Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7

3 Maccabei

AT greco Torna al libro

Interconfessionale Vai al libro

AT greco 1 1,1 ὁ δὲ Φιλοπάτωρ παρὰ τῶν ἀνακομισθέντων μαθὼν τὴν γενομένην τῶν ὑπ’ αὐτοῦ κρατουμένων τόπων ἀφαίρεσιν ὑπὸ Ἀντιόχου παραγγείλας ταῖς πάσαις δυνάμεσιν πεζικαῖς τε καὶ ἱππικαῖς καὶ τὴν ἀδελφὴν Ἀρσινόην συμπαραλαβὼν ἐξώρμησεν μέχρι τῶν κατὰ Ῥαφίαν τόπων ὅπου παρεμβεβλήκεισαν οἱ περὶ Ἀντίοχον
Interconfessionale Nel secondo anno del regno di Dario, durante l’ottavo mese, il Signore parlò al profeta Zaccaria, figlio di Berechia e nipote di Iddo.
1,1 Dario Ag 1,1+. — Zaccaria 1,7; Esd 5,1; 6,14; Ne 12,16. 1,1 Nel secondo anno… mese: corrisponde al settembre-ottobre del 510 a.C. (vedi anche nota ad Aggeo 1,1 e Calendario). — Zaccaria, il cui nome significa Il Signore si ricorda, era anche sacerdote (vedi Neemia 12,16). — nipote di Iddo: secondo Isaia 8,2 Zaccaria era figlio di Barachia (ma lì è detto Iebarachia), mentre secondo Esdra 5,1; 6,4 era figlio di Iddo.
AT greco 1,2 Θεόδοτος δέ τις ἐκπληρῶσαι τὴν ἐπιβουλὴν διανοηθεὶς παραλαβὼν τῶν προϋποτεταγμένων αὐτῷ ὅπλων Πτολεμαϊκῶν τὰ κράτιστα διεκομίσθη νύκτωρ ἐπὶ τὴν τοῦ Πτολεμαίου σκηνὴν ὡς μόνος κτεῖναι αὐτὸν καὶ ἐν τούτῳ διαλῦσαι τὸν πόλεμον
AT greco 1,3 τοῦτον δὲ διαγαγὼν Δοσίθεος ὁ Δριμύλου λεγόμενος τὸ γένος Ιουδαῖος ὕστερον δὲ μεταβαλὼν τὰ νόμιμα καὶ τῶν πατρίων δογμάτων ἀπηλλοτριωμένος ἄσημόν τινα κατέκλινεν ἐν τῇ σκηνῇ ὃν συνέβη κομίσασθαι τὴν ἐκείνου κόλασιν
AT greco 1,4 γενομένης δὲ καρτερᾶς μάχης καὶ τῶν πραγμάτων μᾶλλον ἐρρωμένων τῷ Ἀντιόχῳ ἱκανῶς ἡ Ἀρσινόη ἐπιπορευσαμένη τὰς δυνάμεις παρεκάλει μετὰ οἴκτου καὶ δακρύων τοὺς πλοκάμους λελυμένη βοηθεῖν ἑαυτοῖς τε καὶ τοῖς τέκνοις καὶ γυναιξὶν θαρραλέως ἐπαγγελλομένη δώσειν νικήσασιν ἑκάστῳ δύο μνᾶς χρυσίου
Interconfessionale Non siate come i vostri antenati. A quei tempi i profeti riferirono loro le mie parole. Essi dicevano: “Il Signore dell’universo vi ordina di rinunziare al vostro comportamento perverso e alle vostre azioni malvagie”. Ma essi non hanno voluto ascoltarmi né ubbidirmi.
1,4 l’appello dei profeti di un tempo Ger 25,5. — messaggio profetico non ascoltato Ger 7,28; 11,10; 13,10; Sof 3,2.
AT greco 1,5 καὶ οὕτως συνέβη τοὺς ἀντιπάλους ἐν χειρονομίαις διαφθαρῆναι πολλοὺς δὲ καὶ δοριαλώτους συλλημφθῆναι
Interconfessionale 1,5 Ora i vostri antenati non ci sono più, come pure quei profeti.
AT greco 1,6 κατακρατήσας δὲ τῆς ἐπιβουλῆς ἔκρινεν τὰς πλησίον πόλεις ἐπελθὼν παρακαλέσαι
Interconfessionale Eppure le mie parole e i miei ordini, trasmessi attraverso i miei servi, i profeti, hanno alla fine convinto i vostri antenati ed essi hanno cambiato vita e hanno riconosciuto che io, il Signore dell’universo, li avevo trattati come avevo minacciato, come il loro comportamento e le loro azioni meritavano».
1,6 attenti alla parola di Dio Gs 23,15; Is 55,11. — hanno riconosciuto 1Re 8,46-51; Dn 9,10; Ne 9,34.
AT greco 1,7 ποιήσας δὲ τοῦτο καὶ τοῖς τεμένεσι δωρεὰς ἀπονείμας εὐθαρσεῖς τοὺς ὑποτεταγμένους κατέστησεν
Interconfessionale Nel secondo anno del regno di Dario, il ventiquattresimo giorno dell’undicesimo mese, il mese di Sebat, il Signore diede un messaggio al profeta Zaccaria, figlio di Berechia e nipote di Iddo. Questo è il racconto di Zaccaria.
1,7 Dario Ag 1,1+. 1,7 ventiquattresimo… Sebat: metà febbraio del 519 a.C. (vedi Calendario).
AT greco 1,8 τῶν δὲ Ιουδαίων διαπεμψαμένων πρὸς αὐτὸν ἀπὸ τῆς γερουσίας καὶ τῶν πρεσβυτέρων τοὺς ἀσπασομένους αὐτὸν καὶ ξένια κομιοῦντας καὶ ἐπὶ τοῖς συμβεβηκόσιν χαρισομένους συνέβη μᾶλλον αὐτὸν προθυμηθῆναι ὡς τάχιστα πρὸς αὐτοὺς παραγενέσθαι
Interconfessionale Di notte ho avuto una visione. Ho visto un uomo su un cavallo rosso: stava fra piante di mirto, in una valle profonda. E dietro a lui c’erano altri cavalli rossi, rossicci e bianchi.
1,8 visione Am 7,1.7; Dn 7,1; Ap 1,2. — mirto Is 41,19; 55,13; cfr. Ne 8,15. — dei cavalli Zc 6,1-8; 2Re 2,11; Ap 6,1-8. 1,8 Di notte: altri: Questa notte.
AT greco 1,9 διακομισθεὶς δὲ εἰς Ιεροσόλυμα καὶ θύσας τῷ μεγίστῳ θεῷ καὶ χάριτας ἀποδοὺς καὶ τῶν ἑξῆς τι τῷ τόπῳ ποιήσας καὶ δὴ παραγενόμενος εἰς τὸν τόπον καὶ τῇ σπουδαιότητι καὶ εὐπρεπείᾳ καταπλαγείς
Interconfessionale Io domandai: — Mio signore, che cosa rappresentano quei cavalli? l’angelo incaricato di parlarmi rispose: — Ti mostrerò che cosa significano.
1,9 un angelo che spiega Dn 7,16; Ap 17,7.
AT greco 1,10 θαυμάσας δὲ καὶ τὴν τοῦ ἱεροῦ εὐταξίαν ἐνεθυμήθη βουλεύσασθαι εἰς τὸν ναὸν εἰσελθεῖν
Interconfessionale 1,10 E, dai mirti dove si trovava, aggiunse: — Il Signore li ha mandati a ispezionare la terra.
AT greco 1,11 τῶν δὲ εἰπόντων μὴ καθήκειν γίνεσθαι τοῦτο διὰ τὸ μηδὲ τοῖς ἐκ τοῦ ἔθνους ἐξεῖναι εἰσιέναι μηδὲ πᾶσιν τοῖς ἱερεῦσιν ἀλλ’ ἢ μόνῳ τῷ προηγουμένῳ πάντων ἀρχιερεῖ καὶ τούτῳ κατ’ ἐνιαυτὸν ἅπαξ ὁ δὲ οὐδαμῶς ἐπείθετο
Interconfessionale Allora i cavalieri riferirono all’angelo del Signore che stava tra i mirti: — Abbiamo percorso tutta la terra: ovunque c’è calma e tranquillità.
1,11 i cavalieri: non è nel testo ebraico, ma si suppone che i cavalli prima menzionati (vv. 8.10) fossero montati da cavalieri.
AT greco 1,12 τοῦ τε νόμου παραναγνωσθέντος οὐδ’ ὧς ἀπέλιπεν προφερόμενος ἑαυτὸν δεῖν εἰσελθεῖν λέγων καὶ εἰ ἐκεῖνοι ἐστέρηνται ταύτης τῆς τιμῆς ἐμὲ δὲ οὐ δεῖ
Interconfessionale L’angelo esclamò: — Signore dell’universo, eppure sono settant’anni che sei adirato con Gerusalemme e le altre città della regione di Giuda. Fino a quando non ne avrai pietà?
1,12 settant’anni Ger 25,11; 29,10; cfr. 2Cr 36,21. — Fino a quando?… Ger 12,4; Sal 6,4+; Dn 8,13; Ap 6,10.
AT greco 1,13 καὶ ἐπυνθάνετο διὰ τίνα αἰτίαν εἰσερχόμενον αὐτὸν εἰς πᾶν τέμενος οὐθεὶς ἐκώλυσεν τῶν παρόντων
Interconfessionale 1,13 Allora il Signore si rivolse all’angelo con parole di conforto.
AT greco 1,14 καί τις ἀπρονοήτως ἔφη κακῶς αὐτὸ τοῦτο τερατεύεσθαι
Interconfessionale l’angelo, incaricato di parlarmi, mi ordinò di proclamare questo messaggio del Signore dell’universo: «Io amo tanto Gerusalemme la città di Sion,
1,14 amore di Dio per Gerusalemme Zc 8,2; cfr. Is 42,13+; 54,7; Os 11,8; Gl 2,18.
AT greco 1,15 γενομένου δέ φησιν τούτου διά τινα αἰτίαν οὐχὶ πάντως εἰσελεύσεσθαι καὶ θελόντων αὐτῶν καὶ μή
Interconfessionale sono invece molto adirato con le nazioni troppo sicure di sé. Infatti, quando limitavo la mia collera contro il mio popolo, esse hanno contribuito alla sua rovina.
1,15 collera limitata contro il mio popolo Is 47,6; 54,8.
AT greco 1,16 τῶν δὲ ἱερέων ἐν πάσαις ταῖς ἐσθήσεσιν προσπεσόντων καὶ δεομένων τοῦ μεγίστου θεοῦ βοηθεῖν τοῖς ἐνεστῶσιν καὶ τὴν ὁρμὴν τοῦ κακῶς ἐπιβαλλομένου μεταθεῖναι κραυγῆς τε μετὰ δακρύων τὸ ἱερὸν ἐμπλησάντων
Interconfessionale Quindi annunzio che io, il Signore dell’universo, sono ritornato a Gerusalemme per mostrarle la mia bontà. Il mio tempio sarà ricostruito e la corda del muratore sarà tesa di nuovo sopra Gerusalemme».
1,16 sarà ricostruito Zc 2,5; Ger 31,38-40; Ez 40,3. 1,16 e la corda del muratore sarà tesa di nuovo sopra Gerusalemme: per misurare l’area su cui costruire o ricostruire (vedi Ezechiele 40,3; 47,3).
AT greco 1,17 οἱ κατὰ τὴν πόλιν ἀπολειπόμενοι ταραχθέντες ἐξεπήδησαν ἄδηλον τιθέμενοι τὸ γινόμενον
Interconfessionale L’angelo mi disse di comunicare anche questo messaggio: «Io, il Signore dell’universo, annunzio che le mie città saranno di nuovo fiorenti. Consolerò ancora Sion, sceglierò ancora Gerusalemme».
1,17 consolazione (conforto) Is 40,1; 5,13. — la scelta di Dio Dt 7,7-8; 1Re 3,8; Ag 2,23; 1Cr 15,2.
AT greco 1,18 αἵ τε κατάκλειστοι παρθένοι ἐν θαλάμοις σὺν ταῖς τεκούσαις ἐξώρμησαν καὶ ἀπέδωκαν κόνει τὰς κόμας πασάμεναι γόου τε καὶ στεναγμῶν ἐνεπίμπλων τὰς πλατείας
AT greco 1,19 αἱ δὲ καὶ προσαρτίως ἐσταλμέναι τοὺς πρὸς ἀπάντησιν διατεταγμένους παστοὺς καὶ τὴν ἁρμόζουσαν αἰδὼ παραλείπουσαι δρόμον ἄτακτον ἐν τῇ πόλει συνίσταντο
AT greco 1,20 τὰ δὲ νεογνὰ τῶν τέκνων αἱ πρὸς τούτοις μητέρες καὶ τιθηνοὶ παραλείπουσαι ἄλλως καὶ ἄλλως αἱ μὲν κατ’ οἴκους αἱ δὲ κατὰ τὰς ἀγυιάς ἀνεπιστρέπτως εἰς τὸ πανυπέρτατον ἱερὸν ἠθροίζοντο
AT greco 1,21 ποικίλη δὲ ἦν τῶν εἰς τοῦτο συλλεγέντων ἡ δέησις ἐπὶ τοῖς ἀνοσίως ὑπ’ ἐκείνου κατεγχειρουμένοις
AT greco 1,22 σύν τε τούτοις οἱ περὶ τῶν πολιτῶν θρασυνθέντες οὐκ ἠνείχοντο τέλεον αὐτοῦ ἐπικειμένου καὶ τὸ τῆς προθέσεως ἐκπληροῦν διανοουμένου
AT greco 1,23 φωνήσαντες δὲ τὴν ὁρμὴν ἐπὶ τὰ ὅπλα ποιήσασθαι καὶ θαρραλέως ὑπὲρ τοῦ πατρῴου νόμου τελευτᾶν ἱκανὴν ἐποίησαν ἐν τῷ τόπῳ τραχύτητα μόλις δὲ ὑπό τε τῶν γεραιῶν καὶ τῶν πρεσβυτέρων ἀποτραπέντες ἐπὶ τὴν αὐτὴν τῆς δεήσεως παρῆσαν στάσιν
AT greco 1,24 καὶ τὸ μὲν πλῆθος ὡς ἔμπροσθεν ἐν τούτοις ἀνεστρέφετο δεόμενον
AT greco 1,25 οἱ δὲ περὶ τὸν βασιλέα πρεσβύτεροι πολλαχῶς ἐπειρῶντο τὸν ἀγέρωχον αὐτοῦ νοῦν ἐξιστάνειν τῆς ἐντεθυμημένης ἐπιβουλῆς
AT greco 1,26 θρασυνθεὶς δὲ καὶ πάντα παραπέμψας ἤδη καὶ πρόσβασιν ἐποιεῖτο τέλος ἐπιθήσειν δοκῶν τῷ προειρημένῳ
AT greco 1,27 ταῦτα οὖν καὶ οἱ περὶ αὐτὸν ὄντες θεωροῦντες ἐτράπησαν εἰς τὸ σὺν τοῖς ἡμετέροις ἐπικαλεῖσθαι τὸν πᾶν κράτος ἔχοντα τοῖς παροῦσιν ἐπαμῦναι μὴ παριδόντα τὴν ἄνομον καὶ ὑπερήφανον πρᾶξιν
AT greco 1,28 ἐκ δὲ τῆς πυκνοτάτης τε καὶ ἐμπόνου τῶν ὄχλων συναγομένης κραυγῆς ἀνείκαστός τις ἦν βοή
AT greco 1,29 δοκεῖν γὰρ ἦν μὴ μόνον τοὺς ἀνθρώπους ἀλλὰ καὶ τὰ τείχη καὶ τὸ πᾶν ἔδαφος ἠχεῖν ἅτε δὴ τῶν πάντων τότε θάνατον ἀλλασσομένων ἀντὶ τῆς τοῦ τόπου βεβηλώσεως546