Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

2 Cronache

AT greco Torna al libro

Interconfessionale Vai al libro

AT greco 1 1,1 καὶ ἐνίσχυσεν Σαλωμων υἱὸς Δαυιδ ἐπὶ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ καὶ κύριος ὁ θεὸς αὐτοῦ μετ’ αὐτοῦ καὶ ἐμεγάλυνεν αὐτὸν εἰς ὕψος
Interconfessionale 1,1 Questo è il messaggio che il Signore ha rivolto a Gioele, figlio di Petuel.
AT greco 1,2 καὶ εἶπεν Σαλωμων πρὸς πάντα Ισραηλ τοῖς χιλιάρχοις καὶ τοῖς ἑκατοντάρχοις καὶ τοῖς κριταῖς καὶ πᾶσιν τοῖς ἄρχουσιν ἐναντίον Ισραηλ τοῖς ἄρχουσι τῶν πατριῶν
Interconfessionale Ascoltate, anziani, abitanti di Giuda, fate attenzione! È mai successa una cosa simile ai vostri giorni o quando vivevano i vostri padri?
1,2 abitanti di Giuda: il testo ebraico dice abitanti della regione, ma dal libro di Gioele risulta che si tratta del regno di Giuda (vedi in particolare 4,1.6-8.20).
AT greco 1,3 καὶ ἐπορεύθη Σαλωμων καὶ πᾶσα ἡ ἐκκλησία μετ’ αὐτοῦ εἰς τὴν ὑψηλὴν τὴν ἐν Γαβαων οὗ ἐκεῖ ἦν ἡ σκηνὴ τοῦ μαρτυρίου τοῦ θεοῦ ἣν ἐποίησεν Μωυσῆς παῖς κυρίου ἐν τῇ ἐρήμῳ
Interconfessionale 1,3 Raccontatela ai vostri figli. Essi la racconteranno ai loro figli e questi alla generazione seguente.
AT greco 1,4 ἀλλὰ κιβωτὸν τοῦ θεοῦ ἀνήνεγκεν Δαυιδ ἐκ πόλεως Καριαθιαριμ ὅτι ἡτοίμασεν αὐτῇ σκηνὴν εἰς Ιερουσαλημ
Interconfessionale Sciami di cavallette, uno dopo l’altro han distrutto tutto il raccolto. Quello che uno sciame ha lasciato, lo ha divorato il successivo.
1,4 cavallette Es 10,1-15; Dt 28,38; 1Re 8,37; Am 7,1-2; Ml 3,11; Sal 105,34-35; Ap 9,3-9. 1,4 Sciami di cavallette uno dopo l’altro: il testo ebraico indica quattro specie di cavallette con parole per noi difficili da interpretare nel significato originario (meno probabile è che siano indicate quattro fasi successive di sviluppo della larva della cavalletta); si tratta comunque di insetti che si spostano a sciami e distruggono la vegetazione.
AT greco 1,5 καὶ τὸ θυσιαστήριον τὸ χαλκοῦν ὃ ἐποίησεν Βεσελεηλ υἱὸς Ουριου υἱοῦ Ωρ ἐκεῖ ἦν ἔναντι τῆς σκηνῆς κυρίου καὶ ἐξεζήτησεν αὐτὸ Σαλωμων καὶ ἡ ἐκκλησία
Interconfessionale Ubriaconi, svegliatevi e piangete, voi, bevitori di vino, urlate, perché non assaggerete mai il vino nuovo!
1,5 ubriaconi Is 5,11; 28,7-8; 56,12; Am 4,1; Sap 2,7-9.
AT greco 1,6 καὶ ἀνήνεγκεν ἐκεῖ Σαλωμων ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τὸ χαλκοῦν ἐνώπιον κυρίου τὸ ἐν τῇ σκηνῇ καὶ ἀνήνεγκεν ἐπ’ αὐτὸ ὁλοκαύτωσιν χιλίαν
Interconfessionale Sciami di cavallette hanno invaso la nostra terra: sono forti e non si possono contare. Hanno i denti come quelli di un leone, le mascelle come quelle di una leonessa.
1,6 denti come quelli di un leone Ap 9,8. 1,6 Sciami… contare: altri: Poiché è venuta contro il mio paese una nazione potente e innumerevole.
AT greco 1,7 ἐν τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ ὤφθη ὁ θεὸς τῷ Σαλωμων καὶ εἶπεν αὐτῷ αἴτησαι τί σοι δῶ
Interconfessionale Hanno distrutto le nostre vigne, hanno ridotto le nostre piante di fico a tronchi spogli, senza corteccia; le hanno abbandonate solo quando i rami erano ormai diventati bianchi.
1,7 vigne e fichi 1Re 5,5; Mic 4,4; Zc 3,10; cfr. Is 5,1; Sal 80,9-19.
AT greco 1,8 καὶ εἶπεν Σαλωμων πρὸς τὸν θεόν σὺ ἐποίησας μετὰ Δαυιδ τοῦ πατρός μου ἔλεος μέγα καὶ ἐβασίλευσάς με ἀντ’ αὐτοῦ
Interconfessionale 1,8 Piangi, popolo mio, come una giovane che piange la morte del suo sposo.
AT greco 1,9 καὶ νῦν κύριε ὁ θεός πιστωθήτω τὸ ὄνομά σου ἐπὶ Δαυιδ πατέρα μου ὅτι σὺ ἐβασίλευσάς με ἐπὶ λαὸν πολὺν ὡς ὁ χοῦς τῆς γῆς
Interconfessionale 1,9 Non c’è grano né vino da offrire nel tempio: i sacerdoti che servono il Signore sono in lutto.
AT greco 1,10 νῦν σοφίαν καὶ σύνεσιν δός μοι καὶ ἐξελεύσομαι ἐνώπιον τοῦ λαοῦ τούτου καὶ εἰσελεύσομαι ὅτι τίς κρινεῖ τὸν λαόν σου τὸν μέγαν τοῦτον
Interconfessionale La campagna è una rovina, la terra piange perché il grano è bruciato, il vino è esaurito, l’olio è finito.
1,10 campagna in rovina, la terra piange Os 4,3. — grano, uva senza succo, ulivi senza frutto Gl 2,19; Gn 27,28; Nm 18,12; Dt 7,13; 2Re 18,32; Is 36,17; Os 2,7.24.
AT greco 1,11 καὶ εἶπεν ὁ θεὸς πρὸς Σαλωμων ἀνθ’ ὧν ἐγένετο τοῦτο ἐν τῇ καρδίᾳ σου καὶ οὐκ ᾐτήσω πλοῦτον χρημάτων οὐδὲ δόξαν οὐδὲ τὴν ψυχὴν τῶν ὑπεναντίων καὶ ἡμέρας πολλὰς οὐκ ᾐτήσω καὶ ᾔτησας σεαυτῷ σοφίαν καὶ σύνεσιν ὅπως κρίνῃς τὸν λαόν μου ἐφ’ ὃν ἐβασίλευσά σε ἐπ’ αὐτόν
Interconfessionale 1,11 Affliggetevi, contadini, piangete, vignaiuoli, perché il grano, l’orzo e tutto il raccolto è perduto.
AT greco 1,12 τὴν σοφίαν καὶ τὴν σύνεσιν δίδωμί σοι καὶ πλοῦτον καὶ χρήματα καὶ δόξαν δώσω σοι ὡς οὐκ ἐγενήθη ὅμοιός σοι ἐν τοῖς βασιλεῦσι τοῖς ἔμπροσθέ σου καὶ μετὰ σὲ οὐκ ἔσται οὕτως
Interconfessionale La vite e il fico sono avvizziti, come il melograno, la palma e il melo: tutti gli alberi da frutto sono secchi. Così, anche la gioia degli uomini è svanita.
1,12 agricoltura rovinata Am 4,7-9. — gioia svanita Is 16,10; Ger 25,10.
AT greco 1,13 καὶ ἦλθεν Σαλωμων ἐκ βαμα τῆς ἐν Γαβαων εἰς Ιερουσαλημ ἀπὸ προσώπου σκηνῆς μαρτυρίου καὶ ἐβασίλευσεν ἐπὶ Ισραηλ
Interconfessionale 1,13 Piangete, o sacerdoti, vestitevi a lutto, voi che servite Dio all’altare, passate la notte nel tempio e gridate perché non c’è grano né vino da offrire al vostro Dio!
AT greco 1,14 καὶ συνήγαγεν Σαλωμων ἅρματα καὶ ἱππεῖς καὶ ἐγένοντο αὐτῷ χίλια καὶ τετρακόσια ἅρματα καὶ δώδεκα χιλιάδες ἱππέων καὶ κατέλιπεν αὐτὰ ἐν πόλεσιν τῶν ἁρμάτων καὶ ὁ λαὸς μετὰ τοῦ βασιλέως ἐν Ιερουσαλημ
Interconfessionale Proclamate un solenne digiuno, radunate un’assemblea, convocate i capi e tutti gli abitanti del paese nel tempio del Signore vostro Dio. Invocatelo a gran voce.
AT greco 1,15 καὶ ἔθηκεν ὁ βασιλεὺς τὸ χρυσίον καὶ τὸ ἀργύριον ἐν Ιερουσαλημ ὡς λίθους καὶ τὰς κέδρους ἐν τῇ Ιουδαίᾳ ὡς συκαμίνους τὰς ἐν τῇ πεδινῇ εἰς πλῆθος
Interconfessionale Il giorno del Signore si avvicina! Dio onnipotente porterà la distruzione. Che giorno terribile!
1,15 Il giorno del Signore Gl 2,1-2.11; 3,4; 4,14; Is 13,6.9; Ez 30,2-3; Am 5,18; Abd 15; Sof 1,7.14-15; Zc 14,1; Ml 3,2-5.19-21; cfr. Os 1,5+. 1,15 Dio onnipotente: il termine ebraico (Shaddai) forma un gioco di parole con quello tradotto qui con distruzione (shod).
AT greco 1,16 καὶ ἡ ἔξοδος τῶν ἵππων τῶν Σαλωμων ἐξ Αἰγύπτου καὶ ἡ τιμὴ τῶν ἐμπόρων τοῦ βασιλέως ἐμπορεύεσθαι ἠγόραζον
Interconfessionale Guardate: il cibo è scomparso sotto i nostri occhi, dal tempio del nostro Dio si è allontanata la gioia.
1,16 gioia Is 35,10; 51,11; Sal 14,7; Mt 5,12. — allontanata Is 16,10; Ger 48,33.
AT greco 1,17 καὶ ἀνέβαινον καὶ ἐξῆγον ἐξ Αἰγύπτου ἅρμα ἓν ἑξακοσίων ἀργυρίου καὶ ἵππον ἑκατὸν καὶ πεντήκοντα καὶ οὕτως πᾶσιν τοῖς βασιλεῦσιν τῶν Χετταίων καὶ βασιλεῦσιν Συρίας ἐν χερσὶν αὐτῶν ἔφερον
Interconfessionale 1,17 Sotto l’arida terra il seme marcisce. Non c’è grano per i nostri magazzini e i granai rimasti vuoti vanno in rovina.
AT greco 1,18 καὶ εἶπεν Σαλωμων τοῦ οἰκοδομῆσαι οἶκον τῷ ὀνόματι κυρίου καὶ οἶκον τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ
Interconfessionale Sentite come muggisce il bestiame: vanno errando le mandrie perché non c’è pascolo per loro. Anche le greggi soffrono.
1,18 solidarietà degli uomini e della creazione Os 4,3+; Ger 14,3-6; Gio 3,7; Sal 135,8.