Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

CEI2008

CEI 2008

Capitoli
1
2
3
4
5

1 Pietro

CEI 2008 Torna al libro

NT greco

CEI 2008 2 Allontanate dunque ogni genere di cattiveria e di frode, ipocrisie, gelosie e ogni maldicenza.
2,1-10 Come pietre vive
NT greco 1PtἈποθέμενοι οὖν πᾶσαν κακίαν καὶ πάντα δόλον καὶ ⸀ὑποκρίσεις καὶ φθόνους καὶ πάσας καταλαλιάς,
2,1 ὑποκρίσεις Treg NIV RP] ὑπόκρισιν WH
CEI 2008 Come bambini appena nati desiderate avidamente il genuino latte spirituale, grazie al quale voi possiate crescere verso la salvezza,
2,2 latte spirituale: vedi 1Cor 3,1-2; Eb 5,12.
NT greco 1Ptὡς ἀρτιγέννητα βρέφη τὸ λογικὸν ἄδολον γάλα ἐπιποθήσατε, ἵνα ἐν αὐτῷ αὐξηθῆτε ⸂εἰς σωτηρίαν⸃,
2,2 εἰς σωτηρίαν WH Treg NIV] - RP
CEI 2008 2,3se davvero avete gustato che buono è il Signore.
NT greco 1Pt⸀εἰ ἐγεύσασθε ὅτι χρηστὸς ὁ κύριος.
2,3 εἰ WH Treg NIV] εἴπερ RP
CEI 2008 2,4Avvicinandovi a lui, pietra viva, rifiutata dagli uomini ma scelta e preziosa davanti a Dio,
NT greco 1Pt2,4Πρὸς ὃν προσερχόμενοι, λίθον ζῶντα, ὑπὸ ἀνθρώπων μὲν ἀποδεδοκιμασμένον παρὰ δὲ θεῷ ἐκλεκτὸν ἔντιμον
CEI 2008 2,5quali pietre vive siete costruiti anche voi come edificio spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, mediante Gesù Cristo.
NT greco 1Ptκαὶ αὐτοὶ ὡς λίθοι ζῶντες οἰκοδομεῖσθε οἶκος πνευματικὸς ⸀εἰς ἱεράτευμα ἅγιον, ἀνενέγκαι πνευματικὰς θυσίας ⸀εὐπροσδέκτους θεῷ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ·
2,5 εἰς WH Treg NIV] - RP • εὐπροσδέκτους WH Treg] + τῷ NIV RP
CEI 2008 Si legge infatti nella Scrittura:

Ecco, io pongo in Sion
una pietra d'angolo, scelta, preziosa,
e chi crede in essa non resterà deluso.

2,6-8 Citazione di Is 28,16; Sal 118,22; Is 8,14.
NT greco 1Ptδιότι περιέχει ⸀ἐν γραφῇ· Ἰδοὺ τίθημι ἐν Σιὼν λίθον ⸂ἀκρογωνιαῖον ἐκλεκτὸν⸃ ἔντιμον, καὶ ὁ πιστεύων ἐπ’ αὐτῷ οὐ μὴ καταισχυνθῇ.
2,6 ἐν WH Treg NIV] + τῇ RP • ἀκρογωνιαῖον ἐκλεκτὸν Treg NIV RP] ἐκλεκτὸν ἀκρογωνιαῖον WH
CEI 2008 2,7Onore dunque a voi che credete; ma per quelli che non credono

la pietra che i costruttori hanno scartato
è diventata pietra d'angolo
NT greco 1Ptὑμῖν οὖν ἡ τιμὴ τοῖς πιστεύουσιν· ⸀ἀπιστοῦσιν δὲ ⸀λίθος ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας
2,7 ἀπιστοῦσιν WH Treg NIV] ἀπειθοῦσιν RP • λίθος WH Treg NIV] Λίθον RP
CEI 2008 2,8e sasso d'inciampo, pietra di scandalo.
Essi v'inciampano perché non obbediscono alla Parola. A questo erano destinati.
NT greco 1Pt2,8καὶ λίθος προσκόμματος καὶ πέτρα σκανδάλου· οἳ προσκόπτουσιν τῷ λόγῳ ἀπειθοῦντες· εἰς ὃ καὶ ἐτέθησαν.
CEI 2008 Voi invece siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere ammirevoli di lui, che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa.
2,9-10 Pietro riferisce ai cristiani le caratteristiche fondamentali del popolo di Dio: elezione, dignità sacerdotale e vocazione profetica (Es 19,6; Is 43,20; At 2,13-21; Ap 5,9-10). Al v. 9 si cita Is 43,21 e per il v. 10 vedi Os 1,6.9; 2,1.
NT greco 1Pt2,9Ὑμεῖς δὲ γένος ἐκλεκτόν, βασίλειον ἱεράτευμα, ἔθνος ἅγιον, λαὸς εἰς περιποίησιν, ὅπως τὰς ἀρετὰς ἐξαγγείλητε τοῦ ἐκ σκότους ὑμᾶς καλέσαντος εἰς τὸ θαυμαστὸν αὐτοῦ φῶς·
CEI 2008 2,10Un tempo voi eravate non-popolo, ora invece siete popolo di Dio; un tempo eravate esclusi dalla misericordia, ora invece avete ottenuto misericordia.
NT greco 1Pt2,10οἵ ποτε οὐ λαὸς νῦν δὲ λαὸς θεοῦ, οἱ οὐκ ἠλεημένοι νῦν δὲ ἐλεηθέντες.
CEI 2008 Carissimi, io vi esorto come stranieri e pellegrini ad astenervi dai cattivi desideri della carne, che fanno guerra all'anima.
2,11 VITA SECONDO IL VANGELO (2,11-5,11)
 I cristiani nella vita sociale
NT greco 1Pt2,11Ἀγαπητοί, παρακαλῶ ὡς παροίκους καὶ παρεπιδήμους ἀπέχεσθαι τῶν σαρκικῶν ἐπιθυμιῶν, αἵτινες στρατεύονται κατὰ τῆς ψυχῆς·
CEI 2008 2,12Tenete una condotta esemplare fra i pagani perché, mentre vi calunniano come malfattori, al vedere le vostre buone opere diano gloria a Dio nel giorno della sua visita.
NT greco 1Ptτὴν ἀναστροφὴν ὑμῶν ⸂ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἔχοντες καλήν⸃, ἵνα, ἐν ᾧ καταλαλοῦσιν ὑμῶν ὡς κακοποιῶν, ἐκ τῶν καλῶν ἔργων ⸀ἐποπτεύοντες δοξάσωσι τὸν θεὸν ἐν ἡμέρᾳ ἐπισκοπῆς.
2,12 ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἔχοντες καλήν WH Treg NIV] ἔχοντες καλήν ἐν τοῖς ἔθνεσιν RP • ἐποπτεύοντες WH Treg NIV] ἐποπτεύσαντες RP
CEI 2008 Vivete sottomessi ad ogni umana autorità per amore del Signore: sia al re come sovrano,
2,13 Vivere sottomessi significa restare al proprio posto con libertà interiore e spirito di servizio (Rm 13,1-7; Tt 3,1).
NT greco 1Pt⸀Ὑποτάγητε πάσῃ ἀνθρωπίνῃ κτίσει διὰ τὸν κύριον· εἴτε βασιλεῖ ὡς ὑπερέχοντι,
2,13 Ὑποτάγητε WH Treg NIV] + οὖν RP
CEI 2008 2,14sia ai governatori come inviati da lui per punire i malfattori e premiare quelli che fanno il bene.
NT greco 1Pt2,14εἴτε ἡγεμόσιν ὡς δι’ αὐτοῦ πεμπομένοις εἰς ἐκδίκησιν κακοποιῶν ἔπαινον δὲ ἀγαθοποιῶν
CEI 2008 Perché questa è la volontà di Dio: che, operando il bene, voi chiudiate la bocca all'ignoranza degli stolti,
2,15 Il principio fondamentale che regola il comportamento cristiano è fare il bene in qualunque situazione (vedi anche v. 20; 3,13-17; 4,19).
NT greco 1Pt2,15(ὅτι οὕτως ἐστὶν τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ, ἀγαθοποιοῦντας φιμοῦν τὴν τῶν ἀφρόνων ἀνθρώπων ἀγνωσίαν)·
CEI 2008 2,16come uomini liberi, servendovi della libertà non come di un velo per coprire la malizia, ma come servi di Dio.
NT greco 1Ptὡς ἐλεύθεροι, καὶ μὴ ὡς ἐπικάλυμμα ἔχοντες τῆς κακίας τὴν ἐλευθερίαν, ἀλλ’ ὡς ⸂θεοῦ δοῦλοι⸃.
2,16 θεοῦ δοῦλοι WH Treg NIV] δοῦλοι θεοῦ RP
CEI 2008 2,17Onorate tutti, amate i vostri fratelli, temete Dio, onorate il re.
NT greco 1Ptπάντας τιμήσατε, τὴν ἀδελφότητα ⸀ἀγαπᾶτε, τὸν θεὸν φοβεῖσθε, τὸν βασιλέα τιμᾶτε.
2,17 ἀγαπᾶτε WH Treg NIV] ἀγαπήσατε RP
CEI 2008 Domestici, state sottomessi con profondo rispetto ai vostri padroni, non solo a quelli buoni e miti, ma anche a quelli prepotenti.
2,18-25  Soffrire sull’esempio di Cristo
 Il brano apre la serie di esortazioni note come codice di comportamento familiare (vedi Col 3,18-4,1; Ef 5,21-6,9).
NT greco 1Pt2,18Οἱ οἰκέται ὑποτασσόμενοι ἐν παντὶ φόβῳ τοῖς δεσπόταις, οὐ μόνον τοῖς ἀγαθοῖς καὶ ἐπιεικέσιν ἀλλὰ καὶ τοῖς σκολιοῖς.
CEI 2008 2,19Questa è grazia: subire afflizioni, soffrendo ingiustamente a causa della conoscenza di Dio;
NT greco 1Pt2,19τοῦτο γὰρ χάρις εἰ διὰ συνείδησιν θεοῦ ὑποφέρει τις λύπας πάσχων ἀδίκως·
CEI 2008 2,20che gloria sarebbe, infatti, sopportare di essere percossi quando si è colpevoli? Ma se, facendo il bene, sopporterete con pazienza la sofferenza, ciò sarà gradito davanti a Dio.
NT greco 1Pt2,20ποῖον γὰρ κλέος εἰ ἁμαρτάνοντες καὶ κολαφιζόμενοι ὑπομενεῖτε; ἀλλ’ εἰ ἀγαθοποιοῦντες καὶ πάσχοντες ὑπομενεῖτε, τοῦτο χάρις παρὰ θεῷ.
CEI 2008 A questo infatti siete stati chiamati, perché

anche Cristo patì per voi,
lasciandovi un esempio,
perché ne seguiate le orme:
2,21-25 Questo brano ha il sapore di un antico inno, elaborato sulla base di Is 53. Ricorda l’assoluta innocenza del Cristo, la sua mitezza e il totale affidamento a Dio. Grazie alla sua passione siamo stati guariti e ricondotti al pastore (Ez 34,11-16; Gv 10,11-15; Eb 13,20).
NT greco 1Ptεἰς τοῦτο γὰρ ἐκλήθητε, ὅτι καὶ Χριστὸς ἔπαθεν ὑπὲρ ⸀ὑμῶν, ὑμῖν ὑπολιμπάνων ὑπογραμμὸν ἵνα ἐπακολουθήσητε τοῖς ἴχνεσιν αὐτοῦ·
2,21 ὑμῶν WH Treg NIV] ἡμῶν RP
CEI 2008 2,22egli non commise peccato
e non si trovò inganno sulla sua bocca;
NT greco 1Pt2,22ὃς ἁμαρτίαν οὐκ ἐποίησεν οὐδὲ εὑρέθη δόλος ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ·
CEI 2008 2,23insultato, non rispondeva con insulti,
maltrattato, non minacciava vendetta,
ma si affidava a colui
che giudica con giustizia.
NT greco 1Pt2,23ὃς λοιδορούμενος οὐκ ἀντελοιδόρει, πάσχων οὐκ ἠπείλει, παρεδίδου δὲ τῷ κρίνοντι δικαίως·
CEI 2008 2,24 Egli portò i nostri peccati nel suo corpo
sul legno della croce,
perché, non vivendo più per il peccato,
vivessimo per la giustizia;
dalle sue piaghe siete stati guariti.
NT greco 1Ptὃς τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν αὐτὸς ἀνήνεγκεν ἐν τῷ σώματι αὐτοῦ ἐπὶ τὸ ξύλον, ἵνα ταῖς ἁμαρτίαις ἀπογενόμενοι τῇ δικαιοσύνῃ ζήσωμεν· οὗ τῷ ⸀μώλωπι ἰάθητε.
2,24 μώλωπι WH Treg NIV] + αὐτοῦ RP
CEI 2008 2,25Eravate erranti come pecore,
ma ora siete stati ricondotti
al pastore e custode delle vostre anime.


NT greco 1Ptἦτε γὰρ ὡς πρόβατα ⸀πλανώμενοι, ἀλλὰ ἐπεστράφητε νῦν ἐπὶ τὸν ποιμένα καὶ ἐπίσκοπον τῶν ψυχῶν ὑμῶν.
2,25 πλανώμενοι WH Treg NIV] πλανώμενα RP