concesse. Chiedevo rispetto, ed essi mi hanno rispettato, hanno avuto timore della mia potenza.
AT greco 2,6 καίτοι ὅτε μὴ ἐπιθυμεῖν εἴρηκεν ἡμᾶς ὁ νόμος πολὺ πλέον πείσαιμ’ ἂν ὑμᾶς ὅτι τῶν ἐπιθυμιῶν κρατεῖν δύναται ὁ λογισμός ὥσπερ καὶ τῶν κωλυτικῶν τῆς δικαιοσύνης παθῶν
Interconfessionale Dalle loro labbra sono usciti solo insegnamenti giusti e non hanno mai detto menzogne. Non solo loro stessi vivevano secondo il mio insegnamento, in pace con me, ma hanno convinto molti altri a rinunziare a fare il male.
2,6 insegnamento e risposte date dal sacerdote Lv 10,11; Dt 21,5; 33,10; Ez 7,26; Os 4,6; Ne 8,7-8; 2Cr 15,3; 17,7-9.
AT greco 2,7 ἐπεὶ τίνα τις τρόπον μονοφάγος ὢν τὸ ἦθος καὶ γαστρίμαργος ἢ καὶ μέθυσος μεταπαιδεύεται εἰ μὴ δῆλον ὅτι κύριός ἐστιν τῶν παθῶν ὁ λογισμός
Interconfessionale Il compito del sacerdote è d’insegnare agli uomini a conoscere Dio. A lui si chiede il vero insegnamento, perché è il messaggero del Signore dell’universo.
2,7 l’istruzione data dai sacerdoti Zc 7,3+. 2,7 Il compito del sacerdote: vedi Aggeo 2,11 e nota.
AT greco 2,8 αὐτίκα γοῦν τῷ νόμῳ πολιτευόμενος κἂν φιλάργυρός τις ᾖ βιάζεται τὸν αὑτοῦ τρόπον τοῖς δεομένοις δανείζων χωρὶς τόκων καὶ τὸ δάνειον τῶν ἑβδομάδων ἐνστασῶν χρεοκοπούμενος
Interconfessionale 2,8 Ma voi, sacerdoti, vi siete allontanati dalla retta via. Con il vostro insegnamento avete fatto sbagliare molta gente. Avete spezzato l’alleanza che avevo concluso con i discendenti di Levi. Lo affermo io, il Signore dell’universo.
AT greco 2,9 κἂν φειδωλός τις ᾖ ὑπὸ τοῦ νόμου κρατεῖται διὰ τὸν λογισμὸν μήτε ἐπικαρπολογούμενος τοὺς ἀμητοὺς μήτε ἐπιρρωγολογούμενος τοὺς ἀμπελῶνας καὶ ἐπὶ τῶν ἑτέρων δὲ ἔστιν ἐπιγνῶναι τοῦτο ὅτι τῶν παθῶν ἐστιν ὁ λογισμὸς κρατῶν
Interconfessionale Perciò, a mia volta, vi renderò spregevoli e vi umilierò davanti a tutto il popolo. Questo perché voi non ubbidite alla mia volontà e siete stati parziali nelle vostre decisioni».
2,9 decisioni parziali Lv 19,15; Sal 82,2-4; Gc 2,1-9; Dt 10,17; Rm 2,11.
AT greco 2,10 ὁ γὰρ νόμος καὶ τῆς πρὸς γονεῖς εὐνοίας κρατεῖ μὴ καταπροδιδοὺς τὴν ἀρετὴν δι’ αὐτοὺς
Interconfessionale Non abbiamo tutti un solo padre? Non è lo stesso Dio che ci ha creati? Perché ci tradiamo l’un l’altro e rompiamo così l’alleanza fatta da Dio con i nostri antenati?
2,10 un solo padre per tutti Dt 32,6; Ef 4,6.
AT greco 2,11 καὶ τῆς πρὸς γαμετὴν φιλίας ἐπικρατεῖ διὰ τὴν παρανομίαν αὐτὴν ἀπελέγχων
Interconfessionale La gente di Giuda ha tradito i suoi impegni. Ha commesso azioni disgustose nella terra d’Israele e in Gerusalemme. Ha osato profanare il luogo santo, caro al Signore, e ha sposato ragazze che adorano un dio straniero.
2,11 matrimoni con ragazze straniere 1Re 11,1-8; Esd 9-10; Ne 13,23-27.
AT greco 2,12 καὶ τῆς τέκνων φιλίας κυριεύει διὰ κακίαν αὐτὰ κολάζων
Interconfessionale 2,12 Che il Signore elimini, tra i discendenti di Giacobbe, chiunque agisce così: nessuno sopravviva anche se porta offerte al Signore dell’universo.
AT greco 2,13 καὶ τῆς φίλων συνηθείας δεσπόζει διὰ πονηρίαν αὐτοὺς ἐξελέγχων
Interconfessionale 2,13 C’è un’altra cosa che voi fate: inondate di lacrime l’altare del Signore. Piangete e sospirate perché il Signore non presta attenzione alle vostre offerte e non le accetta più.
AT greco 2,14 καὶ μὴ νομίσητε παράδοξον εἶναι ὅπου καὶ ἔχθρας ἐπικρατεῖν ὁ λογισμὸς δύναται διὰ τὸν νόμον μήτε δενδροτομῶν τὰ ἥμερα τῶν πολεμίων φυτά τὰ δὲ τῶν ἐχθρῶν τοῖς ἀπολέσασι διασῴζων καὶ τὰ πεπτωκότα συνεγείρων
Interconfessionale Vi chiedete il perché di tutto questo. Eccolo il perché: avete promesso davanti al Signore di essere fedeli alla donna scelta nella vostra giovinezza. È la vostra compagna, vi siete legati a lei con un patto, eppure l’avete tradita.
2,14 mariti e mogli davanti a Dio Ef 5,25-32. — la donna scelta nella giovinezza Prv 5,18. — ripudio-tradimento 2,15; Mt 5,32; 19,1-9.
AT greco 2,15 καὶ τῶν βιαιοτέρων δὲ παθῶν κρατεῖν ὁ λογισμὸς φαίνεται φιλαρχίας καὶ κενοδοξίας καὶ ἀλαζονείας καὶ μεγαλαυχίας καὶ βασκανίας
Interconfessionale Il Signore non ha forse fatto di voi due un solo corpo e un solo spirito? Ora che cosa desidera quest’unico essere, se non di avere dei figli donati da Dio? Abbiate, dunque, cura di voi e non tradite la donna scelta nella vostra giovinezza.
2,15 un unico essere Gn 2,24; Mt 19,5. 2,15 L’inizio del v. è per noi oscuro; si può anche tradurre: Ma nessuno che abbia ancora un po’ di spirito fa questo.
AT greco 2,16 πάντα γὰρ ταῦτα τὰ κακοήθη πάθη ὁ σώφρων νοῦς ἀπωθεῖται ὥσπερ καὶ τὸν θυμόν καὶ γὰρ τούτου δεσπόζει
Interconfessionale «Io odio il divorzio, — dice il Signore, Dio d’Israele, — e chi si rende colpevole di violenze. Perciò io, il Signore dell’universo, vi dico di aver cura di voi e di non tradire il vostro patto».
2,16 divorzio: altri: ripudio.
AT greco 2,17 θυμούμενός γέ τοι Μωυσῆς κατὰ Δαθαν καὶ Αβιρων οὐ θυμῷ τι κατ’ αὐτῶν ἐποίησεν ἀλλὰ λογισμῷ τὸν θυμὸν διῄτησεν
Interconfessionale Voi stancate il Signore con i vostri discorsi. Eppure domandate: «Come lo abbiamo stancato?». Lo stancate quando dite: «Il Signore vede di buon occhio chi fa il male, egli approva questa gente». E ancora: «Dov’è il Dio che giudica con giustizia?».
2,17 stancare il Signore Is 43,24. — successo dei cattivi Ml 3,15; Ger 12,1-2; Ab 1,13; Sal 10,4-13; 37,1; 73,3-13; Gb 21,7-33; Qo 8,11.
AT greco 2,18 δυνατὸς γὰρ ὁ σώφρων νοῦς ὡς ἔφην κατὰ τῶν παθῶν ἀριστεῦσαι καὶ τὰ μὲν αὐτῶν μεταθεῖναι τὰ δὲ καὶ ἀκυρῶσαι
AT greco 2,19 ἐπεὶ διὰ τί ὁ πάνσοφος ἡμῶν πατὴρ Ιακωβ τοὺς περὶ Συμεων καὶ Λευιν αἰτιᾶται μὴ λογισμῷ τοὺς Σικιμίτας ἐθνηδὸν ἀποσφάξαντας λέγων ἐπικατάρατος ὁ θυμὸς αὐτῶν
AT greco 2,20 εἰ μὴ γὰρ ἐδύνατο τοῦ θυμοῦ ὁ λογισμὸς κρατεῖν οὐκ ἂν εἶπεν οὕτως
AT greco 2,21 ὁπηνίκα γὰρ ὁ θεὸς τὸν ἄνθρωπον κατεσκεύασεν τὰ πάθη αὐτοῦ καὶ τὰ ἤθη περιεφύτευσεν
AT greco 2,22 ἡνίκα δὲ ἐπὶ πάντων τὸν ἱερὸν ἡγεμόνα νοῦν διὰ τῶν αἰσθητηρίων ἐνεθρόνισεν
AT greco 2,23 καὶ τούτῳ νόμον ἔδωκεν καθ’ ὃν πολιτευόμενος βασιλεύσει βασιλείαν σώφρονά τε καὶ δικαίαν καὶ ἀγαθὴν καὶ ἀνδρείαν
AT greco 2,24 πῶς οὖν εἴποι τις ἄν εἰ τῶν παθῶν δεσπότης ἐστὶν ὁ λογισμός λήθης καὶ ἀγνοίας οὐ κρατεῖ