Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Genesi

AT greco Torna al libro

Interconfessionale Vai al libro

AT greco 4 4,1 Αδαμ δὲ ἔγνω Ευαν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ συλλαβοῦσα ἔτεκεν τὸν Καιν καὶ εἶπεν ἐκτησάμην ἄνθρωπον διὰ τοῦ θεοῦ
Interconfessionale Adamo si unì a Eva sua moglie che rimase incinta e partorì Caino ( l’Acquistato), «Perché — disse — grazie a Dio ho acquistato un figlio».
4,1 Adamo: vedi nota a 2,22. — l’Acquistato: in ebraico vi è un gioco di parole simili; una indica Caino, la seconda è un verbo che significa acquistare.
AT greco 4,2 καὶ προσέθηκεν τεκεῖν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ τὸν Αβελ καὶ ἐγένετο Αβελ ποιμὴν προβάτων Καιν δὲ ἦν ἐργαζόμενος τὴν γῆν
Interconfessionale 4,2 Poi diede alla luce anche il fratello di Caino, Abele. Abele divenne pastore di greggi e Caino coltivatore della terra.
AT greco 4,3 καὶ ἐγένετο μεθ’ ἡμέρας ἤνεγκεν Καιν ἀπὸ τῶν καρπῶν τῆς γῆς θυσίαν τῷ κυρίῳ
Interconfessionale 4,3 Qualche tempo dopo, Caino portò come offerta al Signore alcuni prodotti della terra.
AT greco 4,4 καὶ Αβελ ἤνεγκεν καὶ αὐτὸς ἀπὸ τῶν πρωτοτόκων τῶν προβάτων αὐτοῦ καὶ ἀπὸ τῶν στεάτων αὐτῶν καὶ ἐπεῖδεν ὁ θεὸς ἐπὶ Αβελ καὶ ἐπὶ τοῖς δώροις αὐτοῦ
Interconfessionale Abele, a sua volta, portò primogeniti del suo gregge e ne offrì al Signore le parti migliori. Il Signore guardò con favore Abele e la sua offerta,
4,4–5 offerte di Abele e di Caino Eb 11,4.
AT greco 4,5 ἐπὶ δὲ Καιν καὶ ἐπὶ ταῖς θυσίαις αὐτοῦ οὐ προσέσχεν καὶ ἐλύπησεν τὸν Καιν λίαν καὶ συνέπεσεν τῷ προσώπῳ
Interconfessionale 4,5 ma non prestò attenzione a Caino e alla sua offerta. Caino si irritò e rimase col volto abbattuto.
AT greco 4,6 καὶ εἶπεν κύριος ὁ θεὸς τῷ Καιν ἵνα τί περίλυπος ἐγένου καὶ ἵνα τί συνέπεσεν τὸ πρόσωπόν σου
Interconfessionale 4,6 Il Signore disse: «Perché ti sei abbattuto? Perché sei tanto scuro in volto?
AT greco 4,7 οὐκ ἐὰν ὀρθῶς προσενέγκῃς ὀρθῶς δὲ μὴ διέλῃς ἥμαρτες ἡσύχασον πρὸς σὲ ἡ ἀποστροφὴ αὐτοῦ καὶ σὺ ἄρξεις αὐτοῦ
Interconfessionale Se agisci bene il tuo volto tornerà sereno, se no, il peccato, che sta accovacciato alla tua porta, vorrà avere il sopravvento su di te. Ma tu devi dominarlo».
4,7 Il testo ebraico del v. 7 è per noi molto oscuro, la traduzione è probabile.
AT greco 4,8 καὶ εἶπεν Καιν πρὸς Αβελ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ διέλθωμεν εἰς τὸ πεδίον καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτοὺς ἐν τῷ πεδίῳ καὶ ἀνέστη Καιν ἐπὶ Αβελ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ ἀπέκτεινεν αὐτόν
Interconfessionale Un giorno, mentre Caino e Abele stavano parlando insieme nei campi, Caino si scagliò contro Abele suo fratello e lo uccise.
4,8 Caino uccide Abele 1Gv 3,12; Gd 11.
AT greco 4,9 καὶ εἶπεν ὁ θεὸς πρὸς Καιν ποῦ ἐστιν Αβελ ὁ ἀδελφός σου ὁ δὲ εἶπεν οὐ γινώσκω μὴ φύλαξ τοῦ ἀδελφοῦ μού εἰμι ἐγώ
Interconfessionale 4,9 Il Signore chiese a Caino: — Dov’è tuo fratello? — Non lo so — rispose Caino. — Sono forse io il custode di mio fratello?
AT greco 4,10 καὶ εἶπεν ὁ θεός τί ἐποίησας φωνὴ αἵματος τοῦ ἀδελφοῦ σου βοᾷ πρός με ἐκ τῆς γῆς
Interconfessionale — Ma che hai fatto? — riprese il Signore; — dalla terra il sangue di tuo fratello mi chiede giustizia.
4,10 il sangue di Abele chiede giustizia Mt 23,35 par.; Eb 12,24.
AT greco 4,11 καὶ νῦν ἐπικατάρατος σὺ ἀπὸ τῆς γῆς ἣ ἔχανεν τὸ στόμα αὐτῆς δέξασθαι τὸ αἷμα τοῦ ἀδελφοῦ σου ἐκ τῆς χειρός σου
Interconfessionale 4,11 Ora tu sei maledetto, respinto dalla terra bagnata dal sangue di tuo fratello che hai ucciso.
AT greco 4,12 ὅτι ἐργᾷ τὴν γῆν καὶ οὐ προσθήσει τὴν ἰσχὺν αὐτῆς δοῦναί σοι στένων καὶ τρέμων ἔσῃ ἐπὶ τῆς γῆς
Interconfessionale 4,12 Quando la coltiverai non ti darà più le sue ricchezze. Sarai vagabondo e fuggiasco sulla terra.
AT greco 4,13 καὶ εἶπεν Καιν πρὸς τὸν κύριον μείζων ἡ αἰτία μου τοῦ ἀφεθῆναί με
Interconfessionale Caino disse al Signore: — Il mio castigo è troppo grande; come potrò sopportarlo?
4,13 come potrò sopportarlo?: altri: così da non meritare perdono.
AT greco 4,14 εἰ ἐκβάλλεις με σήμερον ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς καὶ ἀπὸ τοῦ προσώπου σου κρυβήσομαι καὶ ἔσομαι στένων καὶ τρέμων ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ἔσται πᾶς ὁ εὑρίσκων με ἀποκτενεῖ με
Interconfessionale Oggi tu mi scacci dalla terra fertile e io dovrò nascondermi lontano da te! Sarò vagabondo e fuggiasco, e chiunque mi troverà potrà uccidermi.
4,14 angoscia di Caino Gb 15,20-24.
AT greco 4,15 καὶ εἶπεν αὐτῷ κύριος ὁ θεός οὐχ οὕτως πᾶς ὁ ἀποκτείνας Καιν ἑπτὰ ἐκδικούμενα παραλύσει καὶ ἔθετο κύριος ὁ θεὸς σημεῖον τῷ Καιν τοῦ μὴ ἀνελεῖν αὐτὸν πάντα τὸν εὑρίσκοντα αὐτόν
Interconfessionale Ma il Signore gli rispose: — No, chi ucciderà Caino sarà punito sette volte più severamente. E il Signore mise un segno su Caino: se qualcuno l’incontrava non doveva ucciderlo.
4,15 segno di protezione Es 12,7.13; Ez 9,4-6; Ap 7,3; 9,4.
AT greco 4,16 ἐξῆλθεν δὲ Καιν ἀπὸ προσώπου τοῦ θεοῦ καὶ ᾤκησεν ἐν γῇ Ναιδ κατέναντι Εδεμ
Interconfessionale Caino andò ad abitare nella terra di Nod, a oriente di Eden, lontano dal Signore.
4,16 Nod: località per noi sconosciuta. Forse questo termine ha un significato simbolico per dire paese di quelli che sono senza patria.
AT greco 4,17 καὶ ἔγνω Καιν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ συλλαβοῦσα ἔτεκεν τὸν Ενωχ καὶ ἦν οἰκοδομῶν πόλιν καὶ ἐπωνόμασεν τὴν πόλιν ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ενωχ
Interconfessionale 4,17 Caino si unì a sua moglie che rimase incinta e diede alla luce Enoc. Poi Caino costruì una città alla quale diede il nome di suo figlio: Enoc.
AT greco 4,18 ἐγενήθη δὲ τῷ Ενωχ Γαιδαδ καὶ Γαιδαδ ἐγέννησεν τὸν Μαιηλ καὶ Μαιηλ ἐγέννησεν τὸν Μαθουσαλα καὶ Μαθουσαλα ἐγέννησεν τὸν Λαμεχ
Interconfessionale 4,18 A Enoc nacque Irad, che fu padre di Mecuiael. A Mecuiael nacque Metusaèl che fu padre di Lamec.
AT greco 4,19 καὶ ἔλαβεν ἑαυτῷ Λαμεχ δύο γυναῖκας ὄνομα τῇ μιᾷ Αδα καὶ ὄνομα τῇ δευτέρᾳ Σελλα
Interconfessionale 4,19 Lamec ebbe due mogli: una si chiamava Ada, l’altra Silla.
AT greco 4,20 καὶ ἔτεκεν Αδα τὸν Ιωβελ οὗτος ἦν ὁ πατὴρ οἰκούντων ἐν σκηναῖς κτηνοτρόφων
Interconfessionale 4,20 Ada partorì Iabal, padre dei nomadi allevatori di bestiame.
AT greco 4,21 καὶ ὄνομα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ Ιουβαλ οὗτος ἦν ὁ καταδείξας ψαλτήριον καὶ κιθάραν
Interconfessionale 4,21 Suo fratello, di nome Iubal, fu il padre dei suonatori di cetra e di flauto.
AT greco 4,22 Σελλα δὲ ἔτεκεν καὶ αὐτὴ τὸν Θοβελ καὶ ἦν σφυροκόπος χαλκεὺς χαλκοῦ καὶ σιδήρου ἀδελφὴ δὲ Θοβελ Νοεμα
Interconfessionale 4,22 Silla a sua volta partorì Tubal-Kain, fabbro di attrezzi in bronzo e in ferro. Sorella di Tubal-Kain fu Naamà.
AT greco 4,23 εἶπεν δὲ Λαμεχ ταῖς ἑαυτοῦ γυναιξίν Αδα καὶ Σελλα ἀκούσατέ μου τῆς φωνῆς γυναῖκες Λαμεχ ἐνωτίσασθέ μου τοὺς λόγους ὅτι ἄνδρα ἀπέκτεινα εἰς τραῦμα ἐμοὶ καὶ νεανίσκον εἰς μώλωπα ἐμοί
Interconfessionale 4,23 Lamec disse alle sue mogli: «Ada, Silla, ascoltatemi. Mogli di Lamec, fate bene attenzione: per una ferita ricevuta io ho ucciso un uomo e per una scalfittura un ragazzo.
AT greco 4,24 ὅτι ἑπτάκις ἐκδεδίκηται ἐκ Καιν ἐκ δὲ Λαμεχ ἑβδομηκοντάκις ἑπτά
Interconfessionale Se Caino dev’essere vendicato sette volte Lamec lo sarà settantasette volte».
4,24 settantasette volte 4,15; Mt 18,21-22.
AT greco 4,25 ἔγνω δὲ Αδαμ Ευαν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ συλλαβοῦσα ἔτεκεν υἱὸν καὶ ἐπωνόμασεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Σηθ λέγουσα ἐξανέστησεν γάρ μοι ὁ θεὸς σπέρμα ἕτερον ἀντὶ Αβελ ὃν ἀπέκτεινεν Καιν
Interconfessionale Adamo si unì ancora a sua moglie che gli partorì un figlio. Lo chiamò Set e disse: «Dio mi ha concesso un altro figlio al posto di Abele ucciso da Caino».
4,25 In ebraico vi è un gioco di parole simili; una è il nome Set, l’altra è il verbo qui tradotto con l’espressione ha concesso.
AT greco 4,26 καὶ τῷ Σηθ ἐγένετο υἱός ἐπωνόμασεν δὲ τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ενως οὗτος ἤλπισεν ἐπικαλεῖσθαι τὸ ὄνομα κυρίου τοῦ θεοῦ
Interconfessionale Anche Set ebbe un figlio e lo chiamò Enos. Allora si incominciò a invocare il nome del Signore.
4,26 Enos 5,6; Lc 3,38. 4,26 il nome del Signore: con Signore si traduce di solito il nome divino ebraico scritto con le quattro lettere consonanti YHWH; secondo Esodo 3,14-15 esso fu rivelato al tempo di Mosè.