Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

2 Re (2 Samuele)

AT greco Torna al libro

Interconfessionale Vai al libro

AT greco 23 23,1 καὶ οὗτοι οἱ λόγοι Δαυιδ οἱ ἔσχατοι πιστὸς Δαυιδ υἱὸς Ιεσσαι καὶ πιστὸς ἀνήρ ὃν ἀνέστησεν κύριος ἐπὶ χριστὸν θεοῦ Ιακωβ καὶ εὐπρεπεῖς ψαλμοὶ Ισραηλ
Interconfessionale Questo messaggio riguarda Tiro. «Lamentatevi, voi che navigate su grandi imbarcazioni: il porto di Tiro, vostro rifugio, è stato distrutto. L’avete saputo al ritorno dall’isola di Cipro.
23,1 Tiro v. 15; Gs 19,29; 2Sam 5,11; 1Re 7,13; Ger 25,22; Ez 26,2; 27,2; Os 9,13; Gl 4,4; Am 1,9; Zc 9,2-4. — grandi imbarcazioni Is 2,16+. 23,1–2 Tiro e Sidone erano città importanti della costa fenicia. — grandi imbarcazioni: vedi 2,16 e la nota. — isola di Cipro: è l’identificazione abituale dell’espressione ebraica terra dei Chittìm o semplicemente Chittìm.
AT greco 23,2 πνεῦμα κυρίου ἐλάλησεν ἐν ἐμοί καὶ ὁ λόγος αὐτοῦ ἐπὶ γλώσσης μου
Interconfessionale 23,2 Ammutolite, abitanti della costa, mercanti di Sidone. Voi mandavate uomini
AT greco 23,3 λέγει ὁ θεὸς Ισραηλ ἐμοὶ ἐλάλησεν φύλαξ Ισραηλ παραβολὴν εἰπόν ἐν ἀνθρώπῳ πῶς κραταιώσητε φόβον θεοῦ
Interconfessionale sul mare a comprare e a vendere il grano che matura lungo le rive del Nilo. Eri diventata un mercato di tutti i popoli, o Sidone, fortezza sul mare!
23,3 mercato di tutti i popoli Ez 27,12-25.
AT greco 23,4 καὶ ἐν θεῷ φωτὶ πρωίας ἀνατείλαι ἥλιος τὸ πρωὶ οὐ παρῆλθεν ἐκ φέγγους καὶ ὡς ἐξ ὑετοῦ χλόης ἀπὸ γῆς
Interconfessionale 23,4 Ma ora vergognati, perché il mare si è messo a parlare e ha detto: “Non ho mai partorito nessuno, non ho mai allevato né figli né figlie”.
AT greco 23,5 οὐ γὰρ οὕτως ὁ οἶκός μου μετὰ ἰσχυροῦ διαθήκην γὰρ αἰώνιον ἔθετό μοι ἑτοίμην ἐν παντὶ καιρῷ πεφυλαγμένην ὅτι πᾶσα σωτηρία μου καὶ πᾶν θέλημα ὅτι οὐ μὴ βλαστήσῃ ὁ παράνομος
Interconfessionale Anche gli Egiziani resteranno scossi quando sapranno che Tiro è stata distrutta.
23,5 resteranno scossi (per il dolore) Ger 4,19; 51,29; Ez 30,16.
AT greco 23,6 ὥσπερ ἄκανθα ἐξωσμένη πάντες αὐτοί ὅτι οὐ χειρὶ λημφθήσονται
Interconfessionale Lamentatevi, abitanti della costa, arrivate fino a Tarsis.
23,6 Tarsis: i Fenici avevano fondato colonie in terre lontane, per esempio Cartagine (vicino all’attuale Tunisi); Tarsis, benché sconosciuta, poteva essere una di queste colonie.
AT greco 23,7 καὶ ἀνὴρ οὐ κοπιάσει ἐν αὐτοῖς καὶ πλῆρες σιδήρου καὶ ξύλον δόρατος καὶ ἐν πυρὶ καύσει καυθήσονται αἰσχύνῃ αὐτῶν
Interconfessionale È questa la festosa città di Tiro costruita tanto tempo fa? È questa la città che mandava lontano i marinai a stabilire colonie?
23,7 tanto tempo fa Is 51,9; Mic 7,20; Sal 44,2.
AT greco 23,8 ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν δυνατῶν Δαυιδ Ιεβοσθε ὁ Χαναναῖος ἄρχων τοῦ τρίτου ἐστίν Αδινων ὁ Ασωναῖος οὗτος ἐσπάσατο τὴν ῥομφαίαν αὐτοῦ ἐπὶ ὀκτακοσίους τραυματίας εἰς ἅπαξ
Interconfessionale Tiro ha fondato nuovi regni. I suoi mercanti erano prìncipi e i suoi commercianti onorati in tutta la terra. Chi ha deciso la sua rovina?
23,8 commercianti («Cananei») Os 12,8; Sof 1,11; Zc 14,21; Gb 40,30; Prv 31,24.
AT greco 23,9 καὶ μετ’ αὐτὸν Ελεαζαρ υἱὸς πατραδέλφου αὐτοῦ υἱὸς Σουσίτου ἐν τοῖς τρισὶν δυνατοῖς οὗτος ἦν μετὰ Δαυιδ ἐν Σερραν καὶ ἐν τῷ ὀνειδίσαι αὐτὸν ἐν τοῖς ἀλλοφύλοις συνήχθησαν ἐκεῖ εἰς πόλεμον καὶ ἀνέβησαν ἀνὴρ Ισραηλ
Interconfessionale L’ha decisa il Signore dell’universo, per mettere fine alla sua potenza superba e per svergognare i suoi uomini tanto onorati.
23,9 potenza superba Is 2,11; Ez 28,6; Gb 22,29; Prv 6,17; cfr. Is 4,2.
AT greco 23,10 αὐτὸς ἀνέστη καὶ ἐπάταξεν ἐν τοῖς ἀλλοφύλοις ἕως οὗ ἐκοπίασεν ἡ χεὶρ αὐτοῦ καὶ προσεκολλήθη ἡ χεὶρ αὐτοῦ πρὸς τὴν μάχαιραν καὶ ἐποίησεν κύριος σωτηρίαν μεγάλην ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καὶ ὁ λαὸς ἐκάθητο ὀπίσω αὐτοῦ πλὴν ἐκδιδύσκειν
Interconfessionale Coltiva la tua terra, Tiro, come il territorio del Nilo, ormai il tuo porto non esiste più.
23,10 Tiro: il testo ebraico ha: figlia di Tarsis.
AT greco 23,11 καὶ μετ’ αὐτὸν Σαμαια υἱὸς Ασα ὁ Αρουχαῖος καὶ συνήχθησαν οἱ ἀλλόφυλοι εἰς Θηρία καὶ ἦν ἐκεῖ μερὶς τοῦ ἀγροῦ πλήρης φακοῦ καὶ ὁ λαὸς ἔφυγεν ἐκ προσώπου ἀλλοφύλων
Interconfessionale Il Signore ha steso la sua mano sul mare e ha fatto tremare regni: ha ordinato di distruggere le fortezze di Canaan.
23,11 ha steso la sua mano (per minacciare) Is 5,25; 9,11.16.20; 10,4; 11,15; 14,27. 23,11 fortezze di Canaan: i Fenici erano Cananei (vedi anche Genesi 10,15). Nella Bibbia però cananeo ha talvolta il significato di commerciante, per esempio nel v. 8.
AT greco 23,12 καὶ ἐστηλώθη ἐν μέσῳ τῆς μερίδος καὶ ἐξείλατο αὐτὴν καὶ ἐπάταξεν τοὺς ἀλλοφύλους καὶ ἐποίησεν κύριος σωτηρίαν μεγάλην
Interconfessionale Abitanti di Sidone, avete finito di ottenere successi, la città è stata conquistata e il tuo popolo oppresso. Anche se fuggirete nell’isola di Cipro, nemmeno là sarete al sicuro.
23,12 isola di Cipro: vedi nota ai versi 1-2.
AT greco 23,13 καὶ κατέβησαν τρεῖς ἀπὸ τῶν τριάκοντα καὶ ἦλθον εἰς Κασων πρὸς Δαυιδ εἰς τὸ σπήλαιον Οδολλαμ καὶ τάγμα τῶν ἀλλοφύλων παρενέβαλον ἐν τῇ κοιλάδι Ραφαϊμ
Interconfessionale Guardate il paese dei Babilonesi: non esiste più. L’Assiria l’ha abbandonato alle bestie selvatiche; gli abitanti vi avevano innalzato torri, ora ne hanno demolito i palazzi: è stato ridotto a un cumulo di rovine.
23,13 terra abbandonata alle bestie selvatiche Is 13,21; 34,14; Ger 50,39. 23,13 Il testo ebraico di questo verso è molto oscuro.
AT greco 23,14 καὶ Δαυιδ τότε ἐν τῇ περιοχῇ καὶ τὸ ὑπόστημα τῶν ἀλλοφύλων τότε ἐν Βαιθλεεμ
Interconfessionale Lamentatevi, voi che navigate su grandi imbarcazioni, il vostro rifugio è stato distrutto».
23,14 grandi imbarcazioni: l’ebraico ha: navi di Tarsis (vedi 2,16 e la nota).
AT greco 23,15 καὶ ἐπεθύμησεν Δαυιδ καὶ εἶπεν τίς ποτιεῖ με ὕδωρ ἐκ τοῦ λάκκου τοῦ ἐν Βαιθλεεμ τοῦ ἐν τῇ πύλῃ τὸ δὲ σύστημα τῶν ἀλλοφύλων τότε ἐν Βαιθλεεμ
Interconfessionale Allora Tiro sarà dimenticata per settant’anni: la vita di un re. Passati questi anni accadrà a Tiro quel che dice la canzone della prostituta:
23,15 settant’anni Ger 25,11. — attività commerciale paragonata a una prostituzione Ap 17,5; 18,3.11.13.
AT greco 23,16 καὶ διέρρηξαν οἱ τρεῖς δυνατοὶ ἐν τῇ παρεμβολῇ τῶν ἀλλοφύλων καὶ ὑδρεύσαντο ὕδωρ ἐκ τοῦ λάκκου τοῦ ἐν Βαιθλεεμ τοῦ ἐν τῇ πύλῃ καὶ ἔλαβαν καὶ παρεγένοντο πρὸς Δαυιδ καὶ οὐκ ἠθέλησεν πιεῖν αὐτὸ καὶ ἔσπεισεν αὐτὸ τῷ κυρίῳ
Interconfessionale 23,16 «Prendi la tua cetra, va in giro per la città, prostituta dimenticata! Suona con grande bravura, inventa nuove canzoni per farti ancora notare!».
AT greco 23,17 καὶ εἶπεν ἵλεώς μοι κύριε τοῦ ποιῆσαι τοῦτο εἰ αἷμα τῶν ἀνδρῶν τῶν πορευθέντων ἐν ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν πίομαι καὶ οὐκ ἠθέλησεν πιεῖν αὐτό ταῦτα ἐποίησαν οἱ τρεῖς δυνατοί
Interconfessionale Ma passati i settant’anni, il Signore si muoverà a favore di Tiro, la riporterà ai suoi antichi guadagni ed essa ricomincerà i suoi commerci con tutti i regni della terra.
23,17 intervento del Signore Is 10,3; 27,1; Gn 50,24.
AT greco 23,18 καὶ Αβεσσα ἀδελφὸς Ιωαβ υἱὸς Σαρουιας αὐτὸς ἄρχων ἐν τοῖς τρισίν καὶ αὐτὸς ἐξήγειρεν τὸ δόρυ αὐτοῦ ἐπὶ τριακοσίους τραυματίας καὶ αὐτῷ ὄνομα ἐν τοῖς τρισίν
Interconfessionale Il denaro che riceverà con il commercio sarà consacrato al Signore. Non sarà messo da parte, ma sarà dato a quelli che servono il Signore, ed essi lo useranno per comprarsi cibo in abbondanza e vestiti lussuosi.
23,18 il denaro ricavato dal commercio consacrato al Signore Is 45,14; 60,4-14; Zc 14,14; cfr. Dt 23,19.
AT greco 23,19 ἐκ τῶν τριῶν ἐκείνων ἔνδοξος καὶ ἐγένετο αὐτοῖς εἰς ἄρχοντα καὶ ἕως τῶν τριῶν οὐκ ἦλθεν
AT greco 23,20 καὶ Βαναιας υἱὸς Ιωδαε ἀνὴρ αὐτὸς πολλοστὸς ἔργοις ἀπὸ Καβεσεηλ καὶ αὐτὸς ἐπάταξεν τοὺς δύο υἱοὺς Αριηλ τοῦ Μωαβ καὶ αὐτὸς κατέβη καὶ ἐπάταξε τὸν λέοντα ἐν μέσῳ τοῦ λάκκου ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς χιόνος
AT greco 23,21 αὐτὸς ἐπάταξεν τὸν ἄνδρα τὸν Αἰγύπτιον ἄνδρα ὁρατόν ἐν δὲ τῇ χειρὶ τοῦ Αἰγυπτίου δόρυ ὡς ξύλον διαβάθρας καὶ κατέβη πρὸς αὐτὸν ἐν ῥάβδῳ καὶ ἥρπασεν τὸ δόρυ ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ Αἰγυπτίου καὶ ἀπέκτεινεν αὐτὸν ἐν τῷ δόρατι αὐτοῦ
AT greco 23,22 ταῦτα ἐποίησεν Βαναιας υἱὸς Ιωδαε καὶ αὐτῷ ὄνομα ἐν τοῖς τρισὶν τοῖς δυνατοῖς
AT greco 23,23 ἐκ τῶν τριῶν ἔνδοξος καὶ πρὸς τοὺς τρεῖς οὐκ ἦλθεν καὶ ἔταξεν αὐτὸν Δαυιδ εἰς τὰς ἀκοὰς αὐτοῦ
AT greco 23,24 καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν δυνατῶν Δαυιδ βασιλέως Ασαηλ ἀδελφὸς Ιωαβ οὗτος ἐν τοῖς τριάκοντα Ελεαναν υἱὸς Δουδι πατραδέλφου αὐτοῦ ἐν Βαιθλεεμ
AT greco 23,25 Σαμαι ὁ Αρουδαῖος Ελικα ὁ Αρωδαῖος
AT greco 23,26 Ελλης ὁ Φελωθι Ιρας υἱὸς Εκκας ὁ Θεκωίτης
AT greco 23,27 Αβιεζερ ὁ Αναθωθίτης ἐκ τῶν υἱῶν τοῦ Ασωθίτου
AT greco 23,28 Σελμων ὁ Αωίτης Μοορε ὁ Νετωφαθίτης
AT greco 23,29 Ελα υἱὸς Βαανα ὁ Νετωφαθίτης Εθθι υἱὸς Ριβα ἐκ Γαβαεθ υἱὸς Βενιαμιν
AT greco 23,30 Βαναιας ὁ Φαραθωνίτης Ουρι ἐκ Ναχαλιγαιας
AT greco 23,31 Αβιηλ υἱὸς τοῦ Αραβωθίτου Αζμωθ ὁ Βαρσαμίτης
AT greco 23,32 Ελιασου ὁ Σαλαβωνίτης υἱοὶ Ιασαν Ιωναθαν
AT greco 23,33 Σαμμα ὁ Αρωδίτης Αχιαν υἱὸς Σαραδ ὁ Αραουρίτης
AT greco 23,34 Αλιφαλεθ υἱὸς τοῦ Ασβίτου υἱὸς τοῦ Μααχατι Ελιαβ υἱὸς Αχιτοφελ τοῦ Γελωνίτου
AT greco 23,35 Ασαραι ὁ Καρμήλιος Φαραϊ ὁ Ερχι
AT greco 23,36 Ιγααλ υἱὸς Ναθαν ἀπὸ δυνάμεως υἱὸς Γαδδι
AT greco 23,37 Ελιε ὁ Αμμανίτης Γελωραι ὁ Βηρωθαῖος αἴρων τὰ σκεύη Ιωαβ υἱοῦ Σαρουιας
AT greco 23,38 Ιρας ὁ Ιεθιραῖος Γαρηβ ὁ Ιεθιραῖος
AT greco 23,39 Ουριας ὁ Χετταῖος πάντες τριάκοντα καὶ ἑπτά