Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

2 Re (2 Samuele)

AT greco Torna al libro

Interconfessionale Vai al libro

AT greco 22 22,1 καὶ ἐλάλησεν Δαυιδ τῷ κυρίῳ τοὺς λόγους τῆς ᾠδῆς ταύτης ἐν ᾗ ἡμέρᾳ ἐξείλατο αὐτὸν κύριος ἐκ χειρὸς πάντων τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ καὶ ἐκ χειρὸς Σαουλ
Interconfessionale Questo messaggio riguarda la valle della Visione. Che succede? Abitanti della città, perché siete saliti tutti sulle terrazze?
22,1 La valle della Visione: si tratta probabilmente di una delle valli vicino a Gerusalemme, anche se nessuna porta questo nome. Nei versi 1-14 il profeta allude all’attacco fallito degli Assiri contro Gerusalemme nel 701 a.C. (vedi 2 Re 18,13-19,37).
AT greco 22,2 καὶ εἶπεν κύριε πέτρα μου καὶ ὀχύρωμά μου καὶ ἐξαιρούμενός με ἐμοί
Interconfessionale 22,2 Tutta la città è sottosopra, rumorosa e tumultuante. Gerusalemme, i tuoi morti non sono caduti colpiti in battaglia.
AT greco 22,3 ὁ θεός μου φύλαξ ἔσται μου πεποιθὼς ἔσομαι ἐπ’ αὐτῷ ὑπερασπιστής μου καὶ κέρας σωτηρίας μου ἀντιλήμπτωρ μου καὶ καταφυγή μου σωτηρίας μου ἐξ ἀδίκου σώσεις με
Interconfessionale 22,3 Tutti i tuoi capi sono scappati, hanno ceduto senza scoccare una sola freccia. Tutti i tuoi abitanti sono stati fatti prigionieri, anche quelli che sono fuggiti lontano.
AT greco 22,4 αἰνετὸν ἐπικαλέσομαι κύριον καὶ ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου σωθήσομαι
Interconfessionale Perciò io dico: «Non cercate di consolarmi. Lasciatemi piangere amaramente sulla disgrazia del mio popolo distrutto».
22,4 pianti del profeta Ger 13,17; 14,17. — pianti amari Is 16,9; Ger 9,17.
AT greco 22,5 ὅτι περιέσχον με συντριμμοὶ θανάτου χείμαρροι ἀνομίας ἐθάμβησάν με
Interconfessionale 22,5 È un momento di smarrimento, di disgrazia e di confusione: viene dal Signore, Dio dell’universo. Nella valle della Visione crollano le mura e si alzano grida di aiuto verso le montagne.
AT greco 22,6 ὠδῖνες θανάτου ἐκύκλωσάν με προέφθασάν με σκληρότητες θανάτου
Interconfessionale I soldati di Elam arrivano a cavallo, armati di archi e frecce; quelli di Kir sono pronti con i loro scudi.
22,6 Kir 2Re 16,9; Am 1,5; 9,7. 22,6 I soldati di Elam e quelli di Kir sono truppe straniere al servizio degli Assiri. L’Elam era la regione sudoccidentale dell’Iran; Kir, secondo Amos 9,7, era la patria di origine degli Aramei.
AT greco 22,7 ἐν τῷ θλίβεσθαί με ἐπικαλέσομαι κύριον καὶ πρὸς τὸν θεόν μου βοήσομαι καὶ ἐπακούσεται ἐκ ναοῦ αὐτοῦ φωνῆς μου καὶ ἡ κραυγή μου ἐν τοῖς ὠσὶν αὐτοῦ
Interconfessionale 22,7 Le migliori valli di Giuda sono piene di carri; soldati a cavallo sono dappertutto dinanzi alle porte di Gerusalemme.
AT greco 22,8 καὶ ἐταράχθη καὶ ἐσείσθη ἡ γῆ καὶ τὰ θεμέλια τοῦ οὐρανοῦ συνεταράχθησαν καὶ ἐσπαράχθησαν ὅτι ἐθυμώθη κύριος αὐτοῖς
Interconfessionale Sono crollate le difese di Giuda. Allora avete cercato le armi custodite nel Palazzo della Foresta.
22,8 Palazzo della Foresta 1Re 7,2; 10,17. 22,8 Il Palazzo della Foresta, a quanto pare, consisteva in una grande sala che serviva per i ricevimenti. In 1 Re 7,2 (vedi nota) e 1 Re 10,17.21 è chiamato Casa della Foresta del Libano.
AT greco 22,9 ἀνέβη καπνὸς ἐν τῇ ὀργῇ αὐτοῦ καὶ πῦρ ἐκ στόματος αὐτοῦ κατέδεται ἄνθρακες ἐξεκαύθησαν ἀπ’ αὐτοῦ
Interconfessionale 22,9 Avete visto le numerose brecce aperte nelle mura della Città di Davide e avete raccolto le acque nel serbatoio inferiore.
AT greco 22,10 καὶ ἔκλινεν οὐρανοὺς καὶ κατέβη καὶ γνόφος ὑποκάτω τῶν ποδῶν αὐτοῦ
Interconfessionale 22,10 Avete contato le case di Gerusalemme e le avete abbattute per fortificare le mura della città.
AT greco 22,11 καὶ ἐπεκάθισεν ἐπὶ Χερουβιν καὶ ἐπετάσθη καὶ ὤφθη ἐπὶ πτερύγων ἀνέμου
Interconfessionale Avete costruito una cisterna tra le due mura, per le acque del vecchio serbatoio. Ma voi non avete pensato a colui che preparava tutto questo da tempo e ora l’ha portato a compimento.
22,11 vecchio serbatoio Is 7,3; cfr. 2Cr 32,4.30. 22,11 vecchio serbatoio: è il serbatoio superiore di Isaia 7,3 e 2 Re 18,17 (vedi anche 2 Cronache 32,4.30), mentre la cisterna tra le due mura è probabilmente la piscina di Siloe costruita dal re Ezechia (vedi 2 Re 20,20).
AT greco 22,12 καὶ ἔθετο σκότος ἀποκρυφὴν αὐτοῦ κύκλῳ αὐτοῦ ἡ σκηνὴ αὐτοῦ σκότος ὑδάτων ἐπάχυνεν ἐν νεφέλαις ἀέρος
Interconfessionale 22,12 Il Signore, Dio dell’universo vi aveva invitato a piangere e a lamentarvi, a radervi le teste e a vestirvi di sacco.
AT greco 22,13 ἀπὸ τοῦ φέγγους ἐναντίον αὐτοῦ ἐξεκαύθησαν ἄνθρακες πυρός
Interconfessionale Voi invece vi siete dati alla pazza gioia. Avete scannato vitelli e capretti per far festa, vi siete riempiti di carne e di vino e avete gridato: «Mangiamo e beviamo perché domani moriremo!».
22,13 mangiare, bere… e morire Qo 2,24; 3,12; 5,17; 8,15; 9,7-9; 1Cor 15,32+.
AT greco 22,14 ἐβρόντησεν ἐξ οὐρανοῦ κύριος καὶ ὁ ὕψιστος ἔδωκεν φωνὴν αὐτοῦ
Interconfessionale 22,14 Ma il Signore dell’universo mi ha detto: «Finché vivranno, la pagheranno per tutto questo. Io, il Signore, Dio dell’universo, l’ho promesso».
AT greco 22,15 καὶ ἀπέστειλεν βέλη καὶ ἐσκόρπισεν αὐτούς ἀστραπὴν καὶ ἐξέστησεν αὐτούς
Interconfessionale 22,15 Il Signore, Dio dell’universo, mi ha incaricato di andare da Sebna, sovrintendente del palazzo reale, a dirgli:
AT greco 22,16 καὶ ὤφθησαν ἀφέσεις θαλάσσης καὶ ἀπεκαλύφθη θεμέλια τῆς οἰκουμένης ἐν τῇ ἐπιτιμήσει κυρίου ἀπὸ πνοῆς πνεύματος θυμοῦ αὐτοῦ
Interconfessionale 22,16 «Tu sei uno straniero. Tra noi non hai parenti né proprietà. Allora, con quale diritto ti scavi una tomba, in alto, nella roccia?
AT greco 22,17 ἀπέστειλεν ἐξ ὕψους καὶ ἔλαβέν με εἵλκυσέν με ἐξ ὑδάτων πολλῶν
Interconfessionale 22,17 Il Signore ti butterà giù, ti avvolgerà come un gomitolo
AT greco 22,18 ἐρρύσατό με ἐξ ἐχθρῶν μου ἰσχύος ἐκ τῶν μισούντων με ὅτι ἐκραταιώθησαν ὑπὲρ ἐμέ
Interconfessionale 22,18 e ti farà rotolare senza fine come una palla, in una vasta pianura. Là morirai e con te finiranno i carri che erano il tuo orgoglio. Tu sei la vergogna della casa del tuo padrone.
AT greco 22,19 προέφθασάν με ἐν ἡμέρᾳ θλίψεώς μου καὶ ἐγένετο κύριος ἐπιστήριγμά μου
Interconfessionale Il Signore ti toglierà l’incarico e ti farà precipitare dalla tua alta posizione.
22,19 Sebna Is 36,3.22; 2Re 19,2.
AT greco 22,20 καὶ ἐξήγαγέν με εἰς πλατυσμὸν καὶ ἐξείλατό με ὅτι εὐδόκησεν ἐν ἐμοί
Interconfessionale Quel giorno il Signore manderà il suo servo Eliakìm, figlio di Chelkia;
22,20 suo servo Ger 25,9; 27,6; 43,10.
AT greco 22,21 καὶ ἀνταπέδωκέν μοι κύριος κατὰ τὴν δικαιοσύνην μου κατὰ τὴν καθαριότητα τῶν χειρῶν μου ἀνταπέδωκέν μοι
Interconfessionale gli farà indossare la tua veste, gli metterà ai fianchi la tua cintura, darà a lui il tuo potere. Egli sarà come un padre per il popolo di Gerusalemme e di Giuda.
22,21 un padre Is 9,5; Gn 45,8; Gb 29,16.
AT greco 22,22 ὅτι ἐφύλαξα ὁδοὺς κυρίου καὶ οὐκ ἠσέβησα ἀπὸ τοῦ θεοῦ μου
Interconfessionale Gli darà piena autorità sul palazzo di Davide. Gli consegnerà le chiavi: se aprirà, nessuno potrà chiudere; se chiuderà, nessuno potrà aprire.
22,22 le chiavi del palazzo di Davide Ap 3,7; cfr. Mt 16,19; Ap 1,18.
AT greco 22,23 ὅτι πάντα τὰ κρίματα αὐτοῦ κατεναντίον μου καὶ τὰ δικαιώματα αὐτοῦ οὐκ ἀπέστην ἀπ’ αὐτῶν
Interconfessionale 22,23 Lo metterà al suo posto come un chiodo piantato saldamente, sarà motivo di gloria per tutta la sua famiglia.
AT greco 22,24 καὶ ἔσομαι ἄμωμος αὐτῷ καὶ προφυλάξομαι ἀπὸ τῆς ἀνομίας μου
Interconfessionale 22,24 «Ma tutti i suoi parenti e discendenti diventeranno per lui un peso. Si aggrapperanno a lui come vasi e ceramiche appesi a un chiodo.
AT greco 22,25 καὶ ἀποδώσει μοι κύριος κατὰ τὴν δικαιοσύνην μου καὶ κατὰ τὴν καθαριότητα τῶν χειρῶν μου ἐνώπιον τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ
Interconfessionale 22,25 Allora quel chiodo piantato saldamente cederà a poco a poco e cadrà, e tutto quel che vi era appeso andrà in pezzi. Io, il Signore, ho parlato».
AT greco 22,26 μετὰ ὁσίου ὁσιωθήσῃ καὶ μετὰ ἀνδρὸς τελείου τελειωθήσῃ
AT greco 22,27 καὶ μετὰ ἐκλεκτοῦ ἐκλεκτὸς ἔσῃ καὶ μετὰ στρεβλοῦ στρεβλωθήσῃ
AT greco 22,28 καὶ τὸν λαὸν τὸν πτωχὸν σώσεις καὶ ὀφθαλμοὺς ἐπὶ μετεώρων ταπεινώσεις
AT greco 22,29 ὅτι σὺ ὁ λύχνος μου κύριε καὶ κύριος ἐκλάμψει μοι τὸ σκότος μου
AT greco 22,30 ὅτι ἐν σοὶ δραμοῦμαι μονόζωνος καὶ ἐν τῷ θεῷ μου ὑπερβήσομαι τεῖχος
AT greco 22,31 ὁ ἰσχυρός ἄμωμος ἡ ὁδὸς αὐτοῦ τὸ ῥῆμα κυρίου κραταιόν πεπυρωμένον ὑπερασπιστής ἐστιν πᾶσιν τοῖς πεποιθόσιν ἐπ’ αὐτῷ
AT greco 22,32 τίς ἰσχυρὸς πλὴν κυρίου καὶ τίς κτίστης ἔσται πλὴν τοῦ θεοῦ ἡμῶν
AT greco 22,33 ὁ ἰσχυρὸς ὁ κραταιῶν με δυνάμει καὶ ἐξετίναξεν ἄμωμον τὴν ὁδόν μου
AT greco 22,34 τιθεὶς τοὺς πόδας μου ὡς ἐλάφων καὶ ἐπὶ τὰ ὕψη ἱστῶν με
AT greco 22,35 διδάσκων χεῖράς μου εἰς πόλεμον καὶ κατάξας τόξον χαλκοῦν ἐν βραχίονί μου
AT greco 22,36 καὶ ἔδωκάς μοι ὑπερασπισμὸν σωτηρίας μου καὶ ἡ ὑπακοή σου ἐπλήθυνέν με
AT greco 22,37 εἰς πλατυσμὸν εἰς τὰ διαβήματά μου ὑποκάτω μου καὶ οὐκ ἐσαλεύθησαν τὰ σκέλη μου
AT greco 22,38 διώξω ἐχθρούς μου καὶ ἀφανιῶ αὐτοὺς καὶ οὐκ ἀναστρέψω ἕως συντελέσω αὐτούς
AT greco 22,39 καὶ θλάσω αὐτούς καὶ οὐκ ἀναστήσονται καὶ πεσοῦνται ὑπὸ τοὺς πόδας μου
AT greco 22,40 καὶ ἐνισχύσεις με δυνάμει εἰς πόλεμον κάμψεις τοὺς ἐπανιστανομένους μοι ὑποκάτω μου
AT greco 22,41 καὶ τοὺς ἐχθρούς μου ἔδωκάς μοι νῶτον τοὺς μισοῦντάς με καὶ ἐθανάτωσας αὐτούς
AT greco 22,42 βοήσονται καὶ οὐκ ἔστιν βοηθός πρὸς κύριον καὶ οὐχ ὑπήκουσεν αὐτῶν
AT greco 22,43 καὶ ἐλέανα αὐτοὺς ὡς χοῦν γῆς ὡς πηλὸν ἐξόδων ἐλέπτυνα αὐτούς
AT greco 22,44 καὶ ῥύσῃ με ἐκ μάχης λαῶν φυλάξεις με εἰς κεφαλὴν ἐθνῶν λαός ὃν οὐκ ἔγνων ἐδούλευσάν μοι
AT greco 22,45 υἱοὶ ἀλλότριοι ἐψεύσαντό μοι εἰς ἀκοὴν ὠτίου ἤκουσάν μου
AT greco 22,46 υἱοὶ ἀλλότριοι ἀπορριφήσονται καὶ σφαλοῦσιν ἐκ τῶν συγκλεισμῶν αὐτῶν
AT greco 22,47 ζῇ κύριος καὶ εὐλογητὸς ὁ φύλαξ μου καὶ ὑψωθήσεται ὁ θεός μου ὁ φύλαξ τῆς σωτηρίας μου
AT greco 22,48 ἰσχυρὸς κύριος ὁ διδοὺς ἐκδικήσεις ἐμοί παιδεύων λαοὺς ὑποκάτω μου
AT greco 22,49 καὶ ἐξάγων με ἐξ ἐχθρῶν μου καὶ ἐκ τῶν ἐπεγειρομένων μοι ὑψώσεις με ἐξ ἀνδρὸς ἀδικημάτων ῥύσῃ με
AT greco 22,50 διὰ τοῦτο ἐξομολογήσομαί σοι κύριε ἐν τοῖς ἔθνεσιν καὶ ἐν τῷ ὀνόματί σου ψαλῶ
AT greco 22,51 μεγαλύνων σωτηρίας βασιλέως αὐτοῦ καὶ ποιῶν ἔλεος τῷ χριστῷ αὐτοῦ τῷ Δαυιδ καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ ἕως αἰῶνος