Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

3 Re (1 Re)

AT greco Torna al libro

Interconfessionale Vai al libro

AT greco 10 10,1 καὶ βασίλισσα Σαβα ἤκουσεν τὸ ὄνομα Σαλωμων καὶ τὸ ὄνομα κυρίου καὶ ἦλθεν πειράσαι αὐτὸν ἐν αἰνίγμασιν
Interconfessionale 10,1 Ascoltate il messaggio del Signore, popolo d’Israele.
AT greco 10,2 καὶ ἦλθεν εἰς Ιερουσαλημ ἐν δυνάμει βαρείᾳ σφόδρα καὶ κάμηλοι αἴρουσαι ἡδύσματα καὶ χρυσὸν πολὺν σφόδρα καὶ λίθον τίμιον καὶ εἰσῆλθεν πρὸς Σαλωμων καὶ ἐλάλησεν αὐτῷ πάντα ὅσα ἦν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς
Interconfessionale Egli dice: «Non imitate il modo di vivere delle altre nazioni: esse sono atterrite da fenomeni insoliti che accadono in cielo, ma voi non dovete averne paura.
10,2 Non imitate Rm 12,2.
AT greco 10,3 καὶ ἀπήγγειλεν αὐτῇ Σαλωμων πάντας τοὺς λόγους αὐτῆς οὐκ ἦν λόγος παρεωραμένος παρὰ τοῦ βασιλέως ὃν οὐκ ἀπήγγειλεν αὐτῇ
Interconfessionale Le norme degli altri popoli non valgono niente. Essi tagliano un pezzo di legno nel bosco, l’intagliatore lo lavora con lo scalpello;
10,3 fabbricazione di idoli Is 40,19+.
AT greco 10,4 καὶ εἶδεν βασίλισσα Σαβα πᾶσαν φρόνησιν Σαλωμων καὶ τὸν οἶκον ὃν ᾠκοδόμησεν
Interconfessionale 10,4 poi lo ricoprono d’oro e d’argento, lo fissano con chiodi a colpi di martello perché non cada.
AT greco 10,5 καὶ τὰ βρώματα Σαλωμων καὶ τὴν καθέδραν παίδων αὐτοῦ καὶ τὴν στάσιν λειτουργῶν αὐτοῦ καὶ τὸν ἱματισμὸν αὐτοῦ καὶ τοὺς οἰνοχόους αὐτοῦ καὶ τὴν ὁλοκαύτωσιν αὐτοῦ ἣν ἀνέφερεν ἐν οἴκῳ κυρίου καὶ ἐξ ἑαυτῆς ἐγένετο
Interconfessionale Questi idoli sono come spaventapasseri in un campo di cetrioli: non possono parlare. Devono essere trasportati perché non possono camminare. Non abbiate paura: non fanno alcun male, ma non possono nemmeno fare alcun bene».
10,5 come spaventapasseri Lett.Ger 69. — idoli muti Sal 115,4-7. — inutili Ab 2,18.
AT greco 10,6 καὶ εἶπεν πρὸς τὸν βασιλέα Σαλωμων ἀληθινὸς ὁ λόγος ὃν ἤκουσα ἐν τῇ γῇ μου περὶ τοῦ λόγου σου καὶ περὶ τῆς φρονήσεώς σου
Interconfessionale Nessuno è come te, Signore! Tu sei grande, grande e potente è il tuo nome!
10,6 Nessuno è come te Ger 49,19; Is 40,18+; Sal 86,8-10; cfr. Rm 16,27.
AT greco 10,7 καὶ οὐκ ἐπίστευσα τοῖς λαλοῦσίν μοι ἕως ὅτου παρεγενόμην καὶ ἑωράκασιν οἱ ὀφθαλμοί μου καὶ ἰδοὺ οὐκ ἔστιν τὸ ἥμισυ καθὼς ἀπήγγειλάν μοι προστέθεικας ἀγαθὰ πρὸς αὐτὰ ἐπὶ πᾶσαν τὴν ἀκοήν ἣν ἤκουσα ἐν τῇ γῇ μου
Interconfessionale Chi non ti renderà onore, re delle nazioni? Tu solo lo meriti. Non c’è nessuno come te in tutti i regni, tra tutti i saggi delle nazioni.
10,7 rendere onore al Signore Ger 5,22; Ap 15,4; cfr. Sal 15,4+.
AT greco 10,8 μακάριαι αἱ γυναῖκές σου μακάριοι οἱ παῖδές σου οὗτοι οἱ παρεστηκότες ἐνώπιόν σου δι’ ὅλου οἱ ἀκούοντες πᾶσαν τὴν φρόνησίν σου
Interconfessionale Tutti sono stupidi e sciocchi: vanno a lezione dagli idoli di legno!
10,8 idolatria che abbrutisce Zc 10,2; Sap 14,22-31. — assurdità (idoli di legno) Ger 8,19; 10,15; 14,22; 16,19; 51,18; Dt 32,21; 1Re 16,13.26; Gio 2,9; Sal 31,7; At 14,15; cfr. Ger 2,5.
AT greco 10,9 γένοιτο κύριος ὁ θεός σου εὐλογημένος ὃς ἠθέλησεν ἐν σοὶ δοῦναί σε ἐπὶ θρόνου Ισραηλ διὰ τὸ ἀγαπᾶν κύριον τὸν Ισραηλ στῆσαι εἰς τὸν αἰῶνα καὶ ἔθετό σε βασιλέα ἐπ’ αὐτοὺς τοῦ ποιεῖν κρίμα ἐν δικαιοσύνῃ καὶ ἐν κρίμασιν αὐτῶν
Interconfessionale Li fanno ricoprire dagli orefici con lamine d’argento importato da Tarsis e con oro fatto venire da Ufaz. Li fanno rivestire da abili artisti con stoffe costose rosse e viola.
10,9 Tarsis: vedi Isaia 23,6; Salmo 72,10. — Ufaz: località sconosciuta.
AT greco 10,10 καὶ ἔδωκεν τῷ Σαλωμων ἑκατὸν εἴκοσι τάλαντα χρυσίου καὶ ἡδύσματα πολλὰ σφόδρα καὶ λίθον τίμιον οὐκ ἐληλύθει κατὰ τὰ ἡδύσματα ἐκεῖνα ἔτι εἰς πλῆθος ἃ ἔδωκεν βασίλισσα Σαβα τῷ βασιλεῖ Σαλωμων
Interconfessionale Ma tu, Signore, sei il vero Dio, sei tu il Dio vivente, tu sei re per sempre. Quando sei sdegnato, la terra trema, le nazioni non resistono al tuo furore.
10,10 Dio vivente Dt 5,26+. — re per sempre Mic 4,7; Sal 93,1+. — quando sei sdegnato Na 1,6. — la terra trema Sal 18,8+.
AT greco 10,11 καὶ ἡ ναῦς Χιραμ ἡ αἴρουσα τὸ χρυσίον ἐκ Σουφιρ ἤνεγκεν ξύλα ἀπελέκητα πολλὰ σφόδρα καὶ λίθον τίμιον
Interconfessionale Voi direte alle nazioni: «Gli dèi non hanno fatto il cielo e la terra. Perciò dovranno scomparire dalla faccia della terra, da ogni regione che è sotto il cielo».
10,11 i falsi dèi dovranno scomparire Na 1,14. 10,11 Questo versetto è scritto in aramaico, lingua di uso internazionale a quell’epoca.
AT greco 10,12 καὶ ἐποίησεν ὁ βασιλεὺς τὰ ξύλα τὰ ἀπελέκητα ὑποστηρίγματα τοῦ οἴκου κυρίου καὶ τοῦ οἴκου τοῦ βασιλέως καὶ νάβλας καὶ κινύρας τοῖς ᾠδοῖς οὐκ ἐληλύθει τοιαῦτα ξύλα ἀπελέκητα ἐπὶ τῆς γῆς οὐδὲ ὤφθησάν που ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης
Interconfessionale Il Signore potente ha formato la terra, con la sua sapienza ha creato il mondo, ha disteso il cielo con la sua intelligenza.
10,12 il Signore ha formato la terra… Ger 51,15-19; Is 44,24+. — con la sua sapienza Sal 104,24+.
AT greco 10,13 καὶ ὁ βασιλεὺς Σαλωμων ἔδωκεν τῇ βασιλίσσῃ Σαβα πάντα ὅσα ἠθέλησεν ὅσα ᾐτήσατο ἐκτὸς πάντων ὧν δεδώκει αὐτῇ διὰ χειρὸς τοῦ βασιλέως Σαλωμων καὶ ἀπεστράφη καὶ ἦλθεν εἰς τὴν γῆν αὐτῆς αὐτὴ καὶ πάντες οἱ παῖδες αὐτῆς
Interconfessionale 10,13 Al suo comando c’è un frastuono di acque nel cielo. Egli fa salire le nuvole dall’estremità della terra, scatena temporali con lampi e pioggia e sprigiona il vento impetuoso.
AT greco 10,14 καὶ ἦν ὁ σταθμὸς τοῦ χρυσίου τοῦ ἐληλυθότος τῷ Σαλωμων ἐν ἐνιαυτῷ ἑνὶ ἑξακόσια καὶ ἑξήκοντα ἓξ τάλαντα χρυσίου
Interconfessionale 10,14 Allora tutti gli uomini restano stupiti, non capiscono. Quelli che fabbricano idoli provano grande vergogna perché le loro statue risultano false, prive di vita.
AT greco 10,15 χωρὶς τῶν φόρων τῶν ὑποτεταγμένων καὶ τῶν ἐμπόρων καὶ πάντων τῶν βασιλέων τοῦ πέραν καὶ τῶν σατραπῶν τῆς γῆς
Interconfessionale Sono oggetti vani, degni solo di disprezzo. Il Signore li farà sparire, quando se li troverà davanti.
10,15 quando se li troverà davanti Ger 8,12+.
AT greco 10,16 καὶ ἐποίησεν Σαλωμων τριακόσια δόρατα χρυσᾶ ἐλατά τριακόσιοι χρυσοῖ ἐπῆσαν ἐπὶ τὸ δόρυ τὸ ἕν
Interconfessionale Il Dio di Giacobbe non è come quelli! Egli ha fatto ogni cosa, e ha scelto Israele come suo popolo. Il suo nome è: il Signore dell’universo.
10,16 non è come quelli… Ger 51,19. — Israele come suo popolo Dt 4,20; cfr. Ger 12,7. — è il suo nome Ger 46,18+; Es 15,3; Am 4,13.
AT greco 10,17 καὶ τριακόσια ὅπλα χρυσᾶ ἐλατά τρεῖς μναῖ χρυσίου ἐνῆσαν εἰς τὸ ὅπλον τὸ ἕν καὶ ἔδωκεν αὐτὰ εἰς οἶκον δρυμοῦ τοῦ Λιβάνου
Interconfessionale Abitanti di Gerusalemme, siete in stato d’assedio! Raccogliete tutte le vostre cose.
10,17 Raccogliete le vostre cose Ger 46,19; Ez 12,3.
AT greco 10,18 καὶ ἐποίησεν ὁ βασιλεὺς θρόνον ἐλεφάντινον μέγαν καὶ περιεχρύσωσεν αὐτὸν χρυσίῳ δοκίμῳ
Interconfessionale Così ha detto il Signore: «Questa volta scaccerò via tutti gli abitanti di questa terra. Non ci sarà scampo per nessuno».
10,18 non ci sarà scampo per nessuno: altri: li ridurrò alle strette, perché non mi sfuggano.
AT greco 10,19 ἓξ ἀναβαθμοὶ τῷ θρόνῳ καὶ προτομαὶ μόσχων τῷ θρόνῳ ἐκ τῶν ὀπίσω αὐτοῦ καὶ χεῖρες ἔνθεν καὶ ἔνθεν ἐπὶ τοῦ τόπου τῆς καθέδρας καὶ δύο λέοντες ἑστηκότες παρὰ τὰς χεῖρας
Interconfessionale Allora il popolo grida: «Siamo colpiti a morte, la nostra ferita non può guarire! Noi invece pensavamo che fosse cosa da poco, un dolore sopportabile!
10,19 colpiti a morte Ger 4,6+. — ferita insanabile Ger 14,19; 15,18; 30,12.15; 46,11; 51,9; Mic 1,9.
AT greco 10,20 καὶ δώδεκα λέοντες ἑστῶτες ἐπὶ τῶν ἓξ ἀναβαθμῶν ἔνθεν καὶ ἔνθεν οὐ γέγονεν οὕτως πάσῃ βασιλείᾳ
Interconfessionale 10,20 Le nostre tende sono sfasciate, le loro corde sono rotte. I nostri figli sono andati lontano: non c’è più nessuno che pianti i paletti della tenda e rialzi i teloni.
AT greco 10,21 καὶ πάντα τὰ σκεύη τοῦ πότου Σαλωμων χρυσᾶ καὶ λουτῆρες χρυσοῖ πάντα τὰ σκεύη οἴκου δρυμοῦ τοῦ Λιβάνου χρυσίῳ συγκεκλεισμένα οὐκ ἦν ἀργύριον ὅτι οὐκ ἦν λογιζόμενον ἐν ταῖς ἡμέραις Σαλωμων
Interconfessionale I nostri pastori hanno perso la testa, non cercano più il Signore come loro guida. Per questo hanno sbagliato tutto e hanno portato il popolo alla rovina».
10,21 pastori Ger 2,8; 23,1-4; 25,34. — hanno perso la testa Ger 5,5. — e hanno sbagliato tutto cfr. Ger 3,15. — il popolo alla rovina Ger 23,1; 50,6; Is 53,6+.
AT greco 10,22 καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Ισραηλ οὐκ ἔδωκε Σαλωμων εἰς πρᾶγμα ὅτι αὐτοὶ ἦσαν ἄνδρες οἱ πολεμισταὶ καὶ παῖδες αὐτοῦ καὶ ἄρχοντες τῶν ἁρμάτων αὐτοῦ καὶ ἱππεῖς αὐτοῦ
Interconfessionale Attenzione! Sono giunte notizie! Dal nord giunge un frastuono: le città di Giuda saranno ridotte a un deserto abitato solo da sciacalli.
10,22 Dal nord Ger 1,14+.
AT greco 10,23 καὶ ἐμεγαλύνθη Σαλωμων ὑπὲρ πάντας τοὺς βασιλεῖς τῆς γῆς πλούτῳ καὶ φρονήσει
Interconfessionale Signore, ho capito! Nessuno sa scegliere la giusta via, nessuno sa decidere bene per la propria vita.
10,23 nessuno sa decidere bene per la propria vita Sal 31,16; Prv 16,1.9; 20,24; Dn 5,23; Sap 7,16.
AT greco 10,24 καὶ πάντες βασιλεῖς τῆς γῆς ἐζήτουν τὸ πρόσωπον Σαλωμων τοῦ ἀκοῦσαι τῆς φρονήσεως αὐτοῦ ἧς ἔδωκεν κύριος ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ
Interconfessionale Correggimi, Signore, ma non essere troppo duro con me. Non trattarmi con ira: per me sarebbe la fine!
AT greco 10,25 καὶ αὐτοὶ ἔφερον ἕκαστος τὰ δῶρα αὐτοῦ σκεύη χρυσᾶ καὶ ἱματισμόν στακτὴν καὶ ἡδύσματα καὶ ἵππους καὶ ἡμιόνους τὸ κατ’ ἐνιαυτὸν ἐνιαυτόν
Interconfessionale Rivolgi la tua collera contro queste nazioni. Esse non ti riconoscono come Dio e non ti invocano. Hanno distrutto completamente il tuo popolo e hanno devastato il tuo territorio.
10,25 la tua collera contro queste nazioni Ger 12,14; Sal 79,6-7; Ez 25; Gl 4,2; Na 1,2; Sir 36,1-12. — hanno distrutto… Ger 8,16; 30,16; Sal 14,4.
AT greco 10,26 καὶ ἦν ἡγούμενος πάντων τῶν βασιλέων ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ καὶ ἕως γῆς ἀλλοφύλων καὶ ἕως ὁρίων Αἰγύπτου
AT greco 10,27 καὶ ἔδωκεν ὁ βασιλεὺς τὸ χρυσίον καὶ τὸ ἀργύριον ἐν Ιερουσαλημ ὡς λίθους καὶ τὰς κέδρους ἔδωκεν ὡς συκαμίνους τὰς ἐν τῇ πεδινῇ εἰς πλῆθος
AT greco 10,28 καὶ ἡ ἔξοδος τῶν ἵππων Σαλωμων ἐξ Αἰγύπτου καὶ ἐκ Θεκουε ἔμποροι τοῦ βασιλέως ἐλάμβανον ἐκ Θεκουε ἐν ἀλλάγματι
AT greco 10,29 καὶ ἀνέβαινεν ἡ ἔξοδος ἐξ Αἰγύπτου ἅρμα ἀντὶ ἑκατὸν ἀργυρίου καὶ ἵππος ἀντὶ πεντήκοντα ἀργυρίου καὶ οὕτω πᾶσιν τοῖς βασιλεῦσιν Χεττιιν καὶ βασιλεῦσιν Συρίας κατὰ θάλασσαν ἐξεπορεύοντο